Светът на статистиката

Конкурс за млади статистици на Международната асоциация за официална статистика

Международна асоциация за официална статистика

Международна асоциация за официална статистика

Международната асоциация за официална статистика (IAOS) спонсорира конкурс за най-добър доклад в областта на официалните статистически данни, написан от млад статистик. IAOS провежда този конкурс веднъж годишно, за да поощри кариерното развитие на младите статистици в официалната статистика.
Участниците трябва да предложат иновационни практики по методологически или стратегически въпроси в областта на официалните статистически данни на национално или международно равнище. Международно жури ще оценява докладите въз основа на следните критерии:

 • Научни и/или стратегически заслуги
 • Оригиналност
 • Приложимост на идеите в статистическите служби
 • Качество на изложението.

Авторът на наградения материал ще получи:

 • Парична награда на стойност 1500 евро (разделена между съавторите, ако има такива)
 • Възможност докладът да бъде представен лично на сесия на Световния статистически конгрес в Хонг Конг през 2013 г. Поемат се разходите за самолетни билети и настаняване (само на един автор в случай на съавторство)
 • Две години членство в Международната асоциация за официална статистика (IAOS)
 • Сертификат за наградата от IAOS, признаващ успеха в този конкурс.

Решението на журито ще бъде окончателно. Награди ще бъдат дадени, само ако са подадени доклади със значителни качества.

Допускат се максимум трима съавтори, един автор може да участва само в един доклад. Възможно е да бъдат присъдени и допълнителни награди:

 • Второ място – парична награда на стойност 1000 евро, две години членство в IAOS и сертификат
 • Трето място – парична награда на стойност 500 евро, две години членство в IAOS и сертификат

Наградените доклади ще бъдат публикувани в Статистическия вестник на IAOS.
За да бъдат допуснати до конкурса авторите (и съавторите) трябва:

 • Да бъдат под 35-годишна възраст към 28 февруари 2013 г.
 • Да са били на работа1 в официалния статистически офис2 на своята държава в периода 1 септември-28 февруари 2013 г.
 • Да имат готовност да пътуват за Хонг Конг през август 2013 г. да представят доклада си.

Докладът трябва да бъде на английски език, да не е бил публикуван или представян на публичен форум преди това и да е с обем до 10 страници (включително заглавна страница и резюме не повече от 15 реда). Заглавната страница трябва да включва: да се споменава, че това е „Доклад за наградата за млади статистици за 2013 г. на IAOS”, заглавието на доклада, името и имейл адресите на автора(ите), както и името на официалната статистическа организация-работодател. Всеки материал извън основния текст на доклада, като например таблици, справки, приложения, графики и др. трябва да влиза в рамките на десетте страници. Доклади, които надвишават обема от 10 страници плюс заглавна страница и резюме ще бъдат дисквалифицирани.

Докладите да се изпращат в MS Word или съвместим формат3 на имейл адрес: [email protected]. На същия имейл могат да се задават и въпроси относно конкурса.

Краен срок – 28 февруари 2013 г. Победителите ще бъдат обявени през втората седмица на юли 2013 г.

Цялата информация е на разположение на следния уебсайт:
http://isi.cbs.nl/iaos/YoungStatisticians/2013PrizeYoungStatisticians.htm


1 Допускат се за участие служители на пълно и непълно работно време по трудов договор. Професионални консултанти или членове на академичните среди, които работят на договор към статистическите институти, не са допустими. Служители, които учат или правят дисертация на непълно работно време, са допустими.
2 Национални и международни статистически агенции, отдели „Статистика” на централните банки или статистически отдели на министерства и местни власти при децентрализирана Национална статистическа система.
3 Текстът да бъде написан в Arial, Times New Roman или друг стандартен шрифт на 12 пункта
Категория: Конкурси