Премини към основното съдържание

Календар за разпространение на резултатите от статистическите изследвания през април 2021


Дата на представяне Тема на изследването Период, за който се отнасят данните Прес-съобщение
5 април 2021 г. Ключови показатели за България последни данни към 5 април 2021 г.
9 април 2021 г. Продажби в промишлеността, строителството и търговията февруари 2021 г.
12 април 2021 г. Места за настаняване февруари 2021 г.
12 април 2021 г. Население и демографски процеси - окончателни данни 2020 г.
12 април 2021 г. Инвестиционна активност в промишлеността март 2021 г.
13 април 2021 г. Търговия със стоки с трети страни - Екстрастат - предварителни данни февруари 2021 г.
13 април 2021 г. Вътрешнообщностна търговия със стоки - Интрастат, и стокообмен на Р България - предварителни данни януари 2021 г.
14 април 2021 г. Индекси на потребителските цени март 2021 г.
15 април 2021 г. Доходи, разходи и потребление на домакинствата - годишни данни 2020 г.
21 април 2021 г. Нефинансови показатели за сектор "Държавно управление" - предварителни данни 2020 г.
21 април 2021 г. Нефинансови национални сметки за институционални сектори "Държавно управление" и "Останал свят" ІV тримесечие 2020 г.
21 април 2021 г. Основни макроикономически показатели за сектор "Държавно управление" ІV тримесечие 2020 г.
22 април 2021 г. Нотификационни таблици за дълга и дефицита на сектор "Държавно управление" - предварителни данни 2020 г.
23 април 2021 г. Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните 2020 г.
26 април 2021 г. Образование в Република България 2020/2021 учебна година
27 април 2021 г. Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България март 2021 г.
28 април 2021 г. Наблюдение на бизнес тенденциите в промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите април 2021 г.
28 април 2021 г. Статистика на доходите и условията на живот 2020 г.
29 април 2021 г. Комбинирани съоръжения за електрическа енергия и топлинна енергия 2019 г.
29 април 2021 г. Производство и доставки на енергийни продукти февруари 2021 г.
29 април 2021 г. Цени на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността март 2021 г.
29 април 2021 г. Фискални данни за подсектори "Централно държавно управление" и "Социалноосигурителни фондове" март 2021 г.
29 април 2021 г. Районни отоплителни и охладителни системи 2019 г.