Наети лица в администрацията на изпълнителната власт


Динамичен ред: Labour_1.1.5.xls

НАЕТИ ЛИЦА ПО ТРУДОВО ИЛИ СЛУЖЕБНО ПРАВОТНОШЕНИЕ ПРЕЗ 2017 Г. В АДМИНИСТРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ
(Списъчен брой в края на месеца)
  2017 година
Октомври Ноември Декември
АДМИНИСТРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ (ОБЩО)* 98 649 98 413 98 229
І. ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ* 56 894 56 662 56 478
от тях:      
І.1. Министерства и администрация на министерски съвет* 7 097 7 002 6 960
І.2. Държавни агенции 3 263 3 254 3 234
І.3. Държавни комисии 562 566 566
І.4. Изпълнителни агенции 14 385 14 254 14 144
І.5. Админинстративни структури, създадени с нормативен акт, които имат функции във връзка с осъществяване на изпълнителната власт 24 060 24 077 24 061
І.6. Административни структури, създадени с нормативен акт, отчитащи се пред народното събрание 7 109 7 090 7 073
І.7. Структури по чл.60 от Закона за администрацията 418 419 440
ІІ. ТЕРИТОРИАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ 41 755 41 751 41 751
от тях:      
ІІ.1. Общински администрации 33 886 33 906 33 924
ІІ.2. Областни администрации 1 092 1 074 1 074
ІІ.3. Специализирани териоториални администрации, създадени като юридически лица с нормативен акт 6 777 6 771 6 753

* В данните не се включват наетите лица в Министерство на вътрешните работи и Министерство на отбраната
07.03.2018

Страници

Страници