Department "Statistical Surveys - Pazardzhik"

Georgi Shterev
Head of department "Statistical Surveys - Pazardzhik"
 
Contact Information:
Address: Pazardzhik 4400, 20 "K. Velichkov" Str.
Telephone: +359 34 402712
Fax: +359 34 445518