Наети лица в администрацията на изпълнителната власт


Динамичен ред: Labour_1.1.5.xls

НАЕТИ ЛИЦА ПО ТРУДОВО ИЛИ СЛУЖЕБНО ПРАВОТНОШЕНИЕ ПРЕЗ 2018 Г. В АДМИНИСТРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ
(Списъчен брой в края на месеца)
  2018 година
Октомври Ноември Декември
АДМИНИСТРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ (ОБЩО)* 98 813 98 740 98 614
І. ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ* 56 899 56 787 56 663
от тях:      
І.1. Министерства и администрация на министерски съвет* 7 086 7 058 7 033
І.2. Държавни агенции 3 199 3 202 3 183
І.3. Държавни комисии 559 569 563
І.4. Изпълнителни агенции 14 340 14 262 14 193
І.5. Админинстративни структури, създадени с нормативен акт, които имат функции във връзка с осъществяване на изпълнителната власт 24 170 24 196 24 204
І.6. Административни структури, създадени с нормативен акт, отчитащи се пред народното събрание 7 154 7 113 7 076
І.7. Структури по чл.60 от Закона за администрацията 391 387 411
ІІ. ТЕРИТОРИАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ 41 914 41 953 41 951
от тях:      
ІІ.1. Общински администрации 34 173 34 262 34 276
ІІ.2. Областни администрации 1 100 1 072 1 078
ІІ.3. Специализирани териоториални администрации, създадени като юридически лица с нормативен акт 6 641 6 619 6 597

* В данните не се включват наетите лица в Министерство на вътрешните работи и Министерство на отбраната
06.03.2019

Страници

Страници