Премини към основното съдържание

Правилник за дейността на Националния статистически съвет към председателя на НСИ

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. Настоящият правилник урежда функциите, състава и организацията на дейността на Националния статистически съвет (НСС) към председателя на Национален статистически институт (НСИ), наричан по нататък „съвета“.

Чл. 2. Съветът е съвещателен орган към председателя на НСИ.

Чл. 3. Съветът подпомага председателя на НСИ и има следните функции и задачи:

  1. дава становища и препоръки за Стратегията за развитие на Националната статистическа система;
  2. обсъжда предложенията на органите на статистиката и дава препоръки за включване в проекта на Националната статистическа програма на конкретни статистически изследвания, определени по вид, обхват и изпълнители;
  3. подпомага дейностите в Националната статистическа система по изпълнение на Националната статистическа програма;
  4. създава, при необходимост и след взето решение, постоянни или временни работни групи по конкретни статистически въпроси съобразно своите компетенции;
  5. осъществява сътрудничество с Европейския статистически консултативен комитет (съгласно чл. 3, т. 4 от Решение № 234/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета);
  6. избира председател измежду членовете си;
  7. избира секретар измежду членовете си.

 

СЪСТАВ НА СЪВЕТА

Чл. 4. (1) Съветът се състои от председател и членове.

(2) За председател на съвета се избира един от членовете на съвета, който ръководи дейността му и го представлява.

(3) При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от член на съвета, определен от председателя за негов заместник;

(4) Председателят на съвета:

   1. ръководи и представлява съвета;

   2. насрочва и ръководи заседанията;

   3. предлага за одобрение на членовете на съвета дневния ред на заседанията;

   4. на всеки шест месеца докладва за дейността на съвета на председателя на НСИ.

Чл. 5. (1) Членовете на съвета се определят и освобождават със заповед на председателя на НСИ.

(2) Членовете на съвета:

   1. участват в заседанията и във вземането на решения на съвета;

   2. внасят за разглеждане актуални въпроси по развитието и координацията на Националната статистическа система;

   3. информират съвета за извършената от тях и от представляваните от тях структури дейност, свързана с Националната статистическа система;

   4. отговарят за изпълнението на решенията на съвета, които се отнасят до тях;

   5. дават становища и препоръки за Стратегията за развитие на Националната статистическа система.

Чл. 6. (1) Съветът избира един от членовете си за секретар на съвета.

(2) Секретарят:

   1. организира подготовката и провеждането на заседанията;

   2. осигурява навременното разпространение на дневния ред и документите, необходими за провеждането на заседанията;

   3. изготвя протоколите от заседанията;

   4. води отчет за взетите решения;

   5. координира необходимия обмен на информация между заинтересованите страни.

Чл. 7. За участие в заседанията не се получава възнаграждение.

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА

Чл. 8. (1) Съветът провежда заседания не по-малко от три пъти годишно, като те се свикват от председателя на съвета.

(2) По изключение членовете на съвета могат да упълномощят друг представител от съответната институция, който да ги замести на заседание на съвета. Упълномощаването става изрично и за всяко отделно заседание.

Чл. 9. (1) Заседанията се провеждат по предварително обявен дневен ред, изпратен до всички членове на съвета заедно с материалите, които ще бъдат обсъждани, най-малко 7 (седем) работни дни преди датата на заседанието.

(2) Всеки член на съвета може да прави предложение за включване на въпроси в дневния ред не по-късно от 5 (пет) работни дни преди заседанието.

Чл. 10. Заседанията на съвета са редовни, ако присъстват повече от половината от членовете му (или съответни заместници с право на глас). Ако до 30 минути след обявения за начало на заседанието час изискуемият кворум не бъде събран, заседанието започва, ако на него присъстват не по-малко от 1/3 (една трета) от членовете.

Чл. 11. Съветът може да бъде свикан на заседание от председателя повече от три пъти годишно при необходимост от обсъждане на внезапно възникнали въпроси. В този случай председателят уведомява писмено членовете на съвета за дневния ред на заседанието най-малко 10 (десет) дни предварително.

Чл. 12. (1) Когато съветът разглежда въпроси, които са свързани с компетенции и на други институции, невключени в състава на съвета, или други партньори, задължително се отправя покана за участие от председателя към заинтересованите институции или партньори.

(2) На заседанията на съвета могат да участват представители на НСИ по покана на председателя на съвета.

(3) На заседанията могат да бъдат канени и представители на министерства и ведомства, областни и общински администрации, неправителствени организации и други органи, организации и вътрешни експерти, имащи отношение към разглежданите проблеми.

Чл. 13. (1) Съветът взима решения, приема становища и прави препоръки с обикновено мнозинство от присъстващите членове.

(2) Гласуването в съвета е явно.

Чл. 14. (1) За всяко заседание се съставя протокол, който се подписва от всички присъстващи членове със съгласие или с „особено мнение“.

(2) В протоколите задължително се посочва:

   1. датата, мястото и дневния ред на заседанието;

   2. имената на присъстващите членове на съвета или заместници;

   3. имената на други присъстващи, които не са членове на съвета;

   4. разглежданите въпроси;

   5. взетите решения, срок и отговорници за тяхното изпълнение.

(3) В случаите на „особено мнение“, съответният член на съвета го мотивира писмено и в срок до 3 (три) дни след датата на заседанието депозира мотивировката си, която става неразделна част от протокола.

(4) В рамките на 5 (пет) работни дни след заседанието на всеки член на съвета се изпращат решенията и протокол от заседанието, подписани от председателя и секретаря на съвета.

(5) Кореспонденцията, свързана с дейността на съвета, се адресира до секретаря, който я докладва на председателя на съвета.

(6) Оригиналите от протоколите, както и пълната документация и кореспонденция на съвета, се съхраняват при секретаря.

(7) Заседанията на съвета могат да се провеждат в сградата на НСИ след разрешение от председателя на НСИ.

 

 ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА

Чл. 15. (1) Всеки член на съвета може да отправя предложения за изменение на настоящия правилник.

(2) Настоящият правилник се изменя след съответното обсъждане и гласуване на 2/3 (две трети) от всички членове на съвета.

 

ЗАКЛЮЧЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  

§ 1. Настоящият правилник е приет в изпълнение на чл. 14, ал. 4, т. 6 от Закона за статистиката.

§ 2. Настоящият правилник отменя правилника за дейността на НСС към председателя на НСИ, приет на заседание на НСС на 20.01.2009 г., изменен на заседание на НСС на 24.11.2016 година.

§ 3. Правилникът влиза в сила от момента на приемането му от съвета.

§ 4. Изпълнението на правилника се възлага на председателя на съвета.