Премини към основното съдържание

Насоки за разпространение на статистическа информация в НСС

НАСОКИ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ В НАЦИОНАЛНАТА СТАТИСТИЧЕСКА СИСТЕМА НА БЪЛГАРИЯ

Настоящите Насоки за разпространение на статистическа информация в Националната статистическа система на България установяват общи правила за разпространение на статистическата информация в рамките на Националната статистическа система (НСС)[1].

1. НАЦИОНАЛНА СТАТИСТИЧЕСКА СИСТЕМА

НСС на Република България осъществява статистическата дейност на държавата и, представена от НСИ и органите на статистиката, е неделима част от Европейската статистическа система (EСС).

Съгласно чл.3, ал.1 от Закона за Статистиката, НСС се състои от:
 • Националния статистически институт (НСИ);
 • Органите на статистиката - държавни органи или техни структурни звена, които разработват, произвеждат и разпространяват статистическа информация съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за статистиката;
 • Българската народна банка (БНБ).

На национално ниво НСС осъществява дейностите по събиране, обработване, анализиране и съхраняване на статистически данни, както и по предоставянето и разпространението на официална статистическа информация.

Разработването, съставянето и разпространението на европейската статистика в България се осъществява, в съответните области на компетентност, от Националния статистически институт и органите на статистиката, като част от ЕСС, регламентирано от  член 4 на Регламент 223/2009 и от Българската народна банка, като част от ЕСЦБ – от член 5 от Протокол № 4 относно Устава на Европейската система на централните банки и на ЕЦБ,  от Регламент 2533/98 и чл. 42 от ЗБНБ.

Статистическата дейност се осъществява при спазване на принципите, дефинирани в чл. 2, ал. 2 от ЗСт: професионална независимост, безпристрастност, обективност, надеждност, статистическа тайна и ефективност на разходите.

НСИ изпълнява водеща методологическа и координираща роля по отношение на органите на статистиката при изпълнение на дейностите, свързани със събиране, обработка, анализ и съхраняване на статистически данни, както и при предоставянето и разпространението на статистическа информация в Р България.

2. ПРАВНА РАМКА

При разпространението на статистическата информация от НСИ и органите на статистиката се прилагат принципите, включени в следните основни документи:

Документи на Европейската комисия/Евростат:
 • Меморандум относно осигуряване качеството на статистиката за процедурата за макроикономическите дисбаланси;
 • Регламент (ЕС) 2015/759 на Европейския парламент и на Съвета от 29.04.2015 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика;
 • Регламент (ЕС) № 557/2013 на Комисията от 17 юни 2013 година за изпълнение на Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета за европейската статистика;
 • Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета за европейската статистика;
 • Кодекс на европейската статистическа практика.
 
Национални документи:
 • Закон за статистиката;
 • Стратегия за развитие на НСС на Република България 2021 - 2027 година

3. ПРИНЦИПИ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА СТАТИСТИЧЕСКАТА ИНФОРМАЦИЯ, ПРОИЗВЕЖДАНА ОТ НСИ И ОРГАНИТЕ НА СТАТИСТИКАТА

Разпространението на статистическата информация, произвеждана от НСИ и органите на статистиката, се осъществява при спазване на следните принципи:
 • достъпност на всички потребители до резултатите от статистическите изследвания, включени в Националната статистическа програма (НСП);
 • равнопоставеност на всички потребители при запознаване с резултатите от статистическите изследвания, включени в НСП;
 • обективност и безпристрастност при представяне на резултатите от статистическите изследвания, включени в НСП;
 • стриктно спазване на сроковете за оповестяване на резултатите от статистическите изследвания, включени в НСП, съгласно предварително обявения в началото на годината Календар за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ;
 • опазване на статистическата тайна при спазване на разпоредбите за конфиденциалност на индивидуалните данни;
 • разбираемост и яснота при оповестяване на резултатите от статистическите изследвания, включени в НСП;
 • ориентираност към удовлетворяване на нуждите на потребителите, включително публикуване и предоставяне на основната част от информацията и на английски език.

Насоките за разпространение дефинират общите стандарти, начините на  разпространение и видовете статистически информационни продукти, предоставяни от органите на статистиката.

4. СТАНДАРТИ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Статистическата информация се разпространява съгласно Календар за разпространение на статистическа информация на НСИ и органите на статистиката (Календар за разпространение), който се утвърждава ежегодно от председателя на Националния статистически съвет след приемане на Календара за разпространение на НСИ, съответните календари на другите органи на статистиката и обсъждане и одобряване от Националния статистически съвет.

Резултатите от статистическите изследвания се разпространяват чрез интернет сайтовете на НСИ и другите органи на статистиката в предварително определен час на датата, посочена в Календар за разпространение.

При необходимост Календар за разпространение се актуализира през годината със заповед на председателя на НСИ. Промяната в Календар за разпространение се публикува на интернет сайта на НСИ и другите органи на статистиката.

Служителите на НСИ и другите органи на статистиката нямат право да предоставят на никого, по никакъв начин и повод информацията преди нейното официално разпространение.

Служителите на НСИ и другите органи на статистиката предоставят информация при спазване на изискванията за конфиденциалност на индивидуалните данни и в съответствие със Закона за статистиката.

5. НАЧИНИ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА СТАТИСТИЧЕСКАТА ИНФОРМАЦИЯ ОТ НСИ И ОРГАНИТЕ НА СТАТИСТИКАТА

При осъществяването на дейността по разпространението на статистическата информация се използват всички начини за достигане до настоящите и потенциалните потребителите, а именно:
 • интернет сайтове;
 • статистически информационни системи;
 • собствени печатни и електронни публикации;
 • прессъобщения;
 • пресконференции;
 • медии и социални мрежи;
 • приемни (директна връзка с потребители - на място, по имейл или по телефон).

Начините, при които се прилагат общи за НСИ и органите на статистиката стандарти, са следните: 

5.1. ИНТЕРНЕТ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

5.1.1. Създаване и/или структуриране на интернет рубрика „Статистика“ на другите органи на статистиката, с URL, който може да се цитира, и е с унифицирано съдържание:
 • информация за дейността на съответния орган на статистиката в рамките на НСС и ЕСС;
 • документи и информационни материали за респондентите - текст и/или линкове;
 • документи и информационни материали за потребителите - текст и/или линкове;
 • статистически регистри, ако съответният орган на статистиката поддържа такива;
 • статистически данни;
 • публикуване на метаданни във формат ESMS (за потребители) и ESQRS (за производители) съгласно приет график
 • методологии на изследванията;
 • линкове към НСИ, Евростат, Центъра за подпомагане на потребителите на европейска статистическа информация (ESDS Help Desk) и контактна информация;
 • електронни публикации - текст и/или линкове;
 • прессъобщения – текст и/или линкове.

5.1.2. Публикуване на сайта на НСИ на линкове към съответните страница/рубрика „Статистика“ другите органи на статистиката.

5.2. ПРЕССЪОБЩЕНИЯ

5.2.1. НСИ и другите органи на статистиката публикуват на сайтовете си (в рубрика „Статистика“) Календар за разпространение с предвидените за оповестяване по този начин резултати от изследвания, включени в НСП.

5.2.2. Прессъобщенията се публикуват на български и английски език в предварително определен час на датата, посочена в Календара за разпространение.

5.3. СТАТИСТИЧЕСКИ ПЕЧАТНИ И ЕЛЕКТРОННИ ИЗДАНИЯ

5.3.1. НСИ съвместно с другите органи на статистиката изготвят Каталог на статистическите издания на НСИ и органите на статистиката за следващата календарна година, в който са определени тиражите и сроковете за подготовка.

5.3.2. Всички електронни издания се публикуват на интернет сайта на НСИ и другите органи на статистиката, откъдето могат да се изтеглят безплатно. 

5.4. ВРЪЗКИ С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

НСИ и другите органи на статистиката обезпечават осъществяването на връзки с потребителите на статистическа информация чрез:

5.4.1. Информационна услуга „по заявка“ - по телефона, електронна и/или обикновена поща;

5.4.2. Е-услуги - след анализ за приложимостта им в съответната област.

6. СТАТИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ НСИ И ОРГАНИТЕ НА СТАТИСТИКАТА

Насоките за разпространение на статистическа информация от НСИ и органите на статистиката в Р България дефинират видовете статистически информационни продукти и услуги, както и процедурите за тяхното предоставяне. Задължение на всеки орган на статистиката е изготвянето на отделно приложение като неразделна част от документа, в което да се опише обхватът на дейностите по разпространение на съответния орган, както и съществуващи в някои случаи ограничения за изпълнението им в съответната институция, произтичащи от нормативен акт, административни или вътрешноведомствени процедури.

 


[1] Настоящите насоки не включват в обхвата си дейността на Българската народна банка (БНБ), като член на Европейската система от централните банки (ЕСЦБ). Насоките за разпространение на статистическа информация от БНБ се определят с решения на Управителния съвет на БНБ и са в съответствие с член 5 от Протокол № 4 относно Устава на Европейската система на централните банки и на ЕЦБ и с Регламент 2533/98 .