Премини към основното съдържание

Календар за разпространение на резултатите от статистическите изследвания през юни 2021


Дата на представяне Тема на изследването Период, за който се отнасят данните Прес-съобщение
1 юни 2021 г. Цени на производител в услугите I тримесечие 2021 г.
1 юни 2021 г. Фискални данни за подсектори "Централно държавно управление" и "Социалноосигурителни фондове" април 2021 г.
8 юни 2021 г. Заетост и отработени човекочасове І тримесечие 2021 г.
8 юни 2021 г. Брутен вътрешен продукт (БВП) - национално ниво І тримесечие 2021 г.
8 юни 2021 г. Производителност на труда І тримесечие 2021 г.
8 юни 2021 г. Жилищен фонд 2020 г.
10 юни 2021 г. Продажби в промишлеността, строителството и търговията април 2021 г.
10 юни 2021 г. Места за настаняване април 2021 г.
11 юни 2021 г. Вътрешнообщностна търговия със стоки - Интрастат, и стокообмен на Р България - предварителни данни март 2021 г.
11 юни 2021 г. Търговия със стоки с трети страни - Екстрастат - предварителни данни април 2021 г.
15 юни 2021 г. Индекси на потребителските цени май 2021 г.
17 юни 2021 г. Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения 2020 г.
22 юни 2021 г. Цени на земеделската земя и рентата в селското стопанство 2020 г.
22 юни 2021 г. Индекс на разходите за труд І тримесечие 2021 г.
24 юни 2021 г. Индекси на цените на жилищата (ИЦЖ) І тримесечие 2021 г.
25 юни 2021 г. Издателска дейност 2020 г.
25 юни 2021 г. Умирания по причини и смъртност по причини 2020 г.
25 юни 2021 г. Индекси на цени на износа и вноса - предварителни данни І тримесечие 2021 г.
29 юни 2021 г. Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България май 2021 г.
29 юни 2021 г. Наблюдение на бизнес тенденциите в промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите юни 2021 г.
29 юни 2021 г. Производство и доставки на енергийни продукти април 2021 г.
30 юни 2021 г. Цени на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността май 2021 г.
30 юни 2021 г. Бюджетни разходи за научноизследователска и развойна дейност 2020 г.
30 юни 2021 г. Фискални данни за подсектори "Централно държавно управление" и "Социалноосигурителни фондове" май 2021 г.