Премини към основното съдържание

Статистически класификации

Уважаеми потребители,
Вие можете да получавате информация за статистическите класификации от Информационна система "Статистически класификации", която Ви дава възможност да видите или изтеглите структурата, обяснителните и методологичните бележки и документите за утвърждаване на класификацията, както и да извършвате on-line справки за конкретна класификация - статус, кореспондиращи таблици, връзки с други класификации, търсене по дума - в обяснителните бележки, наименованието на позицията и т.н., както и да извършите експорт на класификацията в определен формат.
 
Националният статистически институт, в изпълнение на член 7, т. 6 от Закона за статистиката, разработва и поддържа националните статистически класификации, номенклатури, стандарти, самостоятелно или с предвидените в нормативен акт органи.
Статистическите класификации, прилагани от Република България, са пряко приложение на класификациите и номенклатурите, приети с Регламент на Комисията или с друг нормативен акт на Европейския съюз, като осигуряват методологичното единство и сравнимостта на националните статистически данни с данните на другите държави членки на ЕС. В редица случаи националните статистически класификации може да бъдат приложение на международни стандартни класификации, които съгласно европейското законодателство по статистика са утвърдени за използване в Европейската статистическа система.
Прилагането на статистическите класификации е задължително в административни информационни системи и регистри, които се използват или може да се използват за статистически цели (чл. 10 от Закона за статистиката).
Националните статистически класификации, номенклатури, правилници за тяхното прилагане, както и статистическите методики, се утвърждават от Председателя на НСИ самостоятелно или съвместно с предвидени от нормативен акт органи (чл. 9, т. 9 от Закона за статистиката).
 
За контакти: отдел „Обща методология и анализ на статистическите изследвания”.
Телефони за връзка: (02) 9857 460, Мариана Ангелова и (02) 9857 480, Емилия Геленцова
За техническа помощ: (02) 9857 616, Лидия Кръстева и (02) 9857 533, Царевна Пейчинова