Премини към основното съдържание

Околна среда 2015

Публикувано на: 11.05.2017 - 17:20
Националният статистически институт представя на потребителите на статистическа информация електронната публикация Околна среда 2015 (на български и английски език), която съдържа данни от изследвания на НСИ през 2015 г., свързани с околната среда в България. Представени са и данни по основни показатели за периода 2011 - 2015 година.
Информацията е систематизирана в следните раздели:
• Въздух
• Водовземане, водоснабдяване, водопотребление, отпадъчни води, пречиствателни станции
• Отпадъци - образувани отпадъци, отпадъци от икономическата дейност по вид, битови и строителни отпадъци
• Разходи за опазване и възстановяване на околната среда - придобиване и поддържане на дълготрайните активи с екологично предназначение, източници на финансиране
• Наличност и движение на дълготрайните материални активи с екологично предназначение
• Шум
• Защитени територии и обекти
• Подземни запаси
• Наказани престъпления, свързани с опазване на околната среда, и осъдени лица.
Данните се агрегират на отраслово, административно-териториално и природо-географско ниво. Информацията е представена в таблици и графики. Всеки раздел съдържа методологични бележки и коментар към данните.
Публикацията представлява интерес за обществеността, органите на държавно управление, еколозите и икономистите.
 
Цена: 18.00 лева.
 
Изданието може да бъде закупено в:
• НСИ, дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите”,
 гр. София 1038, ул. „П. Волов” № 2
• Териториалните статистически бюра на НСИ.
 
Заплащането се извършва по следния ред:
В брой - в дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите”, НСИ,
гр. София 1038, ул. „П. Волов” № 2.
По банков път
Банкова сметка на НСИ:
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ - СОФИЯ
 
Статистическа област