Годишна отчетност за дейността на предприятията 2016

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с наближаване на крайния срок за подаване на Годишните отчети за дейността на предприятията по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за отчетната 2016 г., НСИ организира дежурства до 2 май през почивните дни (на 29 и 30 април) и в извънработно време за предоставяне на технически и методологически консултации.

ГРАФИК на дежурствата

През 2017 година ще продължи да функционира изграденият от НСИ и НАП единен вход за подаване на годишните отчети за дейността, т.е. ще можете да подадете годишния си отчет за дейността на едно място съгласно Заповед за определянето на реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността на задължените лица (респонденти).

ВАЖНО!
Съгласно Раздел II, подраздел В, т. 1 от Заповедта, след изтичане на законоустановените срокове за подаване на годишни данъчни декларации по ЗКПО/ ЗДДФЛ и подаването на ГОД и КГОД за 2016 г., юридическите и физическите лица (респонденти) имат възможност да подадат по тяхно искане заявление за корекции на ГОД или КГОД за 2016 г. само веднъж в срок до 30.09.2017 година.

За да получите съответните указания и инструкции за попълването на годишния отчет за дейността, моля да кликнете върху съответната група, в която попадате:

Нефинансови предприятия
Финансови предприятия
Предприятия с нестопанска цел
Бюджетни предприятия и банки
Предприятия в ликвидация или несъстоятелност
Предприятия без дейност
Консолидирани отчети

Ако Вие сте били икономически неактивно лице през отчетната 2016 г., не се изисква да представите празен Годишен отчет за дейността. Необходимо е да попълните Декларация за неактивност през 2016 година (Приложение 11).

Всички лица, които нямат задължение за подаване на годишна данъчна декларация за 2016 г., но са длъжни да представят годишен отчет за дейността си през 2016 г. или декларация за неактивност, съгласно чл. 20 от Закона за статистиката, подават отчета (декларацията за неактивност) единствено в информационната система на НСИ (ИС „Бизнес статистика“) или в съответната териториална структура на НСИ на хартиен носител.

Ако се нуждаете от повече информация може да я получите както от методолозите в ЦУ, така и от експертите от Териториалните статистически бюра.

Често задавани въпроси