Малолетни и непълнолетни лица с наложени възпитателни мерки по пол, възраст и по статистически зони, статистически райони и области


Динамичен ред: PRP_3.xls

МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА, ВОДЕНИ И ЗАВЕДЕНИ НА ОТЧЕТ В ДЕТСКИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СТАИ (ДПС), ЛИЦА, ПРЕМИНАЛИ ПРЕЗ ДПС ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ЛИЦА С НАЛОЖЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛНИ МЕРКИ ПРЕЗ 2017 Г. ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ПО ОБЛАСТИ
(Брой)
Статистически зони
Статистически райони
Области
Общо Възраст
8 - 13 г. 14 - 17 г.
всичко мъже жени всичко мъже жени
Общо за страната
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 9 146 1 993 1 556 437 7 153 5 786 1 367
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 3 170 826 648 178 2 344 1 919 425
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 6 784 1 521 1 114 407 5 263 3 647 1 616
Лица с наложени възпитателни мерки 5 346 1 615 1 289 326 3 731 3 042 689
Северна и Югоизточна България
Северозападен район
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 1 270 276 206 70 994 804 190
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 458 117 91 26 341 295 46
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 977 267 176 91 710 461 249
Лица с наложени възпитателни мерки 892 256 203 53 636 517 119
Видин
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 183 46 30 16 137 99 38
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 37 13 7 6 24 19 5
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 280 84 52 32 196 120 76
Лица с наложени възпитателни мерки 152 44 31 13 108 86 22
Враца
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 312 71 51 20 241 191 50
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 72 17 14 3 55 50 5
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 161 40 24 16 121 83 38
Лица с наложени възпитателни мерки 184 32 24 8 152 121 31
Ловеч
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 243 57 46 11 186 160 26
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 99 30 26 4 69 63 6
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 116 35 30 5 81 46 35
Лица с наложени възпитателни мерки 164 69 52 17 95 78 17
Монтана
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 162 24 18 6 138 120 18
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 61 10 6 4 51 46 5
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 229 47 29 18 182 116 66
Лица с наложени възпитателни мерки 128 30 28 2 98 81 17
Плевен
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 370 78 61 17 292 234 58
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 189 47 38 9 142 117 25
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 191 61 41 20 130 96 34
Лица с наложени възпитателни мерки 264 81 68 13 183 151 32
Северен централен район
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 1 137 250 197 53 887 748 139
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 251 85 77 8 166 143 23
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 613 120 97 23 493 354 139
Лица с наложени възпитателни мерки 756 216 182 34 540 449 91
Велико Търново
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 370 65 55 10 305 254 51
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 83 20 20 - 63 53 10
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 234 33 29 4 201 152 49
Лица с наложени възпитателни мерки 333 101 87 14 232 180 52
Габрово
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 167 30 21 9 137 125 12
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 41 16 14 2 25 25 -
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 96 28 19 9 68 48 20
Лица с наложени възпитателни мерки 82 33 29 4 49 38 11
Разград
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 215 27 26 1 188 170 18
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 39 13 13 - 26 18 8
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 108 6 6 - 102 69 33
Лица с наложени възпитателни мерки 119 32 29 3 87 75 12
Русе
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 291 120 87 33 171 120 51
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 70 35 29 6 35 30 5
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 79 32 28 4 47 26 21
Лица с наложени възпитателни мерки 152 42 29 13 110 99 11
Силистра
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 94 8 8 - 86 79 7
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 18 1 1 - 17 17 -
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 96 21 15 6 75 59 16
Лица с наложени възпитателни мерки 70 8 8 0 62 57 5
Североизточен район
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 1 126 304 248 56 822 663 159
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 377 96 75 21 281 231 50
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 851 193 166 27 658 475 183
Лица с наложени възпитателни мерки 732 197 167 30 535 432 103
Варна
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 596 151 117 34 445 355 90
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 190 52 40 12 138 111 27
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 279 74 67 7 205 150 55
Лица с наложени възпитателни мерки 253 64 55 9 189 154 35
Добрич
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 255 69 64 5 186 158 28
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 98 20 18 2 78 68 10
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 315 69 58 11 246 185 61
Лица с наложени възпитателни мерки 177 68 61 7 109 82 27
Търговище
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 122 38 32 6 84 70 14
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 40 11 10 1 29 26 3
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 74 18 15 3 56 38 18
Лица с наложени възпитателни мерки 129 40 29 11 89 74 15
Шумен
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 153 46 35 11 107 80 27
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 49 13 7 6 36 26 10
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 183 32 26 6 151 102 49
Лица с наложени възпитателни мерки 173 25 22 3 148 122 26
Югоизточен район
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 1 246 258 216 42 988 808 180
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 332 90 74 16 242 190 52
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 760 222 167 55 538 398 140
Лица с наложени възпитателни мерки 872 299 245 54 573 494 79
Бургас
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 265 46 34 12 219 167 52
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 61 13 8 5 48 30 18
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 136 32 19 13 104 70 34
Лица с наложени възпитателни мерки 258 72 58 14 186 160 26
Сливен
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 312 63 56 7 249 221 28
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 122 34 29 5 88 76 12
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 250 74 64 10 176 142 34
Лица с наложени възпитателни мерки 185 78 70 8 107 95 12
Стара Загора
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 474 104 92 12 370 288 82
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 109 33 28 5 76 57 19
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 262 88 69 19 174 122 52
Лица с наложени възпитателни мерки 282 100 80 20 182 150 32
Ямбол
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 195 45 34 11 150 132 18
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 40 10 9 1 30 27 3
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 112 28 15 13 84 64 20
Лица с наложени възпитателни мерки 147 49 37 12 98 89 9
Югозападна и Южна централна България
Югозападен район
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 2 563 451 319 132 2 112 1 628 484
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 1 075 229 160 69 846 654 192
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 2 138 420 298 122 1 718 1 144 574
Лица с наложени възпитателни мерки 1 169 313 237 76 856 672 184
Благоевград
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 393 110 80 30 283 237 46
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 183 57 42 15 126 107 19
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 197 61 44 17 136 83 53
Лица с наложени възпитателни мерки 227 74 59 15 153 127 26
Кюстендил
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 99 15 13 2 84 75 9
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 28 6 5 1 22 21 1
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 272 66 48 18 206 161 45
Лица с наложени възпитателни мерки 80 22 18 4 58 46 12
Перник
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 178 39 28 11 139 96 43
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 67 21 14 7 46 34 12
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 139 56 49 7 83 66 17
Лица с наложени възпитателни мерки 87 22 14 8 65 46 19
София
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 280 47 38 9 233 199 34
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 134 23 21 2 111 100 11
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 249 42 23 19 207 159 48
Лица с наложени възпитателни мерки 196 69 58 11 127 111 16
София-столица
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 1 613 240 160 80 1 373 1 021 352
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 663 122 78 44 541 392 149
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 1 281 195 134 61 1 086 675 411
Лица с наложени възпитателни мерки 579 126 88 38 453 342 111
Южен централен район
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 1 804 454 370 84 1 350 1 135 215
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 677 209 171 38 468 406 62
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 1 445 299 210 89 1 146 815 331
Лица с наложени възпитателни мерки 925 334 255 79 591 478 113
Кърджали
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 121 17 15 2 104 96 8
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 35 3 3 - 32 28 4
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 354 35 33 2 319 259 60
Лица с наложени възпитателни мерки 102 28 23 5 74 71 3
Пазарджик
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 356 63 47 16 293 262 31
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 190 43 32 11 147 138 9
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 111 25 19 6 86 44 42
Лица с наложени възпитателни мерки 164 51 38 13 113 87 26
Пловдив
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 818 235 195 40 583 445 138
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 280 107 86 21 173 139 34
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 480 141 103 38 339 251 88
Лица с наложени възпитателни мерки 382 143 108 35 239 189 50
Смолян
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 122 26 22 4 96 85 11
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 36 17 16 1 19 13 6
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 166 37 28 9 129 90 39
Лица с наложени възпитателни мерки 90 40 33 7 50 39 11
Хасково
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 387 113 91 22 274 247 27
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 136 39 34 5 97 88 9
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 334 61 27 34 273 171 102
Лица с наложени възпитателни мерки 187 72 53 19 115 92 23
20.04.2018
Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на здравеопазването и правосъдието“

Лице за контакт

Адриана Тетевенска

Длъжност

Държавен експерт

Адрес

1038 София, ул. „П. Волов“ № 2

Електронна поща

atetevenska@nsi.bg

Телефон

+359 2 9857 592

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване20 април 2018 г.
Дата на публикуване20 април 2018 г.
Дата на последно актуализиране20 април 2018 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Статистиката на противообществените прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните осигурява данни за броя на лицата, преминали, водени на отчет или снети от отчет в детските педагогически стаи, броя на извършените противообществени прояви и извършените престъпления от малолетни и непълнолетни лица, броя на лицата с наложени възпитателни мерки, както и за броя на лицата, пострадали от престъпления.

Използвани класификации
 • Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);
 • Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ).
Обхват

Обхваща дейността на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Понятия и дефиниции

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните е компетентен орган, който организира социално-превантивната дейност на територията на общината; разглежда възпитателни дела за противообществените прояви, извършени от малолетни и непълнолетни, и престъпления, извършени от непълнолетни, освободени от наказателна отговорност по чл. 61 от Наказателния кодекс (НК) и делото е изпратено за разглеждане от местната комисия, непълнолетни са извършили деяния, за които по друг нормативен акт, се предвижда налагане на възпитателна мярка по Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН); превежда в изпълнение наложените мерки съгласно ЗБППМН и осъществява контрол по изпълнението им.

Малолетни лица са лицата на възраст от 8 навършени до 14 ненавършени години.

Непълнолетни лица са лицата на възраст от 14 навършени до 18 ненавършени години.

Детските педагогически стаи (ДПС) са специализирани заведения, които издирват и установяват малолетните и непълнолетните правонарушители, както и причините и условията за техните противообществени прояви или престъпления; издирват и установяват малолетните и непълнолетните – обект на престъпно посегателство, на малтретиране или оставени без надзор; уведомяват съда и прокуратурата и другите компетентни органи, когато получат сигнали за виновно поведение по отношение на малолетните и непълнолетните от страна на родителите, на лицата, които ги заместват, или на трети лица; участват в превенцията на престъпността и противообществените прояви, извършвани от малолетните и непълнолетните; водят на отчет малолетни и непълнолетни, които са извършили престъпления и противообществени прояви, осъдени непълнолетни за престъпления от общ характер, освободени от поправителните домове, освободени от възпитателни училища интернати и освободените от социално-педагогическите интернати, настанени в тях по реда на ЗБППМН.

Социално-педагогическите интернати (СПИ) са специализирани заведения, в които се настаняват малолетни и непълнолетни, които са извършили или съществуват предпоставки за извършване на противообществени прояви.

Възпитателните училища интернати (ВУИ) са специализирани заведения, в които се настаняват малолетни и непълнолетни, извършили противообществените прояви, към които възпитателните мерки по ЗБППМН не са се оказали достатъчни и за нормалното им възпитание няма подходяща социална среда. Във ВУИ се настаняват и непълнолетни, спрямо които съдът е наложил такава мярка по реда на чл. 61 и 64 от Наказателния кодекс.

Противообществената проява е деяние, което е общественоопасно и противоправно или противоречи на морала и добрите нрави. На извършителите на противообществени прояви се налагат възпитателни мерки съгласно ЗБППМН.

Възпитателната мярка е алтернативна на наказанието мярка за възпитателно въздействие спрямо малолетен или непълнолетен, извършил противообществена проява, и непълнолетен, освободен от наказателна отговорност по чл. 61 от НК, и се налага с цел преодоляване на отклоненията в поведението, предотвратяване на бъдещи нарушения и интеграция в обществото.

Безнадзорно дете е лице, ненавършило 18-годишна възраст и оставено без грижата на родителите, или на лицата, които ги заместват.

Лицата, които ги заместват са настойниците, попечителите и лицата, които полагат грижи по отглеждането и възпитанието на малолетния или непълнолетния.

Статистическа единица

Обект на наблюдението е дейността на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Единици на наблюдение са малолетните и непълнолетните, извършители на противообществени прояви и престъпления.

Статистическа съвкупност

Изчерпателно - местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на територията на страната.

Географски обхват (територия)

За територия на Република България.

Времеви обхват

2010 – 2017

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Брой.

Отчетен период

Година.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения
 • Закон за статистиката;
 • Наказателен кодекс;
 • Закон за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
Споделяне на данни

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика
 • Закон за статистиката
 • Регламент 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.
Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл.25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуалните данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Данните се разпространяват 1 път годишно.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488.

Достъп на потребителите

Данни за противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Правосъдие и престъпност в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишно.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Ежегодно на датата, обявена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Публикации

Не се прилага.

Онлайн база данни

Подробни данни за противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Правосъдие и престъпност - Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните: http://www.nsi.bg/bg/node/3794.

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

Данните се предоставят от местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните по установена процедура и при спазване изисванията за достоверност и качество на данните.

НСИ осъществява контрол за качеството на получаваната от респондентите информация.

Документация за качеството

Не са налични.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Изпълняват се критериите за качество на статистическите данни.

Оценка на качеството

Извършва се оценка в НСИ в контекста на изпълнение на критериите за качество на статистическите данни.

Приложимост
Потребности на потребителите

Потребностите са обусловени от провеждане на политика за превенция на детската престъпност.

Удовлетвореност на потребителите

Периодично се извършва оценка на потребностите от данни и начините за обезпечаването им.

Пълнота

Обхваща цялостната дейност на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

T+4 месеца.

Точност на представяне

Данните се обявяват в срока, предвиден в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Данните са сравними.

Сравнимост във времето

Данните са сравними.

Съгласуваност между предметни области

Данните са съгласувани.

Вътрешна съгласуваност

Данните са съгласувани.

Разходи и натовареност

Основна натовареност – на респондентите от местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и инспекторите от ДПС.

В НСИ – експертите от ТСБ и ЦУ, отговарящи за провеждането на наблюдението.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на територията на страната и структурни звена на МВР.

Честота на събиране на данни

Годишно

Събиране на данни

Изчерпателно наблюдение чрез статистически формуляр "Отчет за дейността на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните", попълван от местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на територията на страната с участието на представители на структурни звена на МВР.

Валидиране на данни

На ниво ЦУ на НСИ.

Обработка на данни

Обработката на данните е централизирана, на национално ниво.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml

Страници

 • Престъпления и осъдени лица 2017
  Годишната електронна публикация на Националния статистически институт Престъпления и осъдени лица 2017 е на разположение на потребителите на статистическа информация на сайта на НСИ.
 • Статистически справочник 2018 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2018 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2014 - 2017 година.

 • Статистически годишник 2017 в инфографики
  Националният статистически институт предлага един по-различен поглед към статистическата информация, включена в 85-ото издание на Статистическия годишник на Република България.

  Публикацията е насочена към по-широк кръг потребители, като статистическите данни са поднесени по разбираем и достъпен начин.

  Актуалното състояние и промените в обществено-икономическия и културния живот в страната са представени не по традиционния начин с таблици и текст, а чрез инфографики - изображения, графики и други средства за визуализация.

 • Статистически справочник 2018
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2018 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2014 - 2017 година.

 • Статистически годишник 2017
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 85-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2012 - 2016 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • България 2018
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2018. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Престъпления и осъдени лица 2016
  Годишната електронна публикация на Националния статистически институт Престъпления и осъдени лица 2016 е на разположение на потребителите на статистическа информация на сайта на НСИ.
 • Статистически справочник 2017 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2017 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2013 - 2016 година.

 • Статистически справочник 2017
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2017 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2013 - 2016 година.

 • България 2017
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2017. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.

Страници