Премини към основното съдържание

Проект „Реализиране на ЦАИС „Единна входна точка“ за подаване на годишни финансови отчети и статистика в машинночетим формат и интеграция с НАП, НСИ, АВ (ТР)“

Публикувано на: 26.04.2017 - 12:30
Националният статистически институт (НСИ) започна работа по проект „Реализиране на ЦАИС1 „Единна входна точка“ за подаване на годишни финансови отчети и статистика в машинночетим формат и интеграция с НАП, НСИ, АВ (ТР)“, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) 2014 - 2020 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектът е с продължителност 18 месеца (март 2017 - септември 2018 г.) и общата му стойност е 594 100 лева.

В рамките на проекта ще бъде извършен анализ на нормативната уредба и работните процеси във връзка с автоматизирания обмен на данни между Агенцията по вписванията (АВ) и Националния статистически институт. Ще бъде реализиран интегриран интерфейс за свързване на Информационна система „Бизнес статистика“ (ИСБС) с Търговския регистър (ТР) във връзка с изискванията към нормативно задължените лица за подаване на годишни финансови отчети (ГФО). С оглед осигуряване на възможност за автоматизиран обмен на данни в машинночетим формат между НСИ и АВ ще бъде извършено необходимото преструктуриране и оптимизиране на данните в ИСБС и ще бъдат формирани пакети за обмен на данни с АВ.

Чрез реализацията на проекта се цели намаляване на административната тежест за бизнеса чрез подаване на цялата информация, необходима на НАП, НСИ и АВ, на едно-единствено място в ИС „Бизнес статистика“ на НСИ при изразено съгласие от страна на респондентите. Подаването на ГФО е сред най-често използваните административни услуги и чрез присъединяването на АВ към „Единна входна точка“ фирмите ще имат възможност да изпълнят задълженията си към АВ по публикуване на ГФО.


1 Централизирана административна информационна система.