Принципи на Кодекса на европейската статистическа практика

Институционална среда

Статистически процеси

Статистическите продукти

1. Професионална независимост

7. Обоснована методология

11. Приложимост

2. Мандат за събиране на данни

8. Подходящи статистически процедури

12. Точност и надеждност

3. Адекватност на ресурсите

9. Умерена натовареност на респондентите

13. Навременност и точност на представяне

4. Ангажимент за осигуряване на качеството

10. Ефективност на разходите

14. Сравнимост и съгласуваност

5. Статистическа тайна

 

15. Достъпност и яснота

6. Безпристрастност и обективност