България и Европейския съюзТаблиците в рубрика "България и ЕС" са от най-търсените в интернет сайта на Евростат.
Данните се актуализират всеки ден в 12 часа от базата данни на Евростат.

 • Икономика и финанси
  • БВП на човек от населението в стандарти на покупателната способност
  • Реален БВП на човек от населението и темп на прираст
  • Брутен вътрешен продукт по пазарни цени
  • Брутен държавен дълг
  • Общ държавен дефицит (-) и излишък (+)
  • Общ държавен дефицит / излишък
  • Общ ХИПЦ
 • Население и социални условия
  • Хармонизиран коефициент на безработица по пол - общо
  • Коефициент на заетост по пол, възрастова група 20-64
  • Население по възрастови групи
  • Население по гражданство - чужденци
  • Очаквана продължителност на живота, по пол
  • Коефициент на раждаемост
 • Промишленост, търговия и услуги
  • Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)
  • Нови индустриални поръчки
  • Разрешителни за строеж
 • Енергия, околна среда и селско стопанство
  • Цени на електроенергията по тип потребител
  • Електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници
  • Емисиите на парникови газове по сектори (източник: ЕАОС)
  • Потребление на някои храни на човек от населението
 • Икономика и финанси
  • БВП на човек от населението в стандарти на покупателната способност
  • Реален БВП на човек от населението и темп на прираст
  • Брутен вътрешен продукт по пазарни цени
  • Брутен държавен дълг
  • Общ държавен дефицит (-) и излишък (+)
  • Общ държавен дефицит / излишък
  • Общ ХИПЦ
 • Население и социални условия
  • Хармонизиран коефициент на безработица по пол - общо
  • Коефициент на заетост по пол, възрастова група 20-64
  • Население по възрастови групи
  • Население по гражданство - чужденци
  • Очаквана продължителност на живота, по пол
  • Коефициент на раждаемост
 • Промишленост, търговия и услуги
  • Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)
  • Нови индустриални поръчки
  • Разрешителни за строеж
 • Енергия, околна среда и селско стопанство
  • Цени на електроенергията по тип потребител
  • Електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници
  • Емисиите на парникови газове по сектори (източник: ЕАОС)
  • Потребление на някои храни на човек от населението

Страници