Премини към основното съдържание

Проект „Разработване на информационна система „Регистър на групи предприятия" като неразделна част от Информационната система „Регистър на статистическите единици"

Проект „Разработване на информационна система „Регистър на групи предприятия" като неразделна част от Информационната система „Регистър на статистическите единици"

Договор №13-32-19 от 29.01.2014 г. Осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Реализиращ се от Национален Статистически Институт.

Продължителност на проекта 16 (шестнадесет) месеца.

Проект: BG051PO002/13/3.2-04 „Разработване на информационна система „Регистър на групи предприятия" като неразделна част от Информационната система „Регистър на статистическите единици"“, финансиран по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO002/13/3.2-04, Приоритетна ос ІІІ „ Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.2. „Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост”.