Премини към основното съдържание

Население и демографски процеси 2013

Публикувано на: 22.10.2014 - 16:38

Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация Население и демографски процеси 2013.

Публикацията е двуезична (на български и английски език) и съдържа подробна статистическа информация за демографското състояние в Република България през 2013 година. Публикувани са данни за броя и структурите на населението и за неговото естествено и механично движение.

Информацията за естественото и механичното движение на населението включва данни за регистрираните през годината бракове, раждания, умирания, бракоразводи и миграция. Всички тези събития са обособени в отделни раздели и са обвързани с основните демографски характеристики на лицата, за които са регистрирани.

Изчислени са и основните показатели, характеризиращи раждаемостта, смъртността, брачността и бракоразводността.

В публикацията е поместен и динамичен ред с данни за основните демографски показатели за продължителен период, което дава възможност за задълбочено изследване на демографските процеси в страната.

Информацията за населението и демографските събития е представена на национално и регионално ниво. Регионалният раздел съдържа данни по статистически райони и по области.

Интересна информация съдържа разделът, в който са публикувани данни по основни показатели за естественото движение на населението в европейските страни.

Публикацията съдържа методологични бележки и анализ на основните тенденции в развитието на демографските процеси в Република България.

Публикуваните в изданието данни са предназначени за органите на държавно управление, неправителствените организации, специалистите и изследователите в областта на демографията и други потребители, проявяващи интерес към тенденциите на развитие на демографските процеси в страната.

Изданието се публикува на интернет страницата на НСИ, както и може да бъде закупено и на електронен носител (CD).

Цена за CD: 18.00 лева.
 
Изданието може да бъде закупено в:
• НСИ, дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите”,
ул. „П. Волов” № 2, гр. София 1038.
• Териториалните статистически бюра на НСИ в областните центрове.
 
Заплащането се извършва по следния ред:
• В брой - в дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите”,
НСИ, гр. София 1038, ул. „П. Волов” № 2.
• По банков път
Банкова сметка на НСИ
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ - СОФИЯ