Премини към основното съдържание

Градове и техните функционални урбанизирани ареали в Република България

Публикувано на: 27.04.2016 - 15:04
Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация най-новата си печатна и електронна публикация „Градове и техните функционални урбанизирани ареали в Република България” - на български и на английски език.

Изданието е подготвено в рамките на проект № 08141.2013.001-2013.646, който се реализира с финансовата подкрепа на Евростат. Целта на проекта е да се осигури надеждна и международно сравнима информация за градовете и техните функционални урбанизирани ареали (дефинирани от Европейската комисия). Изборът на градовете и териториалните ареали в Република България е съобразен с пространствената концепция за град, развита съвместно от ОИСР и ЕК, която е базирана на обединяването на грид-клетки с голяма гъстота на населението.

В настоящата публикация са представени функционално урбанизираните ареали като цяло и техните ареалообразуващи градове-ядра.

Събраните в рамките на проекта данни за демографското, социалното, икономическото, екологичното и културното развитие на градовете и техните урбанизирани зони могат да се използват като основа за разработване на регионални и градски планове за развитие с цел постигане на просперитет и устойчиво развитие.

Публикацията е оформена тематично по раздели, като информацията във всеки раздел е илюстрирана с карти, таблици и графики. В самостоятелно приложение е представен профилът на земното покритие и земеползването в наблюдаваните ареали.

Публикацията е предназначена за държавните и местните органи на управление, бизнес средите, политици, научни работници, преподаватели, студенти, специалисти и всички граждани, проявяващи интерес към социално-икономическото и пространственото развитие и планиране на регионите в Република България. 

Статистическа област