Малолетни и непълнолетни лица, извършители на престъпления по пол, възраст, видове престъпления и по статистически зони, статистически райони и области


Динамичен ред: PRP_2.xls

МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА, ИЗВЪРШИТЕЛИ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРЕЗ 2015 Г. ПО ПОЛ, ВЪЗРАСТ, ВИДОВЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ
(Брой)
Статистически зони
Статистически райони
Области
Общо Възраст
8 - 13 г. 14 - 17 г.
всичко мъже жени всичко мъже жени
Общо за страната
Лица, извършители на престъпления - общо 5 362 1 322 1 077 245 4 040 3 476 564
Убийство (довършено) 4 - - - 4 4 -
Убийство (опит) 2 - - - 2 2 -
Телесна повреда 237 41 38 3 196 171 25
Блудство 47 20 18 2 27 25 2
Изнасилване (довършено) 8 1 1 - 7 7 -
Изнасилване (опит) 2 - - - 2 2 -
Унищожаване и повреждане на имущество 462 154 142 12 308 281 27
Грабеж 157 23 18 5 134 122 12
Кражба - общо 3 089 870 682 188 2 219 1 908 311
в това число:
взломна 350 78 70 8 272 266 6
джебчийска 207 100 65 35 107 75 32
домова 785 207 179 28 578 536 42
от магазини или други търговски обекти 906 249 178 71 657 482 175
на части и вещи от МПС 199 41 40 1 158 154 4
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 123 33 27 6 90 83 7
Противозаконно отнемане на МПС 90 15 13 2 75 73 2
Хулиганство 326 87 77 10 239 209 30
Престъпления, свързани с наркотици 406 4 4 - 402 339 63
Други 532 107 84 23 425 333 92
Северна и Югоизточна България
Северозападен район
Лица, извършители на престъпления - общо 704 193 152 41 511 451 60
ВИДИН
Лица, извършители на престъпления - общо 92 34 29 5 58 51 7
Убийство (довършено) 1 - - - 1 1 -
Убийство (опит) 1 - - - 1 1 -
Телесна повреда 2 - - - 2 2 -
Блудство 1 1 1 - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 14 5 5 - 9 7 2
Грабеж - - - - - - -
Кражба - общо 63 22 18 4 41 37 4
в това число:
взломна 1 1 1 - - - -
джебчийска 6 3 2 1 3 2 1
домова 19 4 2 2 15 15 -
от магазини или други търговски обекти 15 6 6 - 9 6 3
на части и вещи от МПС 3 - - - 3 3 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 1 1 1 - - - -
Противозаконно отнемане на МПС - - - - - - -
Хулиганство 3 2 2 - 1 1 -
Престъпления, свързани с наркотици 2 - - - 2 2 -
Други 5 4 3 1 1 - 1
ВРАЦА
Лица, извършители на престъпления - общо 169 41 30 11 128 109 19
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 5 2 2 - 3 3 -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 7 1 1 - 6 6 -
Грабеж 2 - - - 2 2 -
Кражба - общо 119 29 23 6 90 80 10
в това число:
взломна 21 6 6 - 15 15 -
джебчийска 9 5 2 3 4 2 2
домова 39 2 2 - 37 35 2
от магазини или други търговски обекти 23 7 5 2 16 12 4
на части и вещи от МПС 5 2 2 - 3 1 2
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 11 4 3 1 7 7 -
Противозаконно отнемане на МПС 1 - - - 1 1 -
Хулиганство 15 4 1 3 11 11 -
Престъпления, свързани с наркотици 1 - - - 1 - 1
Други 19 5 3 2 14 6 8
ЛОВЕЧ
Лица, извършители на престъпления - общо 122 44 32 12 78 66 12
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 2 1 1 - 1 1 -
Блудство 2 2 1 1 - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 25 9 9 - 16 16 -
Грабеж 1 1 - 1 - - -
Кражба - общо 55 21 11 10 34 25 9
в това число:
взломна 8 3 1 2 5 3 2
джебчийска 6 4 2 2 2 1 1
домова 25 7 4 3 18 14 4
от магазини или други търговски обекти 14 6 3 3 8 6 2
на части и вещи от МПС 1 1 1 - - - -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 1 - - - 1 1 -
Противозаконно отнемане на МПС - - - - - - -
Хулиганство 25 10 10 - 15 15 -
Престъпления, свързани с наркотици 1 - - - 1 1 -
Други 11 - - - 11 8 3
МОНТАНА
Лица, извършители на престъпления - общо 89 9 9 - 80 73 7
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 3 - - - 3 3 -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 6 - - - 6 6 -
Грабеж 1 - - - 1 1 -
Кражба - общо 69 6 6 - 63 57 6
в това число:
взломна - - - - - - -
джебчийска - - - - - - -
домова 35 4 4 - 31 27 4
от магазини или други търговски обекти 11 2 2 - 9 9 -
на части и вещи от МПС - - - - - - -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 4 - - - 4 2 2
Противозаконно отнемане на МПС 1 1 1 - - - -
Хулиганство 4 2 2 - 2 2 -
Престъпления, свързани с наркотици 3 - - - 3 2 1
Други 2 - - - 2 2 -
ПЛЕВЕН
Лица, извършители на престъпления - общо 232 65 52 13 167 152 15
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 7 1 1 - 6 6 -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) 2 - - - 2 2 -
Изнасилване (опит) 1 - - - 1 1 -
Унищожаване и повреждане на имущество 7 1 1 - 6 5 1
Грабеж 21 5 2 3 16 11 5
Кражба - общо 143 46 38 8 97 89 8
в това число:
взломна 30 7 7 - 23 21 2
джебчийска 11 7 1 6 4 2 2
домова 42 13 12 1 29 28 1
от магазини или други търговски обекти 17 10 9 1 7 4 3
на части и вещи от МПС 8 2 2 - 6 6 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 5 - - - 5 5 -
Противозаконно отнемане на МПС 10 4 4 - 6 6 -
Хулиганство 14 8 6 2 6 6 -
Престъпления, свързани с наркотици 7 - - - 7 6 1
Други 20 - - - 20 20 -
Северен централен район
Лица, извършители на престъпления - общо 627 183 145 38 444 396 48
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Лица, извършители на престъпления - общо 234 85 60 25 149 134 15
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 4 - - - 4 4 -
Блудство 2 1 1 - 1 1 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 35 24 19 5 11 11 -
Грабеж 8 5 5 - 3 3 -
Кражба - общо 131 50 30 20 81 71 10
в това число:
взломна 13 - - - 13 13 -
джебчийска 3 2 - 2 1 - 1
домова 20 1 1 - 19 18 1
от магазини или други търговски обекти 17 6 2 4 11 10 1
на части и вещи от МПС 5 - - - 5 5 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици - - - - - - -
Противозаконно отнемане на МПС 2 - - - 2 2 -
Хулиганство 9 2 2 - 7 7 -
Престъпления, свързани с наркотици 28 1 1 - 27 24 3
Други 15 2 2 - 13 11 2
ГАБРОВО
Лица, извършители на престъпления - общо 120 33 25 8 87 77 10
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 3 - - - 3 3 -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 14 3 3 - 11 11 -
Грабеж 1 1 1 - - - -
Кражба - общо 73 21 13 8 52 44 8
в това число:
взломна 19 3 3 - 16 16 -
джебчийска 3 - - - 3 - 3
домова 15 5 5 - 10 10 -
от магазини или други търговски обекти 17 11 5 6 6 2 4
на части и вещи от МПС 15 - - - 15 15 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици - - - - - - -
Противозаконно отнемане на МПС 8 - - - 8 8 -
Хулиганство 8 3 3 - 5 3 2
Престъпления, свързани с наркотици 5 - - - 5 5 -
Други 8 5 5 - 3 3 -
РАЗГРАД
Лица, извършители на престъпления - общо 97 18 18 - 79 76 3
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда - - - - - - -
Блудство 1 - - - 1 1 -
Изнасилване (довършено) 2 - - - 2 2 -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 9 1 1 - 8 7 1
Грабеж 1 - - - 1 1 -
Кражба - общо 71 11 11 - 60 58 2
в това число:
взломна 7 1 1 - 6 6 -
джебчийска 1 - - - 1 1 -
домова 43 4 4 - 39 37 2
от магазини или други търговски обекти 10 2 2 - 8 8 -
на части и вещи от МПС 6 - - - 6 6 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици - - - - - - -
Противозаконно отнемане на МПС - - - - - - -
Хулиганство 3 3 3 - - - -
Престъпления, свързани с наркотици 4 - - - 4 4 -
Други 6 3 3 - 3 3 -
РУСЕ
Лица, извършители на престъпления - общо 109 21 17 4 88 73 15
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 14 1 1 - 13 13 -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 13 3 3 - 10 10 -
Грабеж 3 - - - 3 2 1
Кражба - общо 60 16 12 4 44 33 11
в това число:
взломна 8 3 3 - 5 5 -
джебчийска 3 - - - 3 3 -
домова 19 9 7 2 10 8 2
от магазини или други търговски обекти 23 3 1 2 20 11 9
на части и вещи от МПС 3 - - - 3 3 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици - - - - - - -
Противозаконно отнемане на МПС - - - - - - -
Хулиганство 11 1 1 - 10 9 1
Престъпления, свързани с наркотици 6 - - - 6 5 1
Други 2 - - - 2 1 1
СИЛИСТРА
Лица, извършители на престъпления - общо 67 26 25 1 41 36 5
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 3 - - - 3 3 -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 6 3 3 - 3 3 -
Грабеж - - - - - - -
Кражба - общо 44 20 19 1 24 20 4
в това число:
взломна 5 2 2 - 3 3 -
джебчийска 4 2 1 1 2 1 1
домова 15 11 11 - 4 4 -
от магазини или други търговски обекти 5 - - - 5 5 -
на части и вещи от МПС - - - - - - -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 1 - - - 1 1 -
Противозаконно отнемане на МПС 3 3 3 - - - -
Хулиганство 2 - - - 2 2 -
Престъпления, свързани с наркотици 6 - - - 6 6 -
Други 3 - - - 3 2 1
Североизточен район
Лица, извършители на престъпления - общо 626 207 184 23 419 364 55
ВАРНА
Лица, извършители на престъпления - общо 280 77 67 10 203 175 28
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) 1 - - - 1 1 -
Телесна повреда 35 13 12 1 22 18 4
Блудство 2 1 - 1 1 - 1
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 32 20 17 3 12 10 2
Грабеж 6 - - - 6 6 -
Кражба - общо 152 40 35 5 112 95 17
в това число:
взломна 11 5 4 1 6 6 -
джебчийска 2 - - - 2 1 1
домова 62 16 14 2 46 43 3
от магазини или други търговски обекти 44 12 11 1 32 25 7
на части и вещи от МПС 6 1 1 - 5 5 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 7 2 2 - 5 5 -
Противозаконно отнемане на МПС 4 - - - 4 4 -
Хулиганство 8 2 2 - 6 5 1
Престъпления, свързани с наркотици 26 - - - 26 23 3
Други 14 1 1 - 13 13 -
ДОБРИЧ
Лица, извършители на престъпления - общо 95 39 37 2 56 54 2
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 4 - - - 4 4 -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 8 1 1 - 7 7 -
Грабеж - - - - - - -
Кражба - общо 58 31 29 2 27 26 1
в това число:
взломна 1 - - - 1 1 -
джебчийска 6 6 6 - - - -
домова 28 18 16 2 10 10 -
от магазини или други търговски обекти - - - - - - -
на части и вещи от МПС - - - - - - -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 3 1 1 - 2 2 -
Противозаконно отнемане на МПС 5 - - - 5 5 -
Хулиганство 9 4 4 - 5 5 -
Престъпления, свързани с наркотици 3 - - - 3 3 -
Други 8 3 3 - 5 4 1
ТЪРГОВИЩЕ
Лица, извършители на престъпления - общо 140 50 45 5 90 79 11
Убийство (довършено) 1 - - - 1 1 -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 7 2 2 - 5 5 -
Блудство 6 5 5 - 1 1 -
Изнасилване (довършено) 1 - - - 1 1 -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 34 14 13 1 20 19 1
Грабеж 1 - - - 1 - 1
Кражба - общо 64 22 19 3 42 34 8
в това число:
взломна 7 3 3 - 4 4 -
джебчийска 2 1 1 - 1 - 1
домова 33 11 9 2 22 21 1
от магазини или други търговски обекти 7 3 3 - 4 3 1
на части и вещи от МПС 1 - - - 1 1 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 3 - - - 3 3 -
Противозаконно отнемане на МПС 2 - - - 2 2 -
Хулиганство 2 - - - 2 1 1
Престъпления, свързани с наркотици 2 - - - 2 2 -
Други 20 7 6 1 13 13 -
ШУМЕН
Лица, извършители на престъпления - общо 111 41 35 6 70 56 14
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 4 2 2 - 2 1 1
Блудство 2 1 1 - 1 1 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) 1 - - - 1 1 -
Унищожаване и повреждане на имущество 21 9 9 - 12 11 1
Грабеж 5 - - - 5 2 3
Кражба - общо 58 20 15 5 38 31 7
в това число:
взломна 5 4 4 - 1 1 -
джебчийска 7 3 3 - 4 2 2
домова 7 2 1 1 5 4 1
от магазини или други търговски обекти 8 2 2 - 6 5 1
на части и вещи от МПС 3 1 - 1 2 1 1
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 3 - - - 3 2 1
Противозаконно отнемане на МПС 1 - - - 1 1 -
Хулиганство 16 9 8 1 7 7 -
Престъпления, свързани с наркотици 1 - - - 1 1 -
Други 2 - - - 2 - 2
Югоизточен район
Лица, извършители на престъпления - общо 1 024 246 216 30 778 716 62
БУРГАС
Лица, извършители на престъпления - общо 443 94 85 9 349 326 23
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 18 2 2 - 16 15 1
Блудство 10 5 5 - 5 5 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 45 15 14 1 30 29 1
Грабеж 7 - - - 7 7 -
Кражба - общо 267 62 55 7 205 186 19
в това число:
взломна 43 3 3 - 40 40 -
джебчийска 8 4 3 1 4 3 1
домова 95 26 23 3 69 65 4
от магазини или други търговски обекти 80 23 21 2 57 44 13
на части и вещи от МПС 16 - - - 16 16 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 9 1 1 - 8 7 1
Противозаконно отнемане на МПС 9 1 - 1 8 8 -
Хулиганство 13 - - - 13 13 -
Престъпления, свързани с наркотици 55 - - - 55 53 2
Други 19 9 9 - 10 10 -
СЛИВЕН
Лица, извършители на престъпления - общо 271 66 57 9 205 187 18
Убийство (довършено) 1 - - - 1 1 -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 9 - - - 9 9 -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) 1 1 1 - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 14 4 4 - 10 10 -
Грабеж 9 1 1 - 8 8 -
Кражба - общо 188 44 38 6 144 128 16
в това число:
взломна 27 1 1 - 26 26 -
джебчийска 12 5 4 1 7 7 -
домова 42 10 10 - 32 25 7
от магазини или други търговски обекти 36 12 10 2 24 18 6
на части и вещи от МПС 9 2 2 - 7 7 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 47 13 10 3 34 31 3
Противозаконно отнемане на МПС 1 - - - 1 - 1
Хулиганство 9 1 1 - 8 8 -
Престъпления, свързани с наркотици 6 - - - 6 6 -
Други 33 15 12 3 18 17 1
СТАРА ЗАГОРА
Лица, извършители на престъпления - общо 228 64 57 7 164 144 20
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 4 1 1 - 3 3 -
Блудство 3 2 2 - 1 1 -
Изнасилване (довършено) 1 - - - 1 1 -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 7 1 1 - 6 6 -
Грабеж 7 2 2 - 5 5 -
Кражба - общо 158 53 46 7 105 95 10
в това число:
взломна 42 11 11 - 31 31 -
джебчийска 26 5 3 2 21 17 4
домова 36 15 12 3 21 18 3
от магазини или други търговски обекти 21 8 7 1 13 11 2
на части и вещи от МПС 9 5 5 - 4 3 1
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 15 6 5 1 9 9 -
Противозаконно отнемане на МПС 2 - - - 2 2 -
Хулиганство 12 4 4 - 8 8 -
Престъпления, свързани с наркотици 13 - - - 13 13 -
Други 21 1 1 - 20 10 10
ЯМБОЛ
Лица, извършители на престъпления - общо 82 22 17 5 60 59 1
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда - - - - - - -
Блудство 3 1 1 - 2 2 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 5 2 2 - 3 3 -
Грабеж 2 - - - 2 2 -
Кражба - общо 58 19 14 5 39 39 -
в това число:
взломна - - - - - - -
джебчийска - - - - - - -
домова 30 13 9 4 17 17 -
от магазини или други търговски обекти 8 2 2 - 6 6 -
на части и вещи от МПС 2 - - - 2 2 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 3 3 2 1 - - -
Противозаконно отнемане на МПС 7 - - - 7 7 -
Хулиганство 3 - - - 3 3 -
Престъпления, свързани с наркотици 1 - - - 1 - 1
Други 3 - - - 3 3 -
Югозападна и Южна централна България
Югозападен район
Лица, извършители на престъпления - общо 1 706 295 201 94 1 411 1 130 281
БЛАГОЕВГРАД
Лица, извършители на престъпления - общо 210 43 31 12 167 155 12
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 3 - - - 3 3 -
Блудство 1 - - - 1 - 1
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 4 1 1 - 3 3 -
Грабеж 6 - - - 6 6 -
Кражба - общо 159 40 29 11 119 112 7
в това число:
взломна 23 7 3 4 16 16 -
джебчийска 16 5 5 - 11 10 1
домова 19 4 4 - 15 13 2
от магазини или други търговски обекти 45 8 5 3 37 36 1
на части и вещи от МПС 11 4 4 - 7 7 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 1 - - - 1 1 -
Противозаконно отнемане на МПС 14 - - - 14 14 -
Хулиганство 6 2 1 1 4 2 2
Престъпления, свързани с наркотици 6 - - - 6 4 2
Други 11 - - - 11 11 -
КЮСТЕНДИЛ
Лица, извършители на престъпления - общо 81 11 8 3 70 69 1
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 7 - - - 7 7 -
Блудство 1 - - - 1 1 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 4 2 2 - 2 2 -
Грабеж - - - - - - -
Кражба - общо 29 1 1 - 28 28 -
в това число:
взломна 5 - - - 5 5 -
джебчийска - - - - - - -
домова 8 - - - 8 8 -
от магазини или други търговски обекти 5 1 1 - 4 4 -
на части и вещи от МПС 6 - - - 6 6 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици - - - - - - -
Противозаконно отнемане на МПС 1 - - - 1 1 -
Хулиганство 9 1 1 - 8 8 -
Престъпления, свързани с наркотици 8 - - - 8 8 -
Други 22 7 4 3 15 14 1
ПЕРНИК
Лица, извършители на престъпления - общо 62 14 12 2 48 42 6
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда - - - - - - -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 7 3 3 - 4 4 -
Грабеж 4 - - - 4 4 -
Кражба - общо 40 7 6 1 33 29 4
в това число:
взломна 2 - - - 2 2 -
джебчийска - - - - - - -
домова 7 1 1 - 6 6 -
от магазини или други търговски обекти 21 4 4 - 17 17 -
на части и вещи от МПС 4 - - - 4 4 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици - - - - - - -
Противозаконно отнемане на МПС - - - - - - -
Хулиганство - - - - - - -
Престъпления, свързани с наркотици - - - - - - -
Други 11 4 3 1 7 5 2
СОФИЯ
Лица, извършители на престъпления - общо 75 16 16 - 59 54 5
Убийство (довършено) 1 - - - 1 1 -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 4 - - - 4 4 -
Блудство 1 - - - 1 1 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 5 - - - 5 5 -
Грабеж 2 - - - 2 2 -
Кражба - общо 42 9 9 - 33 30 3
в това число:
взломна 1 - - - 1 - 1
джебчийска 6 2 2 - 4 4 -
домова 17 3 3 - 14 12 2
от магазини или други търговски обекти 7 1 1 - 6 6 -
на части и вещи от МПС 4 - - - 4 4 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици - - - - - - -
Противозаконно отнемане на МПС 2 1 1 - 1 1 -
Хулиганство 7 3 3 - 4 3 1
Престъпления, свързани с наркотици 6 - - - 6 6 -
Други 5 3 3 - 2 1 1
СОФИЯ-СТОЛИЦА
Лица, извършители на престъпления - общо 1 278 211 134 77 1 067 810 257
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 78 11 9 2 67 48 19
Блудство 3 - - - 3 3 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 99 14 12 2 85 71 14
Грабеж 57 8 7 1 49 49 -
Кражба - общо 582 136 75 61 446 325 121
в това число:
взломна 26 6 6 - 20 19 1
джебчийска 24 15 6 9 9 2 7
домова 60 6 5 1 54 53 1
от магазини или други търговски обекти 403 90 49 41 313 203 110
на части и вещи от МПС 52 7 7 - 45 45 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици - - - - - - -
Противозаконно отнемане на МПС 7 3 2 1 4 3 1
Хулиганство 102 15 12 3 87 72 15
Престъпления, свързани с наркотици 178 3 3 - 175 128 47
Други 172 21 14 7 151 111 40
Южен централен район
Лица, извършители на престъпления - общо 675 198 179 19 477 419 58
КЪРДЖАЛИ
Лица, извършители на престъпления - общо 79 22 21 1 57 51 6
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 1 - - - 1 1 -
Блудство 3 1 1 - 2 2 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 3 2 2 - 1 - 1
Грабеж - - - - - - -
Кражба - общо 52 18 17 1 34 34 -
в това число:
взломна 9 2 2 - 7 7 -
джебчийска 2 1 1 - 1 1 -
домова 10 6 6 - 4 4 -
от магазини или други търговски обекти 4 - - - 4 4 -
на части и вещи от МПС 2 1 1 - 1 1 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици - - - - - - -
Противозаконно отнемане на МПС 2 - - - 2 2 -
Хулиганство 5 1 1 - 4 4 -
Престъпления, свързани с наркотици - - - - - - -
Други 13 - - - 13 8 5
ПАЗАРДЖИК
Лица, извършители на престъпления - общо 126 17 17 - 109 99 10
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 5 1 1 - 4 4 -
Блудство 2 - - - 2 2 -
Изнасилване (довършено) 1 - - - 1 1 -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 12 6 6 - 6 4 2
Грабеж 2 - - - 2 2 -
Кражба - общо 77 9 9 - 68 64 4
в това число:
взломна 4 - - - 4 4 -
джебчийска 4 1 1 - 3 2 1
домова 5 1 1 - 4 3 1
от магазини или други търговски обекти 6 2 2 - 4 3 1
на части и вещи от МПС 2 1 1 - 1 1 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 2 - - - 2 2 -
Противозаконно отнемане на МПС 2 1 1 - 1 1 -
Хулиганство 2 - - - 2 1 1
Престъпления, свързани с наркотици 13 - - - 13 12 1
Други 10 - - - 10 8 2
ПЛОВДИВ
Лица, извършители на престъпления - общо 278 112 100 12 166 137 29
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 6 2 2 - 4 4 -
Блудство 2 - - - 2 2 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 14 5 5 - 9 8 1
Грабеж 9 - - - 9 8 1
Кражба - общо 165 87 80 7 78 63 15
в това число:
взломна 16 7 7 - 9 9 -
джебчийска 35 24 19 5 11 8 3
домова 17 7 6 1 10 10 -
от магазини или други търговски обекти 40 22 21 1 18 12 6
на части и вещи от МПС 18 14 14 - 4 4 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 3 1 1 - 2 2 -
Противозаконно отнемане на МПС 3 1 1 - 2 2 -
Хулиганство 19 6 6 - 13 8 5
Престъпления, свързани с наркотици 19 - - - 19 19 -
Други 41 11 6 5 30 23 7
СМОЛЯН
Лица, извършители на престъпления - общо 72 14 12 2 58 52 6
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 3 - - - 3 3 -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 10 3 3 - 7 7 -
Грабеж - - - - - - -
Кражба - общо 30 10 8 2 20 16 4
в това число:
взломна 7 2 1 1 5 5 -
джебчийска - - - - - - -
домова 8 1 - 1 7 7 -
от магазини или други търговски обекти 3 - - - 3 3 -
на части и вещи от МПС - - - - - - -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 2 1 1 - 1 1 -
Противозаконно отнемане на МПС 1 - - - 1 1 -
Хулиганство 5 1 1 - 4 4 -
Престъпления, свързани с наркотици 5 - - - 5 5 -
Други 18 - - - 18 16 2
ХАСКОВО
Лица, извършители на престъпления - общо 120 33 29 4 87 80 7
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 6 2 2 - 4 4 -
Блудство 2 - - - 2 2 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 2 2 2 - - - -
Грабеж 2 - - - 2 1 1
Кражба - общо 82 20 16 4 62 59 3
в това число:
взломна 9 1 1 - 8 8 -
джебчийска 11 5 3 2 6 6 -
домова 29 7 7 - 22 21 1
от магазини или други търговски обекти 16 6 4 2 10 9 1
на части и вещи от МПС 8 - - - 8 8 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 2 - - - 2 2 -
Противозаконно отнемане на МПС 2 - - - 2 2 -
Хулиганство 5 3 3 - 2 1 1
Престъпления, свързани с наркотици 1 - - - 1 1 -
Други 18 6 6 - 12 10 2
20.04.2016
Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на здравеопазването и правосъдието“

Лице за контакт

Адриана Тетевенска

Длъжност

главен експерт

Адрес

1038 София, ул. „П. Волов“ № 2

Електронна поща

atetevenska@nsi.bg

Телефон

+359 2 9857 592

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване20 април 2016 г.
Дата на публикуване20 април 2016 г.
Дата на последно актуализиране20 април 2016 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Статистиката на противообществените прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните осигурява данни за броя на лицата, преминали, водени на отчет или снети от отчет в детските педагогически стаи, броя на извършените противообществени прояви и извършените престъпления от малолетни и непълнолетни лица, броя на лицата с наложени възпитателни мерки, както и за броя на лицата, пострадали от престъпления.

Използвани класификации
 • Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);
 • Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ).
Обхват

Обхваща дейността на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Понятия и дефиниции

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните е компетентен орган, който организира социално-превантивната дейност на територията на общината; разглежда възпитателни дела за противообществените прояви, извършени от малолетни и непълнолетни, и престъпления, извършени от непълнолетни, освободени от наказателна отговорност по чл. 61 от Наказателния кодекс (НК) и делото е изпратено за разглеждане от местната комисия, непълнолетни са извършили деяния, за които по друг нормативен акт, се предвижда налагане на възпитателна мярка по Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН); превежда в изпълнение наложените мерки съгласно ЗБППМН и осъществява контрол по изпълнението им.

Малолетни лица са лицата на възраст от 8 навършени до 14 ненавършени години.

Непълнолетни лица са лицата на възраст от 14 навършени до 18 ненавършени години.

Детските педагогически стаи (ДПС) са специализирани заведения, които издирват и установяват малолетните и непълнолетните правонарушители, както и причините и условията за техните противообществени прояви или престъпления; издирват и установяват малолетните и непълнолетните – обект на престъпно посегателство, на малтретиране или оставени без надзор; уведомяват съда и прокуратурата и другите компетентни органи, когато получат сигнали за виновно поведение по отношение на малолетните и непълнолетните от страна на родителите, на лицата, които ги заместват, или на трети лица; участват в превенцията на престъпността и противообществените прояви, извършвани от малолетните и непълнолетните; водят на отчет малолетни и непълнолетни, които са извършили престъпления и противообществени прояви, осъдени непълнолетни за престъпления от общ характер, освободени от поправителните домове, освободени от възпитателни училища интернати и освободените от социално-педагогическите интернати, настанени в тях по реда на ЗБППМН.

Социално-педагогическите интернати (СПИ) са специализирани заведения, в които се настаняват малолетни и непълнолетни, които са извършили или съществуват предпоставки за извършване на противообществени прояви.

Възпитателните училища интернати (ВУИ) са специализирани заведения, в които се настаняват малолетни и непълнолетни, извършили противообществените прояви, към които възпитателните мерки по ЗБППМН не са се оказали достатъчни и за нормалното им възпитание няма подходяща социална среда. Във ВУИ се настаняват и непълнолетни, спрямо които съдът е наложил такава мярка по реда на чл. 61 и 64 от Наказателния кодекс.

Противообществената проява е деяние, което е общественоопасно и противоправно или противоречи на морала и добрите нрави. На извършителите на противообществени прояви се налагат възпитателни мерки съгласно ЗБППМН.

Възпитателната мярка е алтернативна на наказанието мярка за възпитателно въздействие спрямо малолетен или непълнолетен, извършил противообществена проява, и непълнолетен, освободен от наказателна отговорност по чл. 61 от НК, и се налага с цел преодоляване на отклоненията в поведението, предотвратяване на бъдещи нарушения и интеграция в обществото.

Безнадзорно дете е лице, ненавършило 18-годишна възраст и оставено без грижата на родителите, или на лицата, които ги заместват.

Лицата, които ги заместват са настойниците, попечителите и лицата, които полагат грижи по отглеждането и възпитанието на малолетния или непълнолетния.

Статистическа единица

Обект на наблюдението е дейността на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Единици на наблюдение са малолетните и непълнолетните, извършители на противообществени прояви и престъпления.

Статистическа съвкупност

Изчерпателно - местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на територията на страната.

Географски обхват (територия)

За територия на Република България.

Времеви обхват

2004 – 2015

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Брой.

Отчетен период

Година.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения
 • Закон за статистиката;
 • Наказателен кодекс;
 • Закон за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
Споделяне на данни

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика
 • Закон за статистиката
 • Регламент 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.
Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл.25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуалните данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Данните се разпространяват 1 път годишно.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488.

Достъп на потребителите

Данни за противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Правосъдие и престъпност в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишно.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Ежегодно на датата, обявена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Публикации

Не се прилага.

Онлайн база данни

Подробни данни за противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Правосъдие и престъпност - Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните: http://www.nsi.bg/bg/node/3794.

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

Данните се предоставят от местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните по установена процедура и при спазване изисванията за достоверност и качество на данните.

НСИ осъществява контрол за качеството на получаваната от респондентите информация.

Документация за качеството

Не са налични.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Изпълняват се критериите за качество на статистическите данни.

Оценка на качеството

Извършва се оценка в НСИ в контекста на изпълнение на критериите за качество на статистическите данни.

Приложимост
Потребности на потребителите

Потребностите са обусловени от провеждане на политика за превенция на детската престъпност.

Удовлетвореност на потребителите

Периодично се извършва оценка на потребностите от данни и начините за обезпечаването им.

Пълнота

Обхваща цялостната дейност на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

T+4 месеца.

Точност на представяне

Данните се обявяват в срока, предвиден в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Данните са сравними.

Сравнимост във времето

Данните са сравними.

Съгласуваност между предметни области

Данните са съгласувани.

Вътрешна съгласуваност

Данните са съгласувани.

Разходи и натовареност

Основна натовареност – на респондентите от местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и инспекторите от ДПС.

В НСИ – експертите от ТСБ и ЦУ, отговарящи за провеждането на наблюдението.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на територията на страната и структурни звена на МВР.

Честота на събиране на данни

Годишно

Събиране на данни

Изчерпателно наблюдение чрез статистически формуляр "Отчет за дейността на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните", попълван от местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на територията на страната с участието на представители на структурни звена на МВР.

Валидиране на данни

На ниво ЦУ на НСИ.

Обработка на данни

Обработката на данните е централизирана, на национално ниво.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml

Страници

 • Престъпления и осъдени лица 2015
  Годишната електронна публикация на Националния статистически институт Престъпления и осъдени лица 2015 е на разположение на потребителите на статистическа информация на интернет страницата на НСИ.
 • Статистически справочник 2016 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2016 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2012 - 2015 година.

 • Статистически справочник 2016
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2016 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2012 - 2015 година.

 • България 2016
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2016. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Статистически годишник 2015
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 83-тото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2010 - 2014 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Престъпления и осъдени лица 2014
  Годишната електронна публикация на Националния статистически институт Престъпления и осъдени лица 2014 е на разположение на потребителите на статистическа информация на интернет страницата на НСИ.
 • Статистически справочник 2015 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2015 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2010 - 2014 година.

 • Статистически справочник 2015
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2015 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2010 - 2014 година.

 • България 2015
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2015. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.                                                                                                    
 • Статистически годишник 2014
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 82-рото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2009 - 2013 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

Страници