Премини към основното съдържание

Статистика на Европейските градове - метаданни

Реализирани нощувки в регистрираните местата за настаняване
Дирекция "Демографска и социална статистика"
отдел "Демографска статистика"
Ивайло Гавазки
главен експерт
ул. "Панайот Волов" № 2, София 1038
+359 2 9857 635
 
Последно обновяване на данните: 31.03.2016
 
Номер Понятия Описание
1 Описание на данните Брой на нощувките, реализирани от туристи, с цел бизнес или отдих в регистрираните места за настаняване, намиращи се на територията на териториалните единици, предмет на изследване по проекта "Статистика на Европейските градове".
2 Използвани класификации Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в Република България (EKATTE)
3 Обхват Нощувки, реализирани в регистрираните места за настаняване във всеки един от наблюдаваните градове и общо за страната.
 
4 Единици на измерванe Брой
5 Период, за който се отнасят данните Година
6 Период, за който има налични данни 2010-2012
7 Срокове на разпространение на информацията Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за представяне на резултатите от статистическите изследвания  на НСИ.
8 Начини на разпространение на информацията www.nsi.bg
9 Методологични документи • Речник на Дефиниции на променливите в областта на Урбанистичната статистика - Евростат
 
10 Източници на данни Категоризирани местата за настаняване с 10 и повече легла, функционирали през отчетния период.
11 Честота на събиране на данните Тримесечно - до края на 2011 година;
Месечно - от януари 2012 година.
12 Начин за събиране на данните Изчерпателно