Премини към основното съдържание

Проект ESSnet за Big Data II

Публикувано на: 24.04.2019 - 16:55
На 19.04.2019 г. Националният статистически институт подписа грантовото споразумение по проект ESSnet Big Data II: „Многоцелева статистика и повишаване на ефективността в производството“. С оглед важността на проекта и сложността на задачите на проекта работата започна още през ноември 2018 година.

Проектът, финансиран от Европейската комисия, е с продължителност 26 месеца и е продължение на проект ESSnet Big Data I.

В изпълнение на задачите по проекта НСИ работи съвместно с останалите 27 статистически служби в рамките на Европейската статистическа система. Използването на големи данни в статистиката е модерен и иновативен подход, отговарящ на нарастващите статистически нужди на потребителите. Проектът е фокусиран върху разработване на методология за използването на Big Data в статистическата практика и измерване на качеството на събраните данни; идентифициране, дефиниране и внедряване на ИТ инфраструктура за обработка и съхранение на Big Data.

Проектът е организиран в няколко работни пакети, като НСИ е активен партньор в следните от тях: WPB Онлайн работни места; WPC Характеристики на предприятията; WPF Процеси и архитектура; WPG Данни за финансови трансакции;  WPJ Иновативна статистика на туризма и WPL Подготовка на „смарт“ статистика.

За успешното изпълнение на проекта участват експерти от отдел ОМАСИ и дирекциите „Информационни системи и инфраструктура“, „Бизнес статистика“, „Демографска и социална статистика“ и „Обща администрация“ в ЦУ на НСИ, ТСБ - Север и ТСБ -Североизток.