Списък на органите на статистиката


Списък на структурните звена в държавната администрация, които са
органи на статистиката по смисъла на чл. 3, ал. 3 от Закона за статистиката
 
Приет със Заповед № P-10 от 9 януари 2009 г. на министър-председателя на Р България, 
изменен със Заповед № Р-21 от 27 януари 2016 г. на министър-председателя на Р България
 
Органи на статистиката Ведомство
Дирекция "Интрастат" в Национална агенция за приходите МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
Дирекция "Стратегически анализи и прогнози" в Агенция "Митници"
Отдел "Агростатистика" в Главна дирекция "Земеделие и регионална политика" МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Дирекция "Национални здравни данни и електронно здравеопазване" в Националния център по обществено здраве и анализи и Дирекциите "Медицински дейности" в регионалните здравни инспекции МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Изпълнителна агенция "Морска администрация" МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Дирекция "Административно-правно обслужване и финансово-стопански дейности" в Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"
Дирекция "Анализ, планиране и прогнозиране" НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
Дирекция "Мониторинг и оценка на околната среда" в Изпълнителна агенция по околна среда МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ