Премини към основното съдържание

НСИ - партньор в международен проект за младежката миграция в Дунавския регион (YOUMIG)

Публикувано на: 13.03.2017 - 10:10
Националният статистически институт е партньор по проект „Подобряване на институционалния капацитет и насърчаване на сътрудничеството за справяне с въздействието на транснационалната младежка миграция (YOUMIG)“, който се реализира в рамките на транснационалната програма за Дунавския регион (Interreg - Danube Transnational Programme - ERDF) и е насочен към оценка на младежката миграция и измерване на благосъстоянието на младите хора от региона.

Проектът е с продължителност 30 месеца и стартира на 1.01.2017 година. Партньори по проекта  са органи на местната власт, научни институти, университети и статистически служби от осем страни (Унгария, Австрия, България, Германия, Румъния, Словакия, Словения и Сърбия). Водещ партньор е Унгарската централна статистическа служба.

Проектът YOUMIG има за цел да насърчи развитието на управлението на местно ниво и да подпомогне общините за справяне с предизвикателствата, свързани с младежката миграция, чрез подобряване на обхвата на данните за миграцията и обмен на знания на транснационално ниво.

По време на проекта:

- Ще бъде създаден концептуален подход за анализ и измерване на процесите на миграция, пазара на труда, човешкия капитал и демографските процеси с фокус върху младежката миграция в Югоизточна Европа.

- Ще бъдат разработени локални профили, представящи динамиката и тенденциите, както и прогнози за развитието на младежката миграция.

- Ще бъде направен преглед на съществуващите системи от данни и ще бъдат разработени препоръки за съпоставими транснационални индикатори за статистиката на младежката миграция в Югоизточна Европа.

- Ще бъдат събрани данни за младежката емиграция на местно ниво в страните партньори, въз основа на които ще бъдат направени сравнения.

- Ще бъде направен преглед на прогнозите за населението с цел установяване на влиянието на младежката миграция върху населението и развитието в страните от Югоизточна Европа.

- Ще бъдат проведени интервюта и фокус групи със заинтересовани страни и институции в областта на младежката миграция.

YOUMIG е структуриран в шест работни пакета (РП): РП1: Управление; РП2: Комуникация; РП3: Качествен анализ - концептуален преглед и работа на терен; РП4: Количествен анализ (данни и индикатори, анкетно проучване); РП5: Пилотни действия (минипроекти за младите мигранти, създаване на екип за миграцията в общините); РП6: Изготвяне на стратегии. Националният статистически институт ще участва в изпълнението на дейностите по всички работни пакети.

Първата среща на партньорите по проекта се състоя на 2 и 3 март 2017 г. в гр. Будапеща, Унгария. На срещата бяха обсъдени основните дейности по проекта и тяхното изпълнение до края на 2017 г. по работни пакети. Националният статистически институт беше представен от членове на екипа по управление на проекта.

Повече информация за проекта може да бъде намерена на следния интернет адрес: http://www.interreg-danube.eu/youmig