Премини към основното съдържание

Средни цени и купени количества основни хранителни и нехранителни стоки от домакинствата за периода 2002 - 2013 година

Публикувано на: 22.07.2014 - 16:26
Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация двуезичната (на български и английски език) електронна публикация Средни цени и купени количества основни хранителни и нехранителни стоки от домакинствата за периода 2002 - 2013 година.
Публикацията съдържа данни за средните цени и купените количества основни хранителни и нехранителни стоки от домакинствата по години за периода 2002 - 2013 г. и по тримесечия на 2013 година. Използвана е информацията от месечното наблюдение на домакинските бюджети и поради това тези средни цени се различават от средните потребителски цени, които се публикуват всеки месец от НСИ. Данните за купените хранителни стоки са изчислени средно на домакинство, а за нехранителните стоки - средно на 100 домакинства. Включени са и данни за покупателната способност на домакинствата, изчислена чрез общия и паричния доход, както и за измененията в нея.
Публикуваната в изданието информация представлява интерес за широк кръг потребители - органи на държавното управление, обществени организации, студенти и други.
Изданието се публикува на интернет страницата на НСИ и може да бъде закупено на електронен носител (CD).
 
Цена: 9.00 лева.
 
Изданието може да бъде закупено в:
• НСИ, отдел „Разпространение на информацията и публикации”,
гр. София 1038, ул. „П. Волов” № 2.
• Териториалните статистически бюра на НСИ в областните центрове.
 
Заплащането се извършва по следния ред:
В брой - в отдел „Разпространение на информацията и публикации”, НСИ,
гр. София 1038, ул. „П. Волов” № 2.
По банков път
Банкова сметка на НСИ
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ - СОФИЯ