Наложени възпитателни мерки на малолетни и непълнолетни лица по чл. 13, ал. 1 от ЗБППМН за извършените от тях общественоопасни деяния


Динамичен ред: PRP_4.xls

НАЛОЖЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛНИ МЕРКИ ПО ЧЛ.13, АЛ.1 ОТ ЗБППМН ПРЕЗ 2017 ГОДИНА
(Брой)
  Наложени възпитателни мерки
Общо преду-прежде-ние задължа-ване да се извини на постра-далия задължа-ване да участва в консул-тации, обучения и програми поставяне под възпита-телен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват за полагане на засилени грижи поставяне под възпита-телен надзор на обществен възпитател забрана да посещава определени места и заведения
Противообществени прояви - общо 1 966 825 47 194 193 456 25
в това число:
Бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип 400 179 - 44 27 87 4
Прояви на насилие и агресия 404 179 8 40 26 103 -
Тормоз 152 60 7 12 27 35 -
в т. ч. училищен тормоз 86 32 3 6 12 27 -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 226 113 9 16 30 31 7
Повреждане на обществена и/или частна собственост 299 148 12 19 28 56 -
Употреба на психоактивни вещества 157 38 - 41 14 35 7
Проституиране 17 1 - 1 2 5 1
Скитничество 26 - 4 1 - 20 -
Просия 42 6 - - 7 27 -
Други 243 101 7 20 32 57 6
Престъпления - общо 4 805 2 026 113 422 614 1 025 26
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 263 86 17 25 47 71 -
Блудство 59 18 - 8 12 13 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) 4 1 1 - 1 1 -
Унищожаване и повреждане на имущество 384 197 8 14 49 65 3
Грабеж 80 23 - 6 19 20 -
Кражба - общо 3 113 1 290 73 256 384 685 19
в това число:
взломна 304 97 5 32 45 64 7
джебчийска 295 123 8 26 35 72 -
домова 814 349 25 53 121 142 2
от магазини или други търговски обекти 927 360 9 80 131 245 5
на части и вещи от МПС 185 67 8 14 18 56 -
на селскостопанска продукция,дом.животни и птици 126 75 8 2 12 10 1
Противозаконно отнемане на МПС 88 32 4 1 12 23 -
Хулиганство 289 152 5 36 25 50 -
Престъпления, свързани с наркотици 272 95 3 53 32 59 1
Други 253 132 2 23 33 38 3
Административни нарушения - общо 699 523 3 27 69 54 -
Нарушения на обшествения ред(Нар.N1на ОбС) 69 53 1 7 2 5 -
Без документи за самоличност 141 136 - 3 2 - -
Управление на МПС без свидетелство за управление 380 268 2 11 42 37 -
Други 109 66 - 6 23 12 -
ОБЩЕСТВЕНООПАСНИ ДЕЯНИЯ  - ОБЩО 7 470 3 374 163 643 876 1 535 51
НАЛОЖЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛНИ МЕРКИ ПО ЧЛ.13, АЛ.1 ОТ ЗБППМН ПРЕЗ 2017 ГОДИНА
(Продължение и край)
(Брой)
  Наложени възпитателни мерки
Общо забрана на срещи и контакти с опре-делени лица забрана да напуска настоящия си адрес задължа-ване на непълно-летния със свой труд да отстрани причине-ната вреда задължа-ване на непълно-летния да извърши определена работа в полза на обществото настаня-ване в социално-педагоги-чески интернат (СПИ) предупре-ждаване за настаняване във възпи-тателно училище интернат (ВУИ) с изпитателен срок до 6 месеца настаня-ване във възпи-тателно училище интернат (ВУИ)
Противообществени прояви - общо 1 966 37 8 11 79 7 68 16
в това число:
Бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип 400 9 5 2 11 1 25 6
Прояви на насилие и агресия 404 9 - 1 19 - 13 6
Тормоз 152 4 1 - 4 1 1 -
в т. ч. училищен тормоз 86 1 - - 4 1 - -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 226 7 - 1 7 1 4 -
Повреждане на обществена и/или частна собственост 299 6 - 5 16 1 7 1
Употреба на психоактивни вещества 157 1 - 1 9 - 10 1
Проституиране 17 1 - - 1 2 2 1
Скитничество 26 - - - - - - 1
Просия 42 - - - - 1 1 -
Други 243 - 2 1 12 - 5 -
Престъпления - общо 4 805 95 9 51 200 10 177 37
Убийство (довършено) - - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - - -
Телесна повреда 263 3 - - 6 2 6 -
Блудство 59 - 5 - - - 1 2
Изнасилване (довършено) - - - - - - - -
Изнасилване (опит) 4 - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 384 3 - 24 17 - 3 1
Грабеж 80 2 1 - 2 - 7 -
Кражба - общо 3 113 68 2 25 145 7 130 29
в това число:
взломна 304 16 - 3 13 2 16 4
джебчийска 295 5 1 - 15 - 9 1
домова 814 28 - 6 34 2 42 10
от магазини или други търговски обекти 927 7 1 7 38 1 32 11
на части и вещи от МПС 185 2 - 1 6 - 12 1
на селскостопанска продукция,дом.животни и птици 126 4 - 3 9 1 1 -
Противозаконно отнемане на МПС 88 6 - - 5 - 4 1
Хулиганство 289 7 - - 9 1 3 1
Престъпления, свързани с наркотици 272 1 1 1 11 - 14 1
Други 253 5 - 1 5 - 9 2
Административни нарушения - общо 699 - - 3 13 - 7 -
Нарушения на обшествения ред(Нар.N1на ОбС) 69 - - - - - 1 -
Без документи за самоличност 141 - - - - - - -
Управление на МПС без свидетелство за управление 380 - - 3 12 - 5 -
Други 109 - - - 1 - 1 -
ОБЩЕСТВЕНООПАСНИ ДЕЯНИЯ  - ОБЩО 7 470 132 17 65 292 17 252 53
20.04.2018
Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на здравеопазването и правосъдието“

Лице за контакт

Адриана Тетевенска

Длъжност

Държавен експерт

Адрес

1038 София, ул. „П. Волов“ № 2

Електронна поща

atetevenska@nsi.bg

Телефон

+359 2 9857 592

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване20 април 2018 г.
Дата на публикуване20 април 2018 г.
Дата на последно актуализиране20 април 2018 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Статистиката на противообществените прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните осигурява данни за броя на лицата, преминали, водени на отчет или снети от отчет в детските педагогически стаи, броя на извършените противообществени прояви и извършените престъпления от малолетни и непълнолетни лица, броя на лицата с наложени възпитателни мерки, както и за броя на лицата, пострадали от престъпления.

Използвани класификации
 • Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);
 • Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ).
Обхват

Обхваща дейността на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Понятия и дефиниции

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните е компетентен орган, който организира социално-превантивната дейност на територията на общината; разглежда възпитателни дела за противообществените прояви, извършени от малолетни и непълнолетни, и престъпления, извършени от непълнолетни, освободени от наказателна отговорност по чл. 61 от Наказателния кодекс (НК) и делото е изпратено за разглеждане от местната комисия, непълнолетни са извършили деяния, за които по друг нормативен акт, се предвижда налагане на възпитателна мярка по Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН); превежда в изпълнение наложените мерки съгласно ЗБППМН и осъществява контрол по изпълнението им.

Малолетни лица са лицата на възраст от 8 навършени до 14 ненавършени години.

Непълнолетни лица са лицата на възраст от 14 навършени до 18 ненавършени години.

Детските педагогически стаи (ДПС) са специализирани заведения, които издирват и установяват малолетните и непълнолетните правонарушители, както и причините и условията за техните противообществени прояви или престъпления; издирват и установяват малолетните и непълнолетните – обект на престъпно посегателство, на малтретиране или оставени без надзор; уведомяват съда и прокуратурата и другите компетентни органи, когато получат сигнали за виновно поведение по отношение на малолетните и непълнолетните от страна на родителите, на лицата, които ги заместват, или на трети лица; участват в превенцията на престъпността и противообществените прояви, извършвани от малолетните и непълнолетните; водят на отчет малолетни и непълнолетни, които са извършили престъпления и противообществени прояви, осъдени непълнолетни за престъпления от общ характер, освободени от поправителните домове, освободени от възпитателни училища интернати и освободените от социално-педагогическите интернати, настанени в тях по реда на ЗБППМН.

Социално-педагогическите интернати (СПИ) са специализирани заведения, в които се настаняват малолетни и непълнолетни, които са извършили или съществуват предпоставки за извършване на противообществени прояви.

Възпитателните училища интернати (ВУИ) са специализирани заведения, в които се настаняват малолетни и непълнолетни, извършили противообществените прояви, към които възпитателните мерки по ЗБППМН не са се оказали достатъчни и за нормалното им възпитание няма подходяща социална среда. Във ВУИ се настаняват и непълнолетни, спрямо които съдът е наложил такава мярка по реда на чл. 61 и 64 от Наказателния кодекс.

Противообществената проява е деяние, което е общественоопасно и противоправно или противоречи на морала и добрите нрави. На извършителите на противообществени прояви се налагат възпитателни мерки съгласно ЗБППМН.

Възпитателната мярка е алтернативна на наказанието мярка за възпитателно въздействие спрямо малолетен или непълнолетен, извършил противообществена проява, и непълнолетен, освободен от наказателна отговорност по чл. 61 от НК, и се налага с цел преодоляване на отклоненията в поведението, предотвратяване на бъдещи нарушения и интеграция в обществото.

Безнадзорно дете е лице, ненавършило 18-годишна възраст и оставено без грижата на родителите, или на лицата, които ги заместват.

Лицата, които ги заместват са настойниците, попечителите и лицата, които полагат грижи по отглеждането и възпитанието на малолетния или непълнолетния.

Статистическа единица

Обект на наблюдението е дейността на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Единици на наблюдение са малолетните и непълнолетните, извършители на противообществени прояви и престъпления.

Статистическа съвкупност

Изчерпателно - местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на територията на страната.

Географски обхват (територия)

За територия на Република България.

Времеви обхват

2010 – 2017

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Брой.

Отчетен период

Година.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения
 • Закон за статистиката;
 • Наказателен кодекс;
 • Закон за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
Споделяне на данни

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика
 • Закон за статистиката
 • Регламент 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.
Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл.25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуалните данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Данните се разпространяват 1 път годишно.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488.

Достъп на потребителите

Данни за противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Правосъдие и престъпност в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишно.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Ежегодно на датата, обявена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Публикации

Не се прилага.

Онлайн база данни

Подробни данни за противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Правосъдие и престъпност - Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните: http://www.nsi.bg/bg/node/3794.

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

Данните се предоставят от местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните по установена процедура и при спазване изисванията за достоверност и качество на данните.

НСИ осъществява контрол за качеството на получаваната от респондентите информация.

Документация за качеството

Не са налични.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Изпълняват се критериите за качество на статистическите данни.

Оценка на качеството

Извършва се оценка в НСИ в контекста на изпълнение на критериите за качество на статистическите данни.

Приложимост
Потребности на потребителите

Потребностите са обусловени от провеждане на политика за превенция на детската престъпност.

Удовлетвореност на потребителите

Периодично се извършва оценка на потребностите от данни и начините за обезпечаването им.

Пълнота

Обхваща цялостната дейност на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

T+4 месеца.

Точност на представяне

Данните се обявяват в срока, предвиден в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Данните са сравними.

Сравнимост във времето

Данните са сравними.

Съгласуваност между предметни области

Данните са съгласувани.

Вътрешна съгласуваност

Данните са съгласувани.

Разходи и натовареност

Основна натовареност – на респондентите от местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и инспекторите от ДПС.

В НСИ – експертите от ТСБ и ЦУ, отговарящи за провеждането на наблюдението.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на територията на страната и структурни звена на МВР.

Честота на събиране на данни

Годишно

Събиране на данни

Изчерпателно наблюдение чрез статистически формуляр "Отчет за дейността на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните", попълван от местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на територията на страната с участието на представители на структурни звена на МВР.

Валидиране на данни

На ниво ЦУ на НСИ.

Обработка на данни

Обработката на данните е централизирана, на национално ниво.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml

Страници

 • Престъпления и осъдени лица 2017
  Годишната електронна публикация на Националния статистически институт Престъпления и осъдени лица 2017 е на разположение на потребителите на статистическа информация на сайта на НСИ.
 • Статистически справочник 2018 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2018 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2014 - 2017 година.

 • Статистически годишник 2017 в инфографики
  Националният статистически институт предлага един по-различен поглед към статистическата информация, включена в 85-ото издание на Статистическия годишник на Република България.

  Публикацията е насочена към по-широк кръг потребители, като статистическите данни са поднесени по разбираем и достъпен начин.

  Актуалното състояние и промените в обществено-икономическия и културния живот в страната са представени не по традиционния начин с таблици и текст, а чрез инфографики - изображения, графики и други средства за визуализация.

 • Статистически справочник 2018
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2018 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2014 - 2017 година.

 • Статистически годишник 2017
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 85-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2012 - 2016 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • България 2018
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2018. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Престъпления и осъдени лица 2016
  Годишната електронна публикация на Националния статистически институт Престъпления и осъдени лица 2016 е на разположение на потребителите на статистическа информация на сайта на НСИ.
 • Статистически справочник 2017 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2017 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2013 - 2016 година.

 • Статистически справочник 2017
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2017 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2013 - 2016 година.

 • България 2017
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2017. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.

Страници