Премини към основното съдържание

Статистически класификации - основни термини и понятия

В речника „Статистически класификации - основни термини и понятия” се включват дефиниции и определения, обясняващи същността, важността и съдържанието на статистическите класификации. Акцентира се на съставните елементи на класификациите. Подчертават се взаимозависимата връзка на класификациите и други употребявани в статистическата практика понятия като номенклатури, мрежи, кодиране, хармонизация, граница, променлива, жизнен цикъл, хомогенност, йерархия, променлива, юриспруденция, ниво, раздел и т.н.

Всеки фрагмент, свързан с терминологичния речник за статистически квалификации, отразява тяхната практическата необходимост и аналитична значимост. Като цяло те представляват фундамент, без който е невъзможно развитието на статистическата теория и практика.