Национална статистическа програма за 2014 г.

НАЦИОНАЛНА СТАТИСТИЧЕСКА ПРОГРАМА ЗА 2014 ГОДИНА

Приета от Министерски съвет с Решение № 102 от 25.02.2014 г.,
Обн., ДВ, бр. 18 от 04.03.2014 г.
 

Националната статистическа програма за 2014 година е разработена в съответствие с Глава трета от Закона за статистиката. Програмата включва плана за дейността на Националния статистически институт (НСИ) и плановете за статистическите дейности на органите на статистиката.

Развитието на методологията, производството и разпространението на статистическа информация  в Националната статистическа система на Р България се осъществява на базата на приети единни европейски стандарти и хармонизирани методи. Включените нови изследвания и дейности  в националната програма за 2014 г. са свързани с нуждите на потребителите и с приоритетите заложени в Годишната европейска статистическа програма за 2014 г. Новите изследвания и дейности  в НСП 2014 са:

- Библиотечна дейност - допълнителен модул към наблюдение на библиотеките (пилотно изследване);
- Европейско здравно интервю;
- ЕИСПП;
- Внедряване на ЕСС 2010;
- Фискални данни за подсектори "Централно държавно управление" и "Социално-осигурителни фондове";
- Средно претеглена ставка на ДДС;
- Тестово изследване на финансовите активи и пасиви на нефинансовите предприятия;
- Разработване на тримесечни данни (по текущи и съпоставими цени) за продукцията от рибното стопанство;
- Разработване на годишни данни (предварителни и окончателни) по текущи и съпоставими цени за продукцията от рибното стопанство.

НСИ ще участва в следните нови проекти на  ЕК:
- "Положението на мигрантите и техните преки потомци на пазара на труда - допълнителен модул към наблюдение на работната сила";
- "Развитие на данните за студентската мобилност";
- "Действия за подкрепа на конкретни подобрения в националните сметки";
- "Механизъм за мониторинг на цените на храните";
- "Подготовка за обмен на микроданни за търговията между държавите членки на ЕС";
- "Модернизиране на Интрастат";
- "Изследване за събиране на данни за хранителните отпадъци";
- "Свързване на статистическа и геопространствена информация";
- "Статистика на ниво LAU и NUTS3".

Резултатите от статистическите изследвания, включени в Националната статистическа програма, са достъпни за всички. Сроковете, формата и видът, в които се предоставят резултатите, са съобразени с изискванията на Евростат.

Във връзка с оптимизирането на разходите и намаляване натоварването на респондентите са направени промени в  организацията  на някои изследвания и съкращаване на сроковете за предоставяне на статистическата информация на потребителите.

Съгласно чл.16, ал.1 от Закона за статистиката средствата, необходими за изпълнението на Националната статистическа програма, се осигуряват целево от държавния бюджет, както и от безвъзмездни целеви средства от Евростат и други органи и организации и се посочват отделно от средствата за издръжка на НСИ. Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г., обнародван в "Държавен вестник", бр. 109 от 20.12.2013 г., са определени 18 185 600 лв., от които 15 355 600 лв. текущи разходи по бюджета на НСИ за 2014 г. Финансирането на провежданите от НСИ регулярни изследвания възлиза на 14 070 812 лв., за включените нови изследвания и дейности ще са необходими 816 516 лв., a съфинансирането на проекти по договори за субсидии с ЕК е 468 272 лв.
Плановете за статистическите дейности на органите на статистиката през 2014 г. се финансират от бюджетите на съответните институции.