Отчет за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на НСИ през 2013 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА СТАТИСТИЧЕСКА
ПРОГРАМА И ЗА ДЕЙНОСТТА НА НСИ ПРЕЗ 2013 Г.

Приет от Министерски съвет с Решение № 102 от 25.02.2014 г.,
обн., ДВ, бр. 18 от 04.03.2014 година
 

Отчетът за изпълнението на Националната статистическа програма (НСП) и за дейността на Националния статистически институт (НСИ) през 2013 г. е разработен в съответствие с чл. 9, т. 6 на Закона за статистиката.

Отчетът е структуриран в пет раздела и представя изпълнението на задачите от НСП 2013 и дейността на НСИ през изминалата година.

В първия раздел са посочени проведените за първи път изследвания и дейности през 2013 година.

Вторият раздел включва постигнатите резултати по изпълнение на хоризонталните приоритети в рамките на първата година от действащата Стратегия за развитие на Националната статистическа система на Република България, 2013 - 2017 година.

Третият раздел представя изпълнението на дейностите по производство на статистическа информация в отделните тематични области - демографска и социална статистика, макроикономическа статистика, бизнес статистика, статистика на селското и горското стопанство, многоотраслова статистика, информационни технологии, статистическа инфраструктура и други дейности.

В четвъртия раздел е представено ресурсното осигуряване за изпълнение на дейността на НСИ през 2013 година.

Петият раздел представя изпълнените одитни ангажименти на Звеното за вътрешен одит и извършените контролни дейности от Инспектората през 2013 година.