Премини към основното съдържание

SDDS Plus

На 31 май 2016 г. България се присъедини към Специалния стандарт за разпространение на данни Плюс (ССРД Плюс) на Международния валутен фонд. България става единадесетата страна в света, която се присъединява към този най-висок международен стандарт за разпространение на данни. Присъединяването към стандарта е резултат на съвместните усилия на Българската народна банка (БНБ), Националния статистически институт и Министерството на финансите.

Специалният стандарт за разпространение на данни Плюс е създаден през 2012 г. чрез надграждане на Специалния стандарт за разпространение на данни. Неговата цел е да подпомага държавите - членки на ЕС, по отношение на публикуването на изчерпателни, навременни, достъпни и надеждни икономически и финансови статистически данни в свят на непрекъсната икономическа и финансова интеграция. Данните включват 30 категории (21 категории по Специалния стандарт за разпространение на данни и 9 по Специалния стандарт за разпространение на данни Плюс), които обхващат четирите сектора на икономиката - реален, фискален, финансов и външен. Стандартът определя периодичността (или честотата) и навременността, с които данните за тези категории трябва да бъдат разпространявани. В сравнение със Специалния стандарт за разпространение на данни в ССРД Плюс се включват девет допълнителни категории данни. Те са: Секторен баланс; Операции на сектор „Държавно управление“; Брутен дълг на сектор „Държавно управление“; Отчет на други финансови предприятия; Индикатори за финансовата стабилност; Дългови ценни книжа; Координирано проучване на портфейлните инвестиции; Координирано проучване на преките инвестиции и Валутна структура на официалните резерви в чуждестранна валута.

Стандартът има четири измерения и елемента, подлежащи на наблюдение: обхват, периодичност и навременност на данните; достъп до данните от страна на потребителите; надеждност и качество на разпространяваната информация.

Бюлетинът за стандарта за разпространение на данните има важна роля при прилагането на ССРД Плюс. Той предоставя на потребителите широк и лесен достъп до данните и метаданните за присъединилата се страна. В Бюлетина се публикуват метаданни за всяка от участващите държави във формата на Рамката за оценка на качеството на данните. Рамката обхваща няколко измерения, елемента и индикатора - систематична структура за представяне на метаданните.

Ключов елемент на Бюлетина е Предварителният календар за публикуване (Advance Release Calendar - ARC). За всяка участваща страна Бюлетинът представя календар с датите за публикуване на данните за категориите, изисквани от ССРД Плюс, за най-малко четиримесечен период (текущ месец и следващите три месеца).

Националната страница с обобщени данни е включена в сайта на БНБ (National Summary Data Page - NSDP) и представя показатели (категории) за четирите сектора на националната икономика. В страницата е включен също и показател за населението на страната.

Статистическите данни за България се съставят от Националния статистически институт, Българската народна банка, Министерството на финансите и Българската фондова борса. Българската народна банка като координатор за България за ССРД Плюс поддържа Националната страница с обобщени данни.