Премини към основното съдържание

Проект „Дейности за модернизация при съставянето на PRODCOM статистика”

Публикувано на: 13.01.2017 - 13:33
Националният статистически институт  започва работа по пилотен проект „Дейности за модернизация при съставянето на PRODCOM статистика”, който ще се изпълнява съгласно Споразумение за субсидия с Европейската комисия № 06124.2016.001-2016.395.

Основната цел на проекта е подготовка за изпълнението на новите изисквания за данните на произведените и продадените промишлени продукти (PRODCOM данни) в Рамковия регламент за интегриране на бизнес статистиката (FRIBS), а именно за събирането, обработката и предоставянето на Евростат на данни за услугите по производство на ишлеме.

За постигането на тази цел ще бъде подготвено и проведено специално изследване, с което ще се идентифицират предприятията ишлемодатели. След обработката на събраните данни, техния анализ, оценка и сравнение с наличната информация от годишното PRODCOM наблюдение, ще бъде променен дизайнът на въпросника, ще бъдат актуализирани методологичните указания за респондентите, както и програмата за подготовка за изпращане на данни на Евростат.

По този начин на равнище Европейски съюз ще бъде осигурена информация за произведената на ишлеме от подизпълнители продукция като компонент на продажбите, както и постигната пълна съгласуваност и съпоставимост на данните за продажбите с данните на другите държави - членки на Европейския съюз.

Реализирането на целите на проекта ще допринесе за постигането на общата цел за промени в регламента - подобряване на качеството и съпоставимостта на данните от националните статистики и подобряване на качеството на данните на ниво Европейски съюз.

Проектът е с продължителност 15 месеца и ще приключи през април 2018 година.