Декларация за неактивност през 2016 година

Уважаеми дами и господа,

Декларацията за неактивност се попълва от всички предприятия, които през отчетната 2016 година не са извършвали дейност и не са отчитали приходи и разходи съгласно счетоводното законодателство, на основание на чл. 20 от Закона за статистиката.

Представянето на декларацията в срок до 02 май 2017 г. е задължително съгласно Закона за статистиката и Националната статистическа програма за 2016 година.

Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната конфиденциалност.

Ако Вие сте били икономически неактивно лице през отчетната 2016 г., не се изисква да представите празен Годишен отчет за дейността.

През 2017 година НСИ Ви дава възможност да представите декларацията си за неактивност през 2016 година по един от следните начини:

По електронен път чрез въвеждане в реално време (on-line) в Информационна система “Бизнес статистика”

повече

По електронен път чрез изпращане на адрес (e-mail) на съответния отдел „Статистически изследвания“ към Териториалните статистически бюра

e-mail

Чрез формуляри на хартиен носител

повече

ВАЖНО! Декларация за неактивност през 2016 г. се подава в Информационна система “Бизнес статистика”, на е-mail  или на хартия в съответния отдел „Статистически изследвания“ към Териториалните статистически бюра.

Ако се нуждаете от повече информация може да я получите на следните телефони:
  Име Електронна поща Телефон фиксиран Телефон мобилен
02/9857 (Виваком)
За въпроси по технически проблеми по експлоатацията на системата Цанка Лазарова isbs_tech@nsi.bg 118 0877 140 356
За въпроси по съдържанието и попълването на декларацията Кармен Искрова isbs_stat@nsi.bg 160 0877 140 458