Статистически данниПрессъобщения

петък, 28 май 2010 - 11:00

Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през април 2010 г. е с 1.9% над равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година цените на вътрешния пазар нарастват с 5.6%. Общият индекс на цени на производител се увеличава с 2.1% спрямо предходния месец, а спрямо април 2009 е отчетено увеличение с 8.1%.

петък, 28 май 2010 - 11:00

През май 2010 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 0.4 пункта спрямо април поради влошаване на бизнес климата в търговията на дребно с 5.3 пункта. В останалите отрасли, наблюдавани с бизнес анкетите на НСИ, се регистрира леко подобрение.

петък, 28 май 2010 - 11:00

По предварителни данни през 2009 г. броят на осъдените лица с влезли в сила присъди е 41 271. В сравнение с 2008 г. се наблюдава увеличение с 14.2%. С ефективна осъдителна присъда са 27 718 лица (67.2% при 71.2% през предходната година). Условно осъдени са 13 553 лица, като техният дял се увеличава с 30.2%.
Осъдените лица на възраст 14 - 17 години съставляват 7.6% от всички осъдени лица и достигат 3 133. Спрямо предходната година те се увеличават с 5.7%.
През 2009 г. с осъдителна присъда са приключили делата за 38 216 извършени престъпления, което е с 16.6% повече спрямо 2008 година.

четвъртък, 27 май 2010 - 11:00

Пътуванията на български граждани в чужбина през април 2010 г. са 340.2 хил. или с 29.5% по-малко в сравнение с април 2009 година.
Посещенията на чужденци в България през април 2010 г. са 519.9 хил. и се увеличава със 7.0% спрямо същия месец на 2009 година.

вторник, 25 май 2010 - 11:00

През първо тримесечие на 2010 г. коефициентът на заетост на населението на 15 - 64 навършени години намалява с 3.8 пункта в сравнение със същия период на 2009 г. и достига 58.8%.

петък, 21 май 2010 - 11:00

Посещенията в културните институции - библиотеки, музеи и театри, намаляват през 2009 година. В сравнение с 2008 г. посещенията в библиотеките са с 14 хил. по-малко или с 0.5%, посещенията в музеите са с 258 хил. по-малко или с 5.6%, а театрите - с 68 хил. или с 4.1%.

петък, 21 май 2010 - 11:00

През първо тримесечие на 2010 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 987 жилищни сгради, на 49 административни сгради/офиси и на 868 други сгради. Стартирал е строежът на 462 жилищни сгради, на 31 административни сгради и на 332 други сгради.

сряда, 19 май 2010 - 11:00

Индексът на цените на производител в селското стопанство за първото тримесечие на 2010 г. намалява с 8.1% спрямо същото тримесечие на 2009 г. В растениевъдството цените спадат с 10.5%, а в животновъдството – с 5.3%.

Индексът на цените на средствата за производство, влагани в селското стопанство за първото тримесечие на 2010 г. е с 2.6% под равнището на същото тримесечие на 2009 г.

понеделник, 17 май 2010 - 11:00

През първото тримесечие на 2010 г. в страната са функционирали 2 003 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване . Общият брой на реализираните нощувки във всички средства за подслон и места за настаняване през първото тримесечие на 2010 г. намаляват със 130 хил. (8.0%) в сравнение със същия период на 2009 година.

петък, 14 май 2010 - 11:00

През 2009 г. са въведени в експлоатация 2 975 новопостроени жилищни сгради и се увеличават с 1.7% спрямо 2008 година.
Новопостроените жилища в тях достигат 22 058, или с 5.4% повече в сравнение с 2008 година.

Страници