Национална статистическа програма за 2013 г.

НАЦИОНАЛНА СТАТИСТИЧЕСКА ПРОГРАМА ЗА 2013 ГОДИНА

Приета от Министерски съвет с Решение № 123 от 21.02.2013 г.,
Обн., ДВ, бр. 23 от 08.03.2013 г.

 
Националната статистическа програма за 2013 година е разработена в съответствие с Глава трета от Закона за статистиката. Програмата включва плана за дейността на Националния статистически институт (НСИ) и плановете за статистическите дейности на органите на статистиката.
Развитието на методологията, производството и разпространението на статистическа информация в Националната статистическа система на Р България се осъществява на базата на приети единни европейски стандарти и хармонизирани методи. Включените нови изследвания и дейности в националната програма за 2013 г. са свързани с нуждите на потребителите и с приоритетите заложени в Годишната европейска статистическа програма за 2013 г. Новите изследвания и дейности в НСП 2013 са:
- Внедряване на Регламент (ЕС) № 691/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2011 г. относно европейските икономически сметки за околната среда;
- Външна търговия с трети страни по валута на фактуриране;
- Индекс на стоките и услугите с инвестиционно предназначение в селското стопанство;
- Проектиране, разработване, внедряване и поддръжка на електронни услуги за е-управление.
НСИ ще участва в следните нови проекти на ЕК:
- "Трудови злополуки и други здравни проблеми, свързани с работата - допълнителен модул към наблюдение на работната сила";
- "Внедряване и приложение на новaта Международна стандартна класификация на образованието (ISCED 2011)";
- "Осигуряване на специфични подобрения в националните сметки";
- "ХИПЦ: А.1 Многоцелева статистика на потребителските цени; А.2 Статистика на цените на жилища";
- "Свързване на микроданни за международния сорсинг и глобалните вериги стойности с други статистически бази данни";
- "Хармонизирано събиране на данни за Бизнес демография на регионално ниво през 2011 година";
- "Програма за европейски сравнения (2013-2014 г.)";
- "Подобряване на статистика за водите - Подобряване на вътрешните потоци от данни за водите в България";
- "Разработване на система за събиране на данни и прилагане на нови методи за съставяне на сметки за физическите енергийни потоци";
- "Внедряване на SDMX стандарта в Националната статистическа система на България".
Резултатите от статистическите изследвания, включени в Националната статистическа програма, са достъпни за всички. Сроковете, формата и видът, в които се предоставят резултатите, са съобразени с изискванията на Евростат.
Във връзка с оптимизирането на разходите и намаляване натоварването на респондентите са направени промени в организацията на някои изследвания и съкращаване на сроковете за предоставяне на статистическата информация на потребителите.
Съгласно чл.16, ал.1 от Закона за статистиката средствата, необходими за изпълнението на Националната статистическа програма, се осигуряват целево от държавния бюджет, както и от безвъзмездни целеви средства от Евростат и други органи и организации и се посочват отделно от средствата за издръжка на НСИ. Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г., обнародван в "Държавен вестник", бр. 102 от 21.12.2012 г., са определени 17 291 300 лв., от които 15 941 300 лв. текущи разходи по бюджета на НСИ за 2013 г. Финансирането на провежданите от НСИ регулярни изследвания възлиза на 15 088 744 лв., за включените нови изследвания и дейности ще са необходими 337 900 лв., a съфинансирането на проекти по договори за субсидии с ЕК е 514 656 лв.
Плановете за статистическите дейности на органите на статистиката през 2013 г. се финансират от бюджетите на съответните институции.