Премини към основното съдържание

Отдел "Бизнес регистри"

Анелия Денкова
И.д. началник на отдел "Бизнес регистри"
 
За контакти:
адрес: София 1038, ул. "П. Волов" № 2
тел.: 02/9857 587
 
 
Отдел „Бизнес регистри” осъществява следните дейности:

1. изгражда, поддържа и актуализира Статистическия бизнес регистър („Регистър на статистическите единици” (РСЕ) в НСИ;

2. изгражда, поддържа и актуализира информационна система „Регистър на групи предприятия” като неразделна част от РСЕ;

3. подготвя и обменя данни за многонационални групи предприятия с цел актуализация на ЕвроГруп регистъра на Евростат;

4. провежда годишни изследвания, свързани с демографията на предприятията;

5. осъществява профилиране на сложни предприятия;

6. извършва методологична работа по определяне, създаване и актуализация на статистическите единици „предприятие”, „местна единица” и „група предприятия” в РСЕ;

7. обработва и въвежда данни от вътрешни административни източници;

8. обработва данни от регистрите, поддържани в Агенцията по вписванията (БУЛСТАТ, Търговски регистър);

9. зарежда данни за осигурените лица от Регистъра на осигурените лица на НОИ;

10. администрира и поддържа общосистемната информация на РСЕ и на информационната система от Търговския регистър. Поддържа националните и ведомствените класификации (ЕКАТТЕ, класификатор на професиите, ведомствени номенклатури и други);

11. администрира достъпа до базата данни на Статистическия бизнес регистър и информационната система от данни на Търговския регистър;

12. дефинира съвкупности за статистическите изследвания на предприятията;

13. извършва обработка по формиране на извадките на статистическите наблюдения на предприятията;

14. регистрира данните от проведени наблюдения и актуализира характеристиките на статистическите единици;

15. извършва процедурите по „Годишно приключване на статистически единици”, чрез което се формира обхватът на активните, неактивните или прекратилите дейността си единици;

16. обработва журнала с предложения за „промяна на данните на статистическите единици - демографски събития”;

17. изготвя справки за вътрешни и външни потребители;

18. осигурява методологична помощ на статистическите отдели в НСИ и ТСБ при ползване на Бизнес регистъра;

19. участва в изпълнението на проекти, финансирани от ЕК, международни организации и други местни и чуждестранни възложители, свързани с изграждане и внедряване на нови методологии и дейности в областта на бизнес регистрите и статистическите единици, съобразно действащите регламенти на Съвета и ЕК.