Статистически данниПрессъобщения

петък, 9 юли 2010 - 11:00

Националният статистически институт събира и разпространява данни за издателската продукция в страната (книги, брошури, вестници, списания, бюлетини и периодични сборници). Източник на данните е Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”, а статистическото изследване дава на широката общественост представа за броя на заглавията и тиража на различните видове издания.

петък, 9 юли 2010 - 11:00

По предварителни данни през май 2010 г. индексът на промишленото производство нараства с 0.4% в сравнение с май 2009 г., в сравнение с предходния месец е отчетено намаление с 0.9%. Оборотът на предприятията от промишлеността нараства с 12.7% в сравнение със съответния месец на 2009 г., спрямо предходния месец е регистрирано увеличение с 1.0%.

петък, 9 юли 2010 - 11:00

По предварителни данни на НСИ, произведената строителна продукция през май 2010 г. намалява с 16.6% в сравнение със същия месец на предходната година. При сградното строителство е регистриран спад на произведената продукция с 25.2%, докато при гражданското/инженерното строителство намалението е с 0.4%.

петък, 9 юли 2010 - 11:00

По предварителни данни оборотът в търговския сектор през май 2010 г. намалява с 12.4% в сравнение със същия месец на предходната година.

сряда, 30 юни 2010 - 11:00

Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през май 2010 г. е с 0.5% над равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година цените на вътрешния пазар нарастват с 5.8%. Общият индекс на цени на производител се увеличава с 1.7% спрямо предходния месец, а спрямо май 2009 е отчетено увеличение с 9.1%.

сряда, 30 юни 2010 - 11:00

Близо една четвърт от българските предприятия (23.9%) са осъществили иновационна дейност през периода 2006 - 2008 година.

сряда, 30 юни 2010 - 11:00

През 2008 г. общите разходи за НИРД възлизат на 0.49% от БВП, което е само с 0.01 пункт повече от предходната 2007 година.

сряда, 30 юни 2010 - 11:00

През 2009 г. бюджетните разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) възлизат на 230.4 млн. лв., което е с 8.5% повече в сравнение с предходната година.

понеделник, 28 юни 2010 - 11:00

Здравната мрежа в страната в края на 2009 г. разполага с 352 заведения за болнична помощ с 50 041 легла в тях. От тях болниците са 306 с 45 906 легла, а диспансерите – 46 с 4 135 легла. Заведенията за извънболнична помощ са 1 715 с 856 легла, а другите лечебни и здравни заведения са 189 с 4 518 легла. В края на годината в страната функционират 4 санаториални заведения със 740 легла.

Страници