Списък на органите на статистиката


Списък на структурните звена в държавната администрация, които са
органи на статистиката по смисъла на чл. 3, ал. 3 от Закона за статистиката
 
Приет със Заповед № P-10 от 9 януари 2009 г. на министър-председателя на Р България, 
изменен със Заповед № Р-10 от 18 януари 2018 г. на министър-председателя на Р България
Органи на статистиката Ведомство
Дирекция “Интрастат” на Национална агенция за приходите МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
Дирекция “Информационни системи и аналитична дейност” на Агенция “Митници”
Отдел “Агростатистика” в Главна дирекция „Земеделие и регионална политика” МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
Дирекция „Национални здравни данни и електронно здравеопазване“ на Националния център по обществено здраве и анализи и Дирекциите „Медицински дейности“ на регионалните здравни инспекции МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Изпълнителна агенция “Морска администрация” МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Дирекция „Административно-правно обслужване и финансово-стопански дейности” на Главна дирекция “Гражданска въздухоплавателна администрация”
Дирекция “Анализ, планиране и прогнозиране” НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
Дирекция “Мониторинг и оценка на околната среда” на Изпълнителна агенция по околна среда МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ