Премини към основното съдържание

Статистика на Европейските градове - метаданни

Икономически активно население,
Икономически активно население - мъже, Икономически активно население - жени
Дирекция "Демографска и социална статистика"
отдел "Демографска статистика"
Ивайло Гавазки
главен експерт
ул. "Панайот Волов" № 2, София 1038
+359 2 9857 635
 
Последно обновяване на данните: 31.03.2016
 
Номер Понятия Описание
1 Описание на данните Икономически активното население на пространствените единици, предмет на изследване в проекта "Статистика на Европейските градове", се формира от заетите и безработните лица на възраст 15 и повече навършени години. Дефинициите, които са използвани, са в съответствие с методологическите изисквания на проекта "Статистика на Европейските градове" . Данните са получени на база резултатите от Наблюдението на работната сила, като са приложени методи на оценка, тъй като поради малкия обем на извадката за Наблюдението на работната сила някои от данните на ниско териториално ниво не са достатъчно точни.  
2 Използвани класификации Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в Република България (EKATTE).
3 Обхват Лицата на 15 и повече навършени години, живеещи в обикновените домакинства в страната.
Оценките на данните, подготвени по проекта "Статистика на Европейските градове", са базирани на  данни от Наблюдението на работната сила, агрегирани по съответните разширени градски зони и градове. С цел оптимизиране на оценките са извършени допълнителни преизчисления на теглата за единиците, принадлежащи към градовете и разширените градски зони, посредством ажустиране на данните с текущите демографски оценки (към края на предходната година) за всяка от тези пространствени единици по пол и по възрастови групи (същите, които са използвани при процедурата по тримесечното претегляне). Данните са закръглени до най-близките стотици.
4 Единици на измерванe Брой
5 Период, за който се отнасят данните Година
6 Период, за който има налични данни 2010 - 2012
7 Срокове на разпространение на информацията Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за представяне на резултатите от статистическите изследвания  на НСИ.
8 Начини на разпространение на информацията www.nsi.bg
9 Методологични документи • Методологически наръчник за Статистика на градовете (Methodological Manual on City Statistics);
• Речник на дефинициите на променливите в областта на урбанистичната статистика - Евростат.
10 Източници на данни Данните се събират от НСИ. Източник на данните е  Наблюдението на работната сила (LFS).
https://www.nsi.bg/bg/node/3990
11 Честота на събиране на данните Тримесечно. Годишните данни са осреднени стойности от четирите тримесечия на годината.
12 Начин за събиране на данните Данните се събират с помощта на хартиена анкетна карта чрез провеждането на персонално интервю с лицата (на възраст 15 и повече навършени години) от домакинствата, включени в извадката.