Премини към основното съдържание

Календар за разпространение на резултатите от статистическите изследвания през март 2021


Дата на представяне Тема на изследването Период, за който се отнасят данните Прес-съобщение
1 март 2021 г. Производство и доставки на енергийни продукти декември 2020 г.
1 март 2021 г. Цени на производител в услугите IV тримесечие 2020 г.
2 март 2021 г. Фискални данни за подсектори "Централно държавно управление" и "Социалноосигурителни фондове" януари 2021 г.
9 март 2021 г. Заетост и отработени човекочасове IV тримесечие 2020 г.
9 март 2021 г. Брутен вътрешен продукт (БВП) - национално ниво - предварителни данни 2020 г.
9 март 2021 г. Брутен вътрешен продукт (БВП) - национално ниво IV тримесечие 2020 г.
9 март 2021 г. Производителност на труда - годишни предварителни данни 2020 г.
9 март 2021 г. Производителност на труда IV тримесечие 2020 г.
9 март 2021 г. Места за настаняване 2020 г. - годишни данни
10 март 2021 г. Продажби в промишлеността, строителството и търговията януари 2021 г.
11 март 2021 г. Места за настаняване януари 2021 г.
12 март 2021 г. Вътрешнообщностна търговия със стоки - Интрастат, и стокообмен на Р България - предварителни данни декември 2020 г.
12 март 2021 г. Търговия със стоки с трети страни - Екстрастат - предварителни данни януари 2021 г.
15 март 2021 г. Товарен автомобилен транспорт - годишни данни 2020 г.
15 март 2021 г. Индекси на потребителските цени февруари 2021 г.
15 март 2021 г. Индекси на потребителските цени - окончателни данни януари 2021 г.
15 март 2021 г. Наблюдение на работната сила - годишни данни 2020 г.
22 март 2021 г. Индекс на разходите за труд IV тримесечие 2020 г.
26 март 2021 г. Индекси на цените на жилищата (ИЦЖ) IV тримесечие 2020 г.
26 март 2021 г. Индекси на цените на износа и вноса - предварителни данни IV тримесечие 2020 г.
29 март 2021 г. Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България февруари 2021 г.
30 март 2021 г. Наблюдение на бизнес тенденциите в промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите март 2021 г.
30 март 2021 г. Цени на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността февруари 2021 г.
30 март 2021 г. Цени на електрическата енергия и природния газ за битови и крайни небитови клиенти II шестмесечие 2020 г.
31 март 2021 г. Туристически пътувания и разходи за туризъм на населението - окончателни данни 2020 г.
31 март 2021 г. Производство и доставки на енергийни продукти януари 2021 г.
31 март 2021 г. Фискални данни за подсектори "Централно държавно управление" и "Социалноосигурителни фондове" февруари 2021 г.
31 март 2021 г. Потребление на енергия в домакинствата 2019 г.