Премини към основното съдържание

Списание „Статистика“, бр. 4/2019

Публикувано на: 05.11.2019 - 12:11
Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че брой 4 за 2019 г. на списание „Статистика“ е публикуван на интернет страницата на НСИ. Изданието е на български език с резюмета на български, английски и руски език и включва рубриките:
 • Теория и методология на статистическите изучавания
 • Статистически изследвания и анализи
 • Българската статистика в три столетия
 • Информации, рецензии, консултации

В рубриката Теория и методология на статистическите изучавания е включена статията:

 • Кохерентност и различия между големите данни (Big Data) и представителните статистически изследвания   - автори д-р Богдан Богданов, заместник-председател на Националния статистически институт - София, и д-р Галя Статева, Национален статистически институт - София

В статията се разглеждат въпроси, проблеми и особености на статистическите изследвания в официалната статистика и тези, които се осъществяват с Big Data. Отчита се фактът, че глобализацията и технологизацията във всички сфери на обществото оказват натиск по отношение на контрола и управлението на процесите в национален и международен аспект. За целите на това управление е необходима възможно най-надеждната и динамична информация. Въпросът за източниците остава открит.

На първо място се поставят съществуващите различия между Big Data и извадковите статистически изследвания. В статията се разглеждат основните принципни постановки в това отношение. Изводът е, че принципите и задачите на официалната статистика трябва да се допълнят, обновят и актуализират в съответствие с промените в общественото развитие в национален и световен аспект.

Разглеждат се възможностите за използване на статистически подходи и методи при анализ на Big Data. Тази ситуация предопределя необходимостта от овладяването на информационната сила, съхраняваща се в Big Data.

Следвайки известна последователност на изложението, в статията се представя визия за бъдещето на извадковите статистически изследвания чрез използване на Big Data.

В рубриката Статистически изследвания и анализи са включени статиите:

 • Нови изисквания пред официалната статистика в контекста на съвременната динамика. Значение на „отворените данни“ - автор Росена Иванова, Национален статистически институт - София  

Каква е ролята на официалните статистически агенции днес? Пред какви изисквания и предизвикателства са поставени? Доколко важни са „отворените данни“ и как съдействат за по-широкия достъп до информация? Тези въпроси са в основата на настоящата статия, чиято цел е да посочи различни гледни точки по поставените проблеми.

Представени са различни визии към сравнително новото понятие „отворени данни“: в националните стратегии за развитие на статистическите системи, включително и в българската; в проучвания на неправителствения сектор. Изложени са възгледите на служителите на НСИ и на правителствения сектор. Резултатите от ежегодното изследване на Open Data Watch за 2017 г. представляват интерес не само заради комплексния подход в наблюдението на „отворените данни“, но и поради успеха на Националния статистически институт на България, заел осма позиция сред статистическите агенции, предлагащи най-голяма откритост и достъпност на данните си.

Ключови думи: „отворени данни“, Национална стратегия за развитие на статистиката, Open Data Watch

 • Влиянието на цените на хранителните продукти върху бедността в България през 2011 година (част втора) - автор Расим Рюстем, Национален статистически институт - София

Както в световен, така и в регионален аспект лица, живеещи в различни географски региони, са изправени пред различни цени. Тези различия в цените могат да оказват сериозно влияние върху доходите на лицата и на домакинствата, в които живеят. Настоящата статия разглежда влиянието на цените върху покупателната способност на доходите на домакинствата.

Втората част на статията разглежда въпроса как могат да бъдат използвани ценовите индекси, построени в първата част. Индексите се прилагат на ниво области (градове/села) и се анализира влиянието на цените върху бедността в областите и общините на България.  

Крайната цел е да се провери дали различията в цените на ниво област имат пряко влияние върху бедността в съответната област, или в общините, които я образуват.

 • Състояние на сектора за учене на възрастни според основните международно сравними статистически показатели - автор Стоян Баев, Министерство на образованието и науката - София

Изготвяните от Европейската комисия годишни анализи на образованието и обучението за всяка от държавите - членки на ЕС, са повод да се потърсят допълнителни данни за нашата страна и да се анализират някои нови аспекти на наблюдаваните процеси в сектора за учене на възрастни. В Стратегическата рамка „Образование и обучение 2020“ чрез дефинираните от ЕК показатели са представени целите, определени от всяка страна, които трябва да бъдат постигнати до 2020 г. в следните конкретни тематични области:

 • Участие на населението на възраст 25 - 64 години във формално или неформално образование или обучение - четириседмичен период;
 • Преждевременно напуснали образование и обучение на възраст 18 - 24 години;
 • Образователна структура на населението - завършили висше образование сред лицата на възраст 30 - 34 години;
 • Заетост на населението на възраст 20 - 64 години.

В статията на основата на кратък анализ на данните по целевите показатели за България по стратегическата рамка на ЕС „Образование и обучение 2020“ са представени състоянието и тенденциите на сектора за учене на възрастни и някои нови аспекти на наблюдаваните процеси. Предложени са допълнителни мерки към сега действащите с оглед подпомагане на усилията за преодоляване на изоставането в някои конкретни области на образованието и обучението и постигане на напредък. Заедно с това е направен опит да се покаже как статистическите данни и анализи за образованието могат да послужат непосредствено за предлагане на мерки за напредък и формиране на политики.

В заключение се отбелязва, че досега в сектора за учене на възрастни е извършена съществена по обем работа и че реализацията на предлаганите мерки, целящи постигане на по-благоприятни стойности по отделните показатели, може да допринесе за по-нататъшното подобряване на състоянието на сектора за периода до 2020 година.

В рубриката Българската статистика в три столетия са включени статиите:

 • Професор Анастас Ю. Тотев - биографичен портрет  - автор проф. Стоян Тотев, Институт за икономически изследвания към БАН - София

Проф. Анастас Ю. Тотев, роден в София през 1906 г., е една от най-многостранните, колоритни и впечатляващи фигури сред статистическата общност у нас. Той е с три дипломи за висше образование - агрономическо, юридическо, и икономика. Последната „Икономика и статистика“ той получава по време на своята специализация и работа през 30-те години в научноизследователските институти по икономически и социални науки в Корнелския уни­верситет, като известно време успоредно специализира и работи и в прочутия Харвардски университет. В САЩ последователно защитава магистърска и докторска степен в областта на икономиката в Корнелския университет.

Централно място в изследователска­та работа на проф. Тотев заемат теоретичните и методологичните въпроси на статистиката. Широката специализация, която добива, се оказва изключително полезна за неговата научноизследователска и преподавателска дейност. Усвоените знания обясняват разностранните интереси и многотемието на преподаваните учебни дисциплини. Те му позволяват твърде успешно да работи при своята научноизследователска и преподавателска дейност в редица основни направления - статистика, икономика, цени и финанси, демография, социология, агрономия, право и история.

Житейският път на проф. Тотев се разделя от исто­рическите граници на различни социално-икономически условия на страната за разлика от творческия му път. В обществения си живот той не е политик, а добросъвестен учен. Цяла­та му научноизследователска и преподавателска дейност носи бе­лезите на неангажирана политически гражданска активност и профе­сионализъм. Заслугите му за науката и университетската дейност се помнят от поко­ления статистици. Зато­ва заслужава внимание както натрупаната съкровищница от трудо­вете му, така и всяка негова публикация и изява, в които проличава зрелостта, обективността и добросъвестността на един голям и скромен български учен.

Проф. Анастас Тотев умира през 2000 г. в София на 93 години.

 • Творческият път на професор д-р Петко Божиков в българската статистика -  автори д-р Богдан Богданов,  Стоян Баев, Нели Божикова

Професор Петко Божиков е роден на 2 септември 1935 г. в гр. Гоце Делчев. Той е един от ярките представители на научната мисъл в българската статистика. По-голямата част от професионалния му живот е свързана със статистиката като държавна институция (сега НСИ). От 1976 г. до пенсионирането си през
1995 г. проф. Божиков оставя след себе си забележима диря в теорията и практиката на статистиката. Неговите статии и разработки трасират развитието на емпиричните статистически изследвания в националната статистика на България. Особено впечатляващо е участието на проф. Божиков в преброяванията на българската статистика и реализацията на редица социологически изследвания. Неговото наследство остава завинаги в страниците на редица статистически публикации, където името му фигурира като автор и член на работни колективи.

 • Списание „Статистика“ - поглед към историята и днешния ден - автор Лидия Александрова, Национален статистически институт - София

Списанието има важна роля в развитието на статистическата мисъл и статистическата практика, както и за разбирането на икономическите и социалните процеси в страната. Публикуваните статии и материали в списанието са от различни области на живота и с високо качество и познавателно значение. Напълно професионално и отговорно е било отношението на редакторите към авторите и читателите на списанието с публикуването на високостойностни текстове през всичките му дълги години живот. По своята същност статистиката не позволява да бъде използвана за политически цели, тъй като в теоретически аспект е основно направление от математическата наука и се основава на безпристрастно регистриране на факти и събития от социално-икономическия живот на страната. Списание „Статистика“ в миналото и днес успява да реализира поставените си задачи и да отговори на нуждите на времето и търсенията на българското общество.

През всичките години на своето съществуване в списанието са публикували множество статии и материали бележити учени и изтъкнати автори в областта на статистиката, както и висококвалифицирани експерти на Националния статистически институт с професионални умения и опит. Публикуваният текст е само опит за обръщане назад във времето и за разкриване на силните и важните страни на списанието - неговите автори - визионери и изключително добри анализатори, владеещи няколко чужди езика, преподаватели не само в България, но и в други страни, с впечатляваща обща култура.

В рубриката Информации, рецензии, консултации са представени информациите:  

 • Преброяване на добитъка, домашните птици и пчелите в България през 1905 и 1910 година - автор Здравка Бобева, Национален статистически институт - София

Географското местоположение и релеф и климатичните дадености  определят мястото на България сред държавите с добри възможности за развитие на селското стопанство. Историческият преглед на икономиката на страната неизменно поставя сред водещите отрасли земеделието и животновъдството. Ето защо от зората на своето съществуване българската статистика отделя специално внимание на преброяването на обработваемите площи, на видовете култури, на отглеждането на животни както за нуждите на изхранването на населението, така и за  използването им като работна сила.

Преброяванията от 1905 и 1910 г. са четвърто и пето поред в наблюденията на статистиката върху оглеждането на домашните животни. Това дава възможност да се направят съпоставки с първоначалните данни, да се анализира състоянието на сектора, както и да се очертаят тенденциите в развитието на скотовъдството в България.

Настоящата информация има за цел да запознае читателите с данните за един сегмент от българското селско стопанство в началото на XX век.

 • Преброяване на населението и жилищния фонд в България през 1905 година - автор Соня Златанова, Национален статистически институт - София

На 31 декември 1905 г. започва петото преброяване на населението и четвъртото преброяване на жилищния фонд в историята на България.

Съгласно Закона за общото преброяване на населението, сградите и домашния добитък в Българското Княжество от 15 декември 1897 г. преброяване следва да се извършва на всеки пет години. Първата подготвителна мярка, предшестваща преброяването, е номерирането на сградите. Било е необходимо предварително да бъдат номерирани сградите във всяко населено място, като се извърши нова номерация, където не е имало такава, или да се провери, поправи или допълни вече съществуващата. Всички данни по преброяването на населението, сградите и домашния добитък се събират и се вписват само в подготвените от Дирекцията на статистиката формуляри (карти), които са разпратени до общинските управления. Събраните по време на преброяването данни същевременно служат за разпределение на населението по пол, възраст, поданство, майчин език, народност, вероизповедание, грамотност, природни недостатъци и по домакинства. За правилното протичане на преброяването се грижат специални околийски и окръжни преброителни комисии, които разделят общините на преброителни участъци и определят необходимия брой агент-преброители. Преброяването на 31 декември 1905 г. се провежда в 1 893-те общини на Княжеството от 20 834 агент-преброители, от които 5 924 в градовете и 14 910 в селата. На един агент-преброител се падат средно по 194 жители, от тях на градски преброител - 133, на селски преброител - 218 жители. Обработката на данните, събрани по време на преброяването, се извършва в Дирекцията на статистиката.

Публикациите от преброяването на населението и жилищния фонд през 1905 г. са дигитализирани и са със свободен безплатен достъп в дигиталната библиотека на НСИ. Дигиталната колекция съдържа 2 884 страници статистическа информация.

Годишен абонамент (4 броя): 24.00 лева. 
Цена за бр. 4/2019 (електронно издание): 6.00 лева. 
 
Изданието може да бъде закупено в: 
• Дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите“, НСИ,
ул. „П. Волов“ № 2, гр. София 1038. 
• Териториалните статистически бюра на НСИ. 
 
Заплащането се извършва: 
1. В брой - в дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите“, НСИ,
ул. „П. Волов“ № 2, гр. София 1038.
2. По банков път 
Банкова сметка на НСИ: 
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01 
BIC: BNBGBGSD 
БНБ - СОФИЯ