Наети лица в администрацията на изпълнителната власт


Динамичен ред: Labour_1.1.5.xls

НАЕТИ ЛИЦА ПО ТРУДОВО ИЛИ СЛУЖЕБНО ПРАВОТНОШЕНИЕ ПРЕЗ 2018 Г. В АДМИНИСТРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ
(Списъчен брой в края на месеца)
  2018 година
Юли Август Септември
АДМИНИСТРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ (ОБЩО)* 99 491 99 321 99 035
І. ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ* 57 551 57 435 57 218
от тях:      
І.1. Министерства и администрация на министерски съвет* 7 134 7 121 7 090
І.2. Държавни агенции 3 212 3 215 3 207
І.3. Държавни комисии 562 564 565
І.4. Изпълнителни агенции 14 728 14 688 14 617
І.5. Админинстративни структури, създадени с нормативен акт, които имат функции във връзка с осъществяване на изпълнителната власт 24 214 24 171 24 158
І.6. Административни структури, създадени с нормативен акт, отчитащи се пред народното събрание 7 216 7 197 7 172
І.7. Структури по чл.60 от Закона за администрацията 485 479 409
ІІ. ТЕРИТОРИАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ 41 940 41 886 41 817
от тях:      
ІІ.1. Общински администрации 34 121 34 081 34 046
ІІ.2. Областни администрации 1 115 1 115 1 112
ІІ.3. Специализирани териоториални администрации, създадени като юридически лица с нормативен акт 6 704 6 690 6 659

* В данните не се включват наетите лица в Министерство на вътрешните работи и Министерство на отбраната
06.12.2018

Страници

Страници