Премини към основното съдържание

Календар за разпространение на резултатите от статистическите изследвания през май 2021


Дата на представяне Тема на изследването Период, за който се отнасят данните Прес-съобщение
5 май 2021 г. Административно-териториално и териториално деление на Република България 2020 г.
5 май 2021 г. Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство І тримесечие 2021 г.
5 май 2021 г. Краткосрочна статистика на жилищните сгради 2020 г.
7 май 2021 г. Краткосрочна статистика на жилищните сгради - предварителни данни І тримесечие 2021 г.
7 май 2021 г. Наблюдение на потребителите април 2021 г.
10 май 2021 г. Продажби в промишлеността, строителството и търговията март 2021 г.
11 май 2021 г. Места за настаняване март 2021 г.
11 май 2021 г. Таблици за смъртност за периода 2018 - 2020 г.
13 май 2021 г. Вътрешнообщностна търговия със стоки - Интрастат, и стокообмен на Р България - предварителни данни февруари 2021 г.
13 май 2021 г. Търговия със стоки с трети страни - Екстрастат - предварителни данни март 2021 г.
14 май 2021 г. Наети лица и средна работна заплата І тримесечие 2021 г.
14 май 2021 г. Детски ясли 2020 г.
14 май 2021 г. Индекси на цените в селското стопанство І тримесечие 2021 г.
14 май 2021 г. Цени на производител в селското стопанство I тримесечие 2021 г.
17 май 2021 г. Наблюдение на работната сила І тримесечие 2021 г.
17 май 2021 г. Индекси на потребителските цени април 2021 г.
18 май 2021 г. Доходи, разходи и потребление на домакинствата І тримесечие 2021 г.
18 май 2021 г. Брутен вътрешен продукт (БВП) - национално ниво - експресни оценки І тримесечие 2021 г.
18 май 2021 г. Цени на производител в горското стопанство І тримесечие 2021 г.
21 май 2021 г. Индекси на оборота в услугите I тримесечие 2021 г.
21 май 2021 г. Култура - библиотеки, кина, филмово производство, радио- и телевизионна програма, сценични изкуства и музеи 2020 г.
21 май 2021 г. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи I тримесечие 2021 г.
26 май 2021 г. Туристически пътувания и разходи за туризъм на населението - предварителни данни І тримесечие 2021 г.
28 май 2021 г. Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България април 2021 г.
28 май 2021 г. Транспорт (железопътен, пътнически автобусен, морски, речен, товарен автомобилен и градски електротранспорт) І тримесечие 2021 г.
28 май 2021 г. Наблюдение на бизнес тенденциите в промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите май 2021 г.
28 май 2021 г. Републиканска пътна мрежа според класа на пътя и вида на настилката 2020 г.
28 май 2021 г. Железопътен транспорт - превозени товари и извършена работа от железопътния транспорт по видове товари според Единната класификация на товарите в транспорта; железопътни произшествия, убити и ранени по вид на произшествието - годишни данни 2020 г.
28 май 2021 г. Производство и доставки на енергийни продукти март 2021 г.
31 май 2021 г. Цени на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността април 2021 г.
31 май 2021 г. Актуализиран списък със стандартните статистически показатели 2021 г.