Статистически данниПрессъобщения

вторник, 14 април 2009 - 11:00

Индексът на потребителските цени за март 2009 г. спрямо февруари 2009 г. е 99.8%, т.е. месечната инфлация е минус 0.2%.
Хармонизираният индекс на потребителските цени за март 2009 г. спрямо февруари 2009 г. е 99.7%, т.е. месечната инфлация е минус 0.3%.

петък, 10 април 2009 - 11:00

Индексът на промишленото производство през февруари 2009 г. нараства с 5.6% в сравнение с предходния месец, спрямо същия месец на 2008 г. има спад със 17.7%. Оборотът на предприятията от промишлеността през февруари 2009 г. в сравнение с предходния месец нараства с 4.4%, а спрямо февруари 2008 г. намалява с със 17.2%.

петък, 10 април 2009 - 11:00

По окончателни данни през 2008 г., 1 329 хил. български граждани са пътували в страната и в чужбина.
Структурата на разходите за туристически пътувания по видове през 2008 г. показва, че най-голям е относителният дял на разходите за храна - 43.1% от всички разходи за туристически пътувания в страната, докато при пътувания в чужбина това са разходите за транспорт - 30.0% от всички разходи.

петък, 10 април 2009 - 11:00

По предварителни данни през февруари 2009 г. произведената строителна продукция се увеличава с 6.3% спрямо предходния месец, а в сравнение с февруари 2008 г. намалява с 5.8%.

петък, 10 април 2009 - 11:00

Приходите от продажби за февруари 2009 г. по предварителни данни намаляват с 10.1% спрямо същия месец на предходната година.

понеделник, 6 април 2009 - 11:00

През 2008 г. продължава трайната тенденция на намаление на броя на настанените деца. Намалението на общия брой на настанените деца през 2008 г. в сравнение с 2007 г. е с 9%, и се дължи основно на намаляването на броя на постъпилите деца – от 2 145 през 2007 г. на 1 993 през 2008 г.

петък, 3 април 2009 - 11:00

Броят на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните лица, заведени и водени на отчет в детските педагогически стаи (ДПС) намаляват съответно с 6.5 и 7.0 % спрямо 2007 г. Намаление с 13.4% се отбелязва и в броя на малолетните и непълнолетните, водени на отчет в ДПС за извършени престъпления.

вторник, 31 март 2009 - 11:00

През последните години образователната структура на населението на възраст 25 - 64 години продължава да се подобрява, като следва ясно изразената тенденция на увеличение на броя и дела на населението с висше и средно образование при същевременно намаляване на броя и дела на хората с основно и по-ниско образование. Относителният дял на населението с висше образование (колеж и университет) се увеличава от 21.7% през 2004 г. на 22.4% през 2007 г. и достига 22.8% през 2008 г.

понеделник, 30 март 2009 - 11:00

Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през февруари 2009 г. е с 0.9% под равнището на преходния месец, спрямо февруари 2008 г. има увеличение с 0.5%. Обшият индекс на цени в промишлеността през февруари 2009 г. намалява с 1% спрямо предходния месец и с 3.1% спрямо същия месец на 2008 г.

Страници