Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, несъставящи баланс (ЕТ) през 2016 година

Уважаеми дами и господа,

Данните в годишния отчет се попълват от всички нефинансови предприятия, несъставящи баланс, на основание чл. 20 от Закона за статистиката.

Годишният отчет се представя задължително от едноличните търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит и съгласно чл.29, ал.3 от Закона за счетоводството са реализирали нетни приходи от продажби до 200 хил. лв. през 2016 г., а също и от физическите лица по чл.29а, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), съгласно Закона за статистиката, Националната статистическа програма за 2017 г. и ЗДДФЛ, в срок до 02 май 2017 година.

Неизпълнението на задълженията за попълване и представяне на годишния отчет се санкционира по чл. 83 от ЗДДФЛ и чл. 52 от Закона за статистиката.

Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната конфиденциалност.

През 2017 година НСИ и НАП Ви дават възможност да представите годишния си отчет за дейността за 2016 година по един от следните начини:

По електронен път, в реално време (on-line) в Информационна система “Бизнес статистика” чрез използване на квалифициран електронен подпис (КЕП)

повече

По електронен път, в реално време (on-line) в Информационна система “Бизнес статистика” чрез използване на персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП

повече

Чрез формуляри на хартиен носител

Ако се нуждаете от повече информация може да я получите на следните телефони:

  Име Електронна поща Телефон фиксиран Телефон мобилен
02/9857 (Виваком)
За въпроси по технически проблеми по експлоатацията на системата Цанка Лазарова isbs_tech@nsi.bg 118 0877 140 356
Лидия Кръстева 616 0877 140 356
Ирина Билковска 582 0877 140 356
Цветелина Раковска 509 0877 140 356
Даниела Димитрова 725 0877 140 356
Царевна Пейчинова 533 0877 140 356
За въпроси от методологически характер, свързани с попълването на отделните справки и зададените аритметични и логически зависимости между показателите Кармен Искрова isbs_stat@nsi.bg 160 0877 140 458
Албена Димитрова 133 0877 140 627
Йорданка Лашкова 156 0877 140 495
Татяна Николова 153 0877 140 458
Справка за предприятието Анелия Денкова   587 0877 147 265
Катерина Герасимова 584 0877 147 265
Красимира Недева 668 0877 364 088
Справка за заетите лица Тодор Давидков   568 0877 368 498
Емилия Милошева 166 0877 368 498
Справка за дълготрайните материални и нематериални активи Веселинка Горанова   224  
Лиляна Дудева 114  
Справка за търговските обекти за продажби на дребно Татяна Николова   153 0877 140 458
Даниела Георгиева 514 0877 140 627
Справка за вземанията и задълженията Десислава Малинкова   192  
Елза Барбова   115  
Корнелия Лазарова   609  
Справка за данъците и таксите Албена Стоева   108 0877 362 804
Румяна Иванова 761 0877 362 804
Справка за получените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи Марин Гергов   537 0877 364 061
Справка за производството и продажбите на промишлени продукти Елка Ерменкова   722 0877 146 983