Статистически данниПрессъобщения

четвъртък, 26 август 2010 - 16:00

Проведеното през август 2010 г. бизнес наблюдение показва известно подобряване на стопанската конюнктура в страната, като общият показател на бизнес климата се повишава с 2.0 пункта в сравнение с предходния месец. Положителната промяна се дължи на отчетения по-добър бизнес климат в строителството, търговията на дребно и услугите.

понеделник, 23 август 2010 - 11:00

През второто тримесечие на 2010 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 441 жилищни сгради с 3 933 жилища в тях, на 58 административни сгради/офиси и на 1 171 други сгради. Стартирал е строежът на 785 жилищни сгради с 1 881 жилища, на 36 административни сгради и на 545 други сгради.

понеделник, 23 август 2010 - 11:00

През второто тримесечие на 2010 г. коефициентът на заетост на населението на 15 - 64 навършени години достига 60.2% и е с 3.1 пункта по-нисък в сравнение със същото тримесечие на 2009 година.

четвъртък, 19 август 2010 - 11:00

Индексът на цените на производител в селското стопанство за второто тримесечие на 2010 г. намалява с 4.6% спрямо същото тримесечие на 2009 година. В растениевъдството цените спадат с 9.8%, а в животновъдството са на равнището на съответното тримесечие на предходната година.
Индексът на цените на средствата за производство, влагани в селското стопанство за второто тримесечие на 2010 г., е с 1.7% под равнището на същото тримесечие на 2009 година.

сряда, 18 август 2010 - 11:00

През второто тримесечие на 2010 г. в страната са функционирали 3 138 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Общият брой на реализираните нощувки във всички средства за подслон и места за настаняване през второто тримесечие на 2010 г. намалява с 51 хил. (1.3%) в сравнение със същия период на 2009 г. до 3 763.1 хиляди.

петък, 13 август 2010 - 11:00

Експресните оценки на БВП за второто тримесечие на 2010 г. показват спад на икономиката с 1.5% спрямо съответния период на предходната година.

четвъртък, 12 август 2010 - 11:00

Индексът на потребителските цени (ИПЦ) за юли 2010 г. спрямо юни 2010 г. е 100.4%, т.е. месечната инфлация е 0.4%.
Хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) за юли 2010 г. спрямо юни 2010 г. е 100.5%, т.е. месечната инфлация е 0.5%.

вторник, 10 август 2010 - 11:00

По предварителни данни на НСИ произведената строителна продукция през юни 2010 г. намалява със 17.5% в сравнение със същия месец на предходната година. При сградното строителство е регистриран спад на произведената продукция с 26.2%, докато при гражданското/инженерното строителство намалението е с 1.4%.

вторник, 10 август 2010 - 11:00

По предварителни данни през юни 2010 г. индексът на промишленото производство нараства с 3.6% в сравнение с юни 2009 г., а в сравнение с предходния месец е отчетено увеличение с 11.5%. Оборотът на предприятията от промишлеността нараства с 15.9% в сравнение със съответния месец на 2009 г., а спрямо предходния месец е регистрирано увеличение с 8.0%.

вторник, 10 август 2010 - 11:00

Оборотът в търговския сектор през юни 2010 г. по предварителни данни намалява с 10.5% спрямо същия месец на предходната година.

Страници