Премини към основното съдържание

Отдел "Международно сътрудничество"

Даниела Симеонова
Началник на отдел "Международно сътрудничество"
 
За контакти:
адрес: София 1038, ул. "П. Волов" № 2
тел.: 02/9857 779
факс: 02/9857 527
 

Отдел „Международно сътрудничество” осъществява следните дейности:

1. организира и координира дейностите за сътрудничество със статистическата служба на Европейския съюз (ЕС) - Евростат;

2. организира и координира международните дейности и осъществява оперативен контакт с институциите на ЕС, както и с партньорски институции и международни организации;

3. установява и осъществява комуникацията по двустранното и регионалното сътрудничество;

4. организира и осъществява международната протоколна дейност на НСИ;

5. организира и координира изпълнението на международни споразумения и спогодби, по които страна е НСИ;

6. организира работата на Работна група 12 „Статистика” към Съвета по европейските въпроси (СЕВ), като координира изготвянето и съгласуването на рамкови позиции, писмени становища и указания относно европейското законодателство със съответните институции на национално ниво и ги предоставя на институциите на ЕС по компетентност;

7. поддържа обмена на информация чрез информационните системи EUnet и ИнфраСолв;

8. планира, координира и контролира дейностите, свързани с участието на представители на НСИ в комитети, заседания на работни групи, целеви групи, семинари, конференции и обучителни курсове в рамките на Европейската статистическа система;

9. поддържа регистър на различните комисии, съвети, комитети, групи (работни, целеви и др.) на национално и европейско ниво, в работата на които участва НСИ, както и на експертите от НСИ, включени в състава им;

10. координира и администрира процеса по изпълнение на проекти по договори и споразумения за субсидии с органите на ЕК и други международни институции и организации;

11. поддържа електронен регистър за участието на НСИ в различни проекти и изготвя детайлни справки за поетите ангажименти от НСИ;

12. разработва комуникационна стратегия и осъществява комуникационната политика на НСИ;

13. планира и провежда информационни кампании за представяне на конкретни мерки и действия за развитието на статистическата дейност;

14. извършва мониторинг и анализира публикациите в средствата за масово осведомяване и на общественото мнение за дейността на НСИ.