Статистически данниПрессъобщения

понеделник, 10 май 2010 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт, броят на осъдените лица с влезли в сила присъди през четвъртото тримесечие на 2009 г. бележи увеличение с 2.9% спрямо съответното тримесечие на 2008 година. Техният брой достига 10 035. Осъдените лица на възраст 14 - 17 години съставляват 7.7% от всички осъдени лица и достигат 777. Спрямо съответният период на предходната година те намаляват с 14.8%.

петък, 30 април 2010 - 11:00

Според резултатите от изследването „Навлизане на младите хора на пазара на труда”, проведено през 2009 г., 935.6 хил., или 79.9% от лицата на възраст 15 - 34 навършени години (напуснали образователната система), работят или са имали работа след напускане на образованието. От тях 74.1% са започнали първата си работа след повече от три месеца от датата на напускане на най-високата степен на образование.

петък, 30 април 2010 - 11:00

Образователната структура на населението на възраст 25 - 64 години през последните години продължава да се подобрява, като следва ясно изразената тенденция на увеличение на броя и дела на населението с висше и средно образование при същевременно намаляване на броя и дела на хората с основно и по-ниско образование. Относителният дял на населението с висше образование (колеж и университет) се увеличава от 21.6% през 2005 г. на 22.8% през 2008 г. и достига 23.0% през 2009 г.

петък, 30 април 2010 - 11:00

Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през март 2010 г. е с 1.3% над равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година цените на вътрешния пазар нарастват с 2.8%. Общият индекс на цени на производител се увеличава с 1.3% спрямо предходния месец, а спрямо март 2009 е отчетено увеличение с 5.2%.

сряда, 28 април 2010 - 11:00

През април 2010 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 4.4 пункта в сравнение с предходния месец. Подобрението се дължи на по-благоприятните мнения на стопанските ръководители от всички наблюдавани отрасли - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги.

вторник, 27 април 2010 - 11:00

Пътуванията на български граждани в чужбина през март 2010 г. са 283.8 хил. или с 29.7% по-малко в сравнение с март 2009 година.
Посещенията на чужденци в България през март 2010 г. са 301.7 хил. и намаляват с 9.8% спрямо същия месец на 2009 година.

петък, 23 април 2010 - 11:00

Индексът на пазарните цени на жилищата за първо тримесечие на 2010 г. спрямо четвърто тримесечие на 2009 г. е 97.7%, т. е. средното намаление на пазарните цени на жилищата е 2.3% .

четвъртък, 22 април 2010 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) през 2009 година дефицитът на сектор „Държавно управление” възлиза на 2569.9 млн.лева или 3.9% от БВП. По подсектори на сектор „Държавно управление” най-висок дефицит реализира подсектор „Централно управление” в размер на 2139.3 млн.лева (3.2% дефицит от БВП), следван от подсектор „Местно управление” – 679.9 млн.лева (1% дефицит от БВП). Подсектор „Социалноосигурителни фондове” генерира излишък от 249.3 млн.лева. (0.4% излишък от БВП).

петък, 16 април 2010 - 11:00

Инвестиционната бизнес анкета на НСИ, проведена сред промишлените предприятия през втората половина на март 2010 г., предостави информация за реализираните инвестиции на тези предприятия през 2009 г. и инвестиционните им планове за 2010 година.
През 2009 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи в промишлеността са в номинално изражение с 34.3% по-малко спрямо предходната година.

петък, 16 април 2010 - 11:00

По окончателни данни 1 334.3 хил. български граждани са пътували в страната или в чужбина през 2009 година.
През 2009 г. едно лице на 15 и повече навършени години е похарчило средно 189.2 лева по време на лично си пътуване в страната, и 834.7 лева - за пътуване в чужбина.

Страници