Малолетни и непълнолетни лица, извършители на престъпления по пол, възраст, видове престъпления и по статистически зони, статистически райони и области


Динамичен ред: PRP_2.xls

МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА, ПРЕМИНАЛИ ПРЕЗ ДЕТСКИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СТАИ ПРЕЗ 2017 Г. ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ОТ ТЯХ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ДЕЦА, ИЗВЪРШИТЕЛИ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ПО ОБЛАСТИ
(Брой)
Статистически зони
Статистически райони
Области
Общо Възраст
8 - 13 г. 14 - 17 г.
всичко мъже жени всичко мъже жени
Общо за страната
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 6 784 1 521 1 114 407 5 263 3 647 1 616
в това число за:
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 1 368 255 147 108 1 113 477 636
Прояви на насилие и агресия 635 163 136 27 472 386 86
Тормоз 438 122 94 28 316 206 110
в т.ч. Училищен тормоз 252 81 63 18 171 118 53
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 465 131 102 29 334 285 49
Повреждане на обществена и/или частна собственост 454 158 144 14 296 270 26
Употреба на психоактивни вещества 518 20 11 9 498 400 98
Проституиране 28 3 1 2 25 2 23
Скитничество 87 28 21 7 59 42 17
Просия 87 44 26 18 43 35 8
Други 2 704 597 432 165 2 107 1 544 563
Лица, извършители на престъпления - общо 4 971 1 063 843 220 3 908 3 258 650
Убийство (довършено) 2 - - - 2 2 -
Убийство (опит) 1 - - - 1 1 -
Телесна повреда 224 24 23 1 200 183 17
Блудство 56 19 18 1 37 32 5
Изнасилване (довършено) 7 - - - 7 7 -
Изнасилване (опит) 1 - - - 1 1 -
Унищожаване и повреждане на имущество 461 132 126 6 329 306 23
Грабеж 192 28 24 4 164 160 4
Кражба - общо 2 793 747 555 192 2 046 1 618 428
в това число:
взломна 329 70 57 13 259 250 9
джебчийска 177 64 37 27 113 73 40
домова 624 198 162 36 426 348 78
от магазини или други търговски обекти 873 239 153 86 634 432 202
на части и вещи от МПС 150 35 33 2 115 112 3
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 82 15 15 - 67 65 2
Противозаконно отнемане на МПС 76 6 6 - 70 62 8
Хулиганство 259 42 38 4 217 194 23
Престъпления, свързани с наркотици 421 8 8 - 413 332 81
Други 478 57 45 12 421 360 61
Северна и Югоизточна България
Северозападен район
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 977 267 176 91 710 461 249
Лица, извършители на престъпления - общо 777 196 153 43 581 486 95
ВИДИН
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 280 84 52 32 196 120 76
в това число за:
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 28 3 2 1 25 2 23
Прояви на насилие и агресия 108 18 10 8 90 68 22
Тормоз 33 9 3 6 24 13 11
в т.ч. Училищен тормоз 13 7 3 4 6 3 3
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 34 18 13 5 16 8 8
Повреждане на обществена и/или частна собственост 20 10 8 2 10 9 1
Употреба на психоактивни вещества 9 5 2 3 4 3 1
Проституиране 2 - - - 2 - 2
Скитничество 6 4 2 2 2 - 2
Просия - - - - - - -
Други 40 17 12 5 23 17 6
Лица, извършители на престъпления - общо 108 34 24 10 74 63 11
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 1 - - - 1 1 -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 7 2 2 - 5 3 2
Грабеж - - - - - - -
Кражба - общо 88 31 21 10 57 48 9
в това число:
взломна 6 1 - 1 5 5 -
джебчийска 16 10 9 1 6 4 2
домова 37 13 8 5 24 19 5
от магазини или други търговски обекти 12 4 2 2 8 6 2
на части и вещи от МПС 3 - - - 3 3 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици - - - - - - -
Противозаконно отнемане на МПС - - - - - - -
Хулиганство 2 - - - 2 2 -
Престъпления, свързани с наркотици 5 - - - 5 5 -
Други 5 1 1 - 4 4 -
ВРАЦА
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 161 40 24 16 121 83 38
в това число за:
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 43 12 6 6 31 18 13
Прояви на насилие и агресия 2 1 1 - 1 - 1
Тормоз 7 - - - 7 5 2
в т.ч. Училищен тормоз 7 - - - 7 5 2
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 6 3 1 2 3 1 2
Повреждане на обществена и/или частна собственост 15 7 5 2 8 8 -
Употреба на психоактивни вещества 22 - - - 22 17 5
Проституиране 5 - - - 5 - 5
Скитничество 24 3 3 - 21 15 6
Просия 21 6 2 4 15 13 2
Други 16 8 6 2 8 6 2
Лица, извършители на престъпления - общо 134 19 10 9 115 84 31
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 5 2 2 - 3 3 -
Блудство 2 - - - 2 - 2
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 6 - - - 6 5 1
Грабеж 1 - - - 1 1 -
Кражба - общо 87 14 8 6 73 55 18
в това число:
взломна 17 - - - 17 13 4
джебчийска 16 2 1 1 14 12 2
домова 15 2 2 - 13 10 3
от магазини или други търговски обекти 12 1 - 1 11 7 4
на части и вещи от МПС 5 - - - 5 4 1
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 6 - - - 6 5 1
Противозаконно отнемане на МПС 3 - - - 3 3 -
Хулиганство 4 1 - 1 3 3 -
Престъпления, свързани с наркотици 5 - - - 5 3 2
Други 21 2 - 2 19 11 8
ЛОВЕЧ
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 116 35 30 5 81 46 35
в това число за:
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 54 13 12 1 41 10 31
Прояви на насилие и агресия 1 1 1 - - - -
Тормоз 15 6 5 1 9 6 3
в т.ч. Училищен тормоз 15 6 5 1 9 6 3
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 30 5 2 3 25 24 1
Повреждане на обществена и/или частна собственост 7 6 6 - 1 1 -
Употреба на психоактивни вещества 2 - - - 2 2 -
Проституиране - - - - - - -
Скитничество 1 1 1 - - - -
Просия - - - - - - -
Други 6 3 3 - 3 3 -
Лица, извършители на престъпления - общо 177 59 48 11 118 108 10
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 11 2 2 - 9 9 -
Блудство 4 2 2 - 2 2 -
Изнасилване (довършено) 1 - - - 1 1 -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 31 13 13 - 18 17 1
Грабеж 2 1 1 - 1 1 -
Кражба - общо 64 21 12 9 43 38 5
в това число:
взломна 15 5 3 2 10 10 -
джебчийска 9 4 1 3 5 3 2
домова 24 8 6 2 16 13 3
от магазини или други търговски обекти 9 2 - 2 7 7 -
на части и вещи от МПС 2 2 2 - - - -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 5 - - - 5 5 -
Противозаконно отнемане на МПС 3 - - - 3 2 1
Хулиганство 42 15 15 - 27 26 1
Престъпления, свързани с наркотици 2 - - - 2 2 -
Други 17 5 3 2 12 10 2
МОНТАНА
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 229 47 29 18 182 116 66
в това число за:
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 93 18 8 10 75 28 47
Прояви на насилие и агресия 21 5 5 - 16 13 3
Тормоз 7 - - - 7 5 2
в т.ч. Училищен тормоз 7 - - - 7 5 2
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 22 2 - 2 20 18 2
Повреждане на обществена и/или частна собственост 16 4 4 - 12 12 -
Употреба на психоактивни вещества 9 - - - 9 7 2
Проституиране - - - - - - -
Скитничество - - - - - - -
Просия 3 3 2 1 - - -
Други 58 15 10 5 43 33 10
Лица, извършители на престъпления - общо 178 41 38 3 137 114 23
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 4 - - - 4 4 -
Блудство 2 1 1 - 1 1 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 27 7 7 - 20 18 2
Грабеж 8 3 3 - 5 5 -
Кражба - общо 98 26 23 3 72 53 19
в това число:
взломна 18 5 5 - 13 13 -
джебчийска - - - - - - -
домова 57 18 16 2 39 28 11
от магазини или други търговски обекти 11 - - - 11 7 4
на части и вещи от МПС - - - - - - -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици - - - - - - -
Противозаконно отнемане на МПС 5 - - - 5 5 -
Хулиганство 18 4 4 - 14 14 -
Престъпления, свързани с наркотици 2 - - - 2 2 -
Други 14 - - - 14 12 2
ПЛЕВЕН
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 191 61 41 20 130 96 34
в това число за:
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 46 14 10 4 32 17 15
Прояви на насилие и агресия 6 3 3 - 3 2 1
Тормоз 4 - - - 4 2 2
в т.ч. Училищен тормоз 4 - - - 4 2 2
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 15 5 5 - 10 9 1
Повреждане на обществена и/или частна собственост 22 6 4 2 16 14 2
Употреба на психоактивни вещества 20 4 2 2 16 12 4
Проституиране 5 2 - 2 3 - 3
Скитничество 5 3 2 1 2 1 1
Просия 22 12 7 5 10 7 3
Други 46 12 8 4 34 32 2
Лица, извършители на престъпления - общо 180 43 33 10 137 117 20
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 8 2 2 - 6 6 -
Блудство 1 - - - 1 1 -
Изнасилване (довършено) 1 - - - 1 1 -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 15 7 6 1 8 6 2
Грабеж 18 4 3 1 14 12 2
Кражба - общо 101 22 15 7 79 65 14
в това число:
взломна 33 5 4 1 28 27 1
джебчийска 8 3 2 1 5 - 5
домова 31 4 1 3 27 24 3
от магазини или други търговски обекти 9 4 3 1 5 2 3
на части и вещи от МПС 3 1 1 - 2 2 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 5 2 2 - 3 3 -
Противозаконно отнемане на МПС 5 1 1 - 4 4 -
Хулиганство 7 2 2 - 5 5 -
Престъпления, свързани с наркотици 5 - - - 5 4 1
Други 19 5 4 1 14 13 1
Северен централен район
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 613 120 97 23 493 354 139
Лица, извършители на престъпления - общо 577 84 72 12 493 427 66
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 234 33 29 4 201 152 49
в това число за:
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 33 - - - 33 19 14
Прояви на насилие и агресия 22 5 5 - 17 12 5
Тормоз 14 2 2 - 12 9 3
в т.ч. Училищен тормоз 10 - - - 10 7 3
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 13 2 2 - 11 11 -
Повреждане на обществена и/или частна собственост 13 1 1 - 12 12 -
Употреба на психоактивни вещества 37 1 1 - 36 28 8
Проституиране 1 - - - 1 - 1
Скитничество - - - - - - -
Просия - - - - - - -
Други 101 22 18 4 79 61 18
Лица, извършители на престъпления - общо 170 33 29 4 137 111 26
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 6 - - - 6 6 -
Блудство 4 - - - 4 3 1
Изнасилване (довършено) 1 - - - 1 1 -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 20 9 8 1 11 8 3
Грабеж 2 - - - 2 2 -
Кражба - общо 72 17 16 1 55 41 14
в това число:
взломна 11 4 4 - 7 7 -
джебчийска 11 1 1 - 10 3 7
домова 10 2 2 - 8 7 1
от магазини или други търговски обекти 12 3 2 1 9 5 4
на части и вещи от МПС 7 3 3 - 4 4 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 3 1 1 - 2 2 -
Противозаконно отнемане на МПС 5 - - - 5 5 -
Хулиганство 2 - - - 2 2 -
Престъпления, свързани с наркотици 31 - - - 31 27 4
Други 27 7 5 2 20 16 4
ГАБРОВО
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 96 28 19 9 68 48 20
в това число за:
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 12 5 3 2 7 2 5
Прояви на насилие и агресия 10 2 1 1 8 6 2
Тормоз 14 4 - 4 10 5 5
в т.ч. Училищен тормоз 5 3 - 3 2 2 -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място - - - - - - -
Повреждане на обществена и/или частна собственост 5 3 3 - 2 2 -
Употреба на психоактивни вещества 9 - - - 9 7 2
Проституиране - - - - - - -
Скитничество - - - - - - -
Просия - - - - - - -
Други 46 14 12 2 32 26 6
Лица, извършители на престъпления - общо 110 13 8 5 97 91 6
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 1 - - - 1 1 -
Блудство 1 - - - 1 1 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 1 - - - 1 1 -
Грабеж 2 - - - 2 2 -
Кражба - общо 76 8 4 4 68 64 4
в това число:
взломна 8 - - - 8 8 -
джебчийска 8 - - - 8 8 -
домова 17 3 1 2 14 12 2
от магазини или други търговски обекти 18 5 3 2 13 11 2
на части и вещи от МПС 4 - - - 4 4 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 2 - - - 2 2 -
Противозаконно отнемане на МПС 1 - - - 1 1 -
Хулиганство 13 1 1 - 12 12 -
Престъпления, свързани с наркотици 3 - - - 3 2 1
Други 12 4 3 1 8 7 1
РАЗГРАД
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 108 6 6 - 102 69 33
в това число за:
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 27 - - - 27 8 19
Прояви на насилие и агресия 10 - - - 10 9 1
Тормоз 7 1 1 - 6 5 1
в т.ч. Училищен тормоз 4 - - - 4 3 1
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 8 - - - 8 8 -
Повреждане на обществена и/или частна собственост 7 3 3 - 4 3 1
Употреба на психоактивни вещества - - - - - - -
Проституиране 1 - - - 1 1 -
Скитничество - - - - - - -
Просия - - - - - - -
Други 48 2 2 - 46 35 11
Лица, извършители на престъпления - общо 94 13 13 - 81 67 14
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 3 - - - 3 3 -
Блудство 3 1 1 - 2 2 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 2 - - - 2 2 -
Грабеж 2 - - - 2 2 -
Кражба - общо 78 12 12 - 66 52 14
в това число:
взломна 12 3 3 - 9 8 1
джебчийска 2 1 1 - 1 - 1
домова 16 3 3 - 13 10 3
от магазини или други търговски обекти 18 5 5 - 13 13 -
на части и вещи от МПС - - - - - - -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици - - - - - - -
Противозаконно отнемане на МПС - - - - - - -
Хулиганство 3 - - - 3 3 -
Престъпления, свързани с наркотици 1 - - - 1 1 -
Други 2 - - - 2 2 -
РУСЕ
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 79 32 28 4 47 26 21
в това число за:
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 19 3 2 1 16 - 16
Прояви на насилие и агресия 26 14 12 2 12 10 2
Тормоз 5 1 1 - 4 4 -
в т.ч. Училищен тормоз 4 - - - 4 4 -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 6 5 4 1 1 1 -
Повреждане на обществена и/или частна собственост 9 1 1 - 8 7 1
Употреба на психоактивни вещества 2 2 2 - - - -
Проституиране - - - - - - -
Скитничество - - - - - - -
Просия - - - - - - -
Други 12 6 6 - 6 4 2
Лица, извършители на престъпления - общо 155 22 19 3 133 117 16
Убийство (довършено) 2 - - - 2 2 -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 9 - - - 9 9 -
Блудство 1 - - - 1 1 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 21 5 5 - 16 16 -
Грабеж 12 3 3 - 9 9 -
Кражба - общо 73 12 9 3 61 49 12
в това число:
взломна 10 - - - 10 10 -
джебчийска 2 1 - 1 1 1 -
домова 9 - - - 9 5 4
от магазини или други търговски обекти 27 10 8 2 17 11 6
на части и вещи от МПС 5 1 1 - 4 4 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици - - - - - - -
Противозаконно отнемане на МПС 6 1 1 - 5 5 -
Хулиганство 8 1 1 - 7 5 2
Престъпления, свързани с наркотици 12 - - - 12 11 1
Други 11 - - - 11 10 1
СИЛИСТРА
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 96 21 15 6 75 59 16
в това число за:
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 13 - - - 13 9 4
Прояви на насилие и агресия 11 1 1 - 10 7 3
Тормоз 6 5 5 - 1 - 1
в т.ч. Училищен тормоз 2 1 1 - 1 - 1
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 10 - - - 10 10 -
Повреждане на обществена и/или частна собственост 7 - - - 7 7 -
Употреба на психоактивни вещества 10 - - - 10 8 2
Проституиране - - - - - - -
Скитничество - - - - - - -
Просия - - - - - - -
Други 39 15 9 6 24 18 6
Лица, извършители на престъпления - общо 48 3 3 - 45 41 4
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда - - - - - - -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 8 - - - 8 8 -
Грабеж - - - - - - -
Кражба - общо 27 3 3 - 24 21 3
в това число:
взломна 1 - - - 1 1 -
джебчийска 2 1 1 - 1 - 1
домова 11 1 1 - 10 9 1
от магазини или други търговски обекти 8 - - - 8 8 -
на части и вещи от МПС 1 - - - 1 1 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици - - - - - - -
Противозаконно отнемане на МПС - - - - - - -
Хулиганство 7 - - - 7 7 -
Престъпления, свързани с наркотици 5 - - - 5 4 1
Други 1 - - - 1 1 -
Североизточен район
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 851 193 166 27 658 475 183
Лица, извършители на престъпления - общо 604 134 108 26 470 413 57
ВАРНА
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 279 74 67 7 205 150 55
в това число за:
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 84 21 16 5 63 34 29
Прояви на насилие и агресия 17 3 3 - 14 14 -
Тормоз 15 10 10 - 5 4 1
в т.ч. Училищен тормоз 14 10 10 - 4 3 1
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 39 16 16 - 23 17 6
Повреждане на обществена и/или частна собственост 35 11 11 - 24 24 -
Употреба на психоактивни вещества 39 1 1 - 38 31 7
Проституиране 2 - - - 2 - 2
Скитничество 7 1 1 - 6 5 1
Просия - - - - - - -
Други 41 11 9 2 30 21 9
Лица, извършители на престъпления - общо 272 62 52 10 210 188 22
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 29 3 3 - 26 23 3
Блудство 3 2 2 - 1 1 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 23 8 8 - 15 15 -
Грабеж 11 2 1 1 9 9 -
Кражба - общо 130 37 28 9 93 78 15
в това число:
взломна 7 2 - 2 5 5 -
джебчийска 14 2 2 - 12 6 6
домова 33 12 8 4 21 18 3
от магазини или други търговски обекти 54 13 12 1 41 35 6
на части и вещи от МПС 5 4 2 2 1 1 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 2 - - - 2 2 -
Противозаконно отнемане на МПС 2 - - - 2 2 -
Хулиганство 29 5 5 - 24 22 2
Престъпления, свързани с наркотици 24 1 1 - 23 21 2
Други 21 4 4 - 17 17 -
ДОБРИЧ
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 315 69 58 11 246 185 61
в това число за:
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 58 7 4 3 51 20 31
Прояви на насилие и агресия 33 9 8 1 24 22 2
Тормоз 4 - - - 4 4 -
в т.ч. Училищен тормоз 2 - - - 2 2 -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 44 5 5 - 39 34 5
Повреждане на обществена и/или частна собственост 35 18 16 2 17 14 3
Употреба на психоактивни вещества 7 - - - 7 6 1
Проституиране 5 - - - 5 - 5
Скитничество - - - - - - -
Просия - - - - - - -
Други 129 30 25 5 99 85 14
Лица, извършители на престъпления - общо 93 23 19 4 70 66 4
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 3 1 1 - 2 2 -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 20 10 9 1 10 10 -
Грабеж 4 1 1 - 3 3 -
Кражба - общо 39 7 6 1 32 30 2
в това число:
взломна 11 - - - 11 11 -
джебчийска 1 1 1 - - - -
домова 7 4 4 - 3 2 1
от магазини или други търговски обекти 4 2 1 1 2 2 -
на части и вещи от МПС 7 - - - 7 7 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици - - - - - - -
Противозаконно отнемане на МПС - - - - - - -
Хулиганство 2 - - - 2 2 -
Престъпления, свързани с наркотици 10 - - - 10 9 1
Други 15 4 2 2 11 10 1
ТЪРГОВИЩЕ
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 74 18 15 3 56 38 18
в това число за:
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 18 4 2 2 14 4 10
Прояви на насилие и агресия 5 1 1 - 4 3 1
Тормоз 9 4 4 - 5 3 2
в т.ч. Училищен тормоз 5 4 4 - 1 - 1
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 5 2 1 1 3 3 -
Повреждане на обществена и/или частна собственост 5 2 2 - 3 3 -
Употреба на психоактивни вещества 7 - - - 7 6 1
Проституиране - - - - - - -
Скитничество 1 1 1 - - - -
Просия - - - - - - -
Други 24 4 4 - 20 16 4
Лица, извършители на престъпления - общо 99 20 18 2 79 65 14
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 8 2 2 - 6 5 1
Блудство 1 - - - 1 1 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 15 4 3 1 11 9 2
Грабеж 1 - - - 1 1 -
Кражба - общо 51 12 11 1 39 33 6
в това число:
взломна 16 1 1 - 15 15 -
джебчийска 2 1 - 1 1 1 -
домова 17 3 3 - 14 9 5
от магазини или други търговски обекти 6 6 6 - - - -
на части и вещи от МПС 2 - - - 2 2 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици - - - - - - -
Противозаконно отнемане на МПС 1 - - - 1 1 -
Хулиганство 1 - - - 1 1 -
Престъпления, свързани с наркотици 2 - - - 2 - 2
Други 19 2 2 - 17 14 3
ШУМЕН
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 183 32 26 6 151 102 49
в това число за:
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 11 - - - 11 4 7
Прояви на насилие и агресия 1 1 1 - - - -
Тормоз - - - - - - -
в т.ч. Училищен тормоз - - - - - - -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 3 - - - 3 3 -
Повреждане на обществена и/или частна собственост 17 8 8 - 9 9 -
Употреба на психоактивни вещества 11 2 - 2 9 7 2
Проституиране 1 1 1 - - - -
Скитничество - - - - - - -
Просия - - - - - - -
Други 139 20 16 4 119 79 40
Лица, извършители на престъпления - общо 140 29 19 10 111 94 17
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 9 - - - 9 7 2
Блудство 5 - - - 5 5 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 10 2 2 - 8 8 -
Грабеж 3 - - - 3 3 -
Кражба - общо 85 26 16 10 59 47 12
в това число:
взломна 3 - - - 3 3 -
джебчийска 10 2 2 - 8 4 4
домова 9 3 2 1 6 6 -
от магазини или други търговски обекти 20 6 3 3 14 9 5
на части и вещи от МПС 1 - - - 1 1 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 20 1 1 - 19 19 -
Противозаконно отнемане на МПС 5 1 1 - 4 4 -
Хулиганство - - - - - - -
Престъпления, свързани с наркотици 10 - - - 10 7 3
Други 13 - - - 13 13 -
Югоизточен район
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 760 222 167 55 538 398 140
Лица, извършители на престъпления - общо 802 200 166 34 602 507 95
БУРГАС
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 136 32 19 13 104 70 34
в това число за:
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 40 11 6 5 29 16 13
Прояви на насилие и агресия 6 - - - 6 4 2
Тормоз 1 - - - 1 - 1
в т.ч. Училищен тормоз 1 - - - 1 - 1
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 5 3 - 3 2 2 -
Повреждане на обществена и/или частна собственост 18 - - - 18 17 1
Употреба на психоактивни вещества 18 - - - 18 18 -
Проституиране - - - - - - -
Скитничество 14 8 6 2 6 2 4
Просия 9 8 6 2 1 1 -
Други 25 2 1 1 23 10 13
Лица, извършители на престъпления - общо 233 48 40 8 185 148 37
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 11 1 1 - 10 7 3
Блудство 5 1 1 - 4 4 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 32 5 5 - 27 27 -
Грабеж 7 - - - 7 7 -
Кражба - общо 151 41 33 8 110 79 31
в това число:
взломна 5 4 4 - 1 1 -
джебчийска 6 5 - 5 1 1 -
домова 64 16 13 3 48 30 18
от магазини или други търговски обекти 50 11 11 - 39 27 12
на части и вещи от МПС 18 4 4 - 14 14 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 1 - - - 1 1 -
Противозаконно отнемане на МПС 4 - - - 4 2 2
Хулиганство 3 - - - 3 3 -
Престъпления, свързани с наркотици 9 - - - 9 8 1
Други 11 - - - 11 11 -
СЛИВЕН
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 250 74 64 10 176 142 34
в това число за:
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 48 14 10 4 34 21 13
Прояви на насилие и агресия 38 16 16 - 22 18 4
Тормоз 9 3 3 - 6 6 -
в т.ч. Училищен тормоз 2 1 1 - 1 1 -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 13 5 5 - 8 8 -
Повреждане на обществена и/или частна собственост 21 3 3 - 18 18 -
Употреба на психоактивни вещества 5 - - - 5 5 -
Проституиране - - - - - - -
Скитничество - - - - - - -
Просия - - - - - - -
Други 116 33 27 6 83 66 17
Лица, извършители на престъпления - общо 184 46 40 6 138 124 14
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 4 2 1 1 2 2 -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 9 5 5 - 4 4 -
Грабеж 6 - - - 6 6 -
Кражба - общо 132 36 32 4 96 85 11
в това число:
взломна 21 5 5 - 16 15 1
джебчийска 17 6 5 1 11 11 -
домова 58 18 17 1 40 33 7
от магазини или други търговски обекти 18 4 2 2 14 12 2
на части и вещи от МПС 7 - - - 7 7 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 9 3 3 - 6 5 1
Противозаконно отнемане на МПС - - - - - - -
Хулиганство 3 2 1 1 1 1 -
Престъпления, свързани с наркотици 9 - - - 9 6 3
Други 21 1 1 - 20 20 -
СТАРА ЗАГОРА
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 262 88 69 19 174 122 52
в това число за:
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 55 19 12 7 36 8 28
Прояви на насилие и агресия 22 10 7 3 12 9 3
Тормоз 7 4 3 1 3 2 1
в т.ч. Училищен тормоз - - - - - - -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 6 - - - 6 6 -
Повреждане на обществена и/или частна собственост 13 6 6 - 7 6 1
Употреба на психоактивни вещества 29 - - - 29 24 5
Проституиране 2 - - - 2 1 1
Скитничество 3 3 1 2 - - -
Просия 3 3 3 - - - -
Други 122 43 37 6 79 66 13
Лица, извършители на престъпления - общо 256 66 52 14 190 154 36
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 7 2 2 - 5 5 -
Блудство 9 2 2 - 7 6 1
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 12 5 5 - 7 7 -
Грабеж 12 4 4 - 8 8 -
Кражба - общо 149 50 36 14 99 83 16
в това число:
взломна 13 7 7 - 6 5 1
джебчийска 3 2 - 2 1 - 1
домова 35 13 10 3 22 21 1
от магазини или други търговски обекти 30 15 11 4 15 11 4
на части и вещи от МПС 9 3 3 - 6 5 1
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 5 2 2 - 3 3 -
Противозаконно отнемане на МПС 3 - - - 3 3 -
Хулиганство 1 - - - 1 1 -
Престъпления, свързани с наркотици 21 - - - 21 17 4
Други 42 3 3 - 39 24 15
ЯМБОЛ
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 112 28 15 13 84 64 20
в това число за:
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 12 3 - 3 9 4 5
Прояви на насилие и агресия 12 8 5 3 4 4 -
Тормоз - - - - - - -
в т.ч. Училищен тормоз - - - - - - -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 15 7 3 4 8 5 3
Повреждане на обществена и/или частна собственост 19 8 6 2 11 11 -
Употреба на психоактивни вещества 12 2 1 1 10 10 -
Проституиране - - - - - - -
Скитничество - - - - - - -
Просия - - - - - - -
Други 42 - - - 42 30 12
Лица, извършители на престъпления - общо 129 40 34 6 89 81 8
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 2 - - - 2 2 -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество - - - - - - -
Грабеж 3 - - - 3 3 -
Кражба - общо 97 34 28 6 63 55 8
в това число:
взломна 10 1 1 - 9 9 -
джебчийска 3 1 1 - 2 2 -
домова 29 23 19 4 6 6 -
от магазини или други търговски обекти 5 4 2 2 1 1 -
на части и вещи от МПС 2 1 1 - 1 1 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 5 - - - 5 5 -
Противозаконно отнемане на МПС 1 - - - 1 1 -
Хулиганство 1 - - - 1 1 -
Престъпления, свързани с наркотици - - - - - - -
Други 25 6 6 - 19 19 -
Югозападна и Южна централна България
Югозападен район
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 2 138 420 298 122 1 718 1 144 574
Лица, извършители на престъпления - общо 1 512 237 174 63 1 275 1 001 274
БЛАГОЕВГРАД
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 197 61 44 17 136 83 53
в това число за:
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 48 10 5 5 38 12 26
Прояви на насилие и агресия 2 - - - 2 2 -
Тормоз 18 8 4 4 10 3 7
в т.ч. Училищен тормоз 8 8 4 4 - - -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 38 21 19 2 17 17 -
Повреждане на обществена и/или частна собственост 8 4 4 - 4 4 -
Употреба на психоактивни вещества 18 1 1 - 17 13 4
Проституиране 3 - - - 3 - 3
Скитничество 3 3 3 - - - -
Просия 7 3 2 1 4 4 -
Други 52 11 6 5 41 28 13
Лица, извършители на престъпления - общо 272 72 62 10 200 181 19
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 12 - - - 12 12 -
Блудство 4 4 4 - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) 1 - - - 1 1 -
Унищожаване и повреждане на имущество 24 9 9 - 15 14 1
Грабеж 13 3 3 - 10 10 -
Кражба - общо 176 56 46 10 120 105 15
в това число:
взломна 11 6 6 - 5 5 -
джебчийска 5 4 4 - 1 1 -
домова 1 - - - 1 1 -
от магазини или други търговски обекти 65 20 13 7 45 32 13
на части и вещи от МПС 22 - - - 22 22 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 6 - - - 6 6 -
Противозаконно отнемане на МПС 6 - - - 6 6 -
Хулиганство 3 - - - 3 3 -
Престъпления, свързани с наркотици 20 - - - 20 18 2
Други 13 - - - 13 12 1
КЮСТЕНДИЛ
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 272 66 48 18 206 161 45
в това число за:
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 27 6 3 3 21 16 5
Прояви на насилие и агресия 34 10 10 - 24 24 -
Тормоз 55 12 9 3 43 28 15
в т.ч. Училищен тормоз 15 1 1 - 14 8 6
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 2 2 2 - - - -
Повреждане на обществена и/или частна собственост 2 1 1 - 1 1 -
Употреба на психоактивни вещества 21 1 1 - 20 19 1
Проституиране 1 - - - 1 - 1
Скитничество - - - - - - -
Просия - - - - - - -
Други 130 34 22 12 96 73 23
Лица, извършители на престъпления - общо 83 10 7 3 73 68 5
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда - - - - - - -
Блудство 1 - - - 1 1 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 13 2 2 - 11 9 2
Грабеж - - - - - - -
Кражба - общо 40 7 4 3 33 33 -
в това число:
взломна 14 - - - 14 14 -
джебчийска - - - - - - -
домова 13 2 1 1 11 11 -
от магазини или други търговски обекти 8 5 3 2 3 3 -
на части и вещи от МПС - - - - - - -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици - - - - - - -
Противозаконно отнемане на МПС - - - - - - -
Хулиганство - - - - - - -
Престъпления, свързани с наркотици 6 1 1 - 5 4 1
Други 23 - - - 23 21 2
ПЕРНИК
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 139 56 49 7 83 66 17
в това число за:
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 24 17 14 3 7 2 5
Прояви на насилие и агресия 18 4 4 - 14 13 1
Тормоз 8 1 1 - 7 7 -
в т.ч. Училищен тормоз 8 1 1 - 7 7 -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 15 7 7 - 8 8 -
Повреждане на обществена и/или частна собственост 10 6 6 - 4 3 1
Употреба на психоактивни вещества 8 1 - 1 7 4 3
Проституиране - - - - - - -
Скитничество - - - - - - -
Просия - - - - - - -
Други 56 20 17 3 36 29 7
Лица, извършители на престъпления - общо 90 10 9 1 80 78 2
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 2 - - - 2 2 -
Блудство 1 - - - 1 1 -
Изнасилване (довършено) 2 - - - 2 2 -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 10 - - - 10 10 -
Грабеж 5 - - - 5 5 -
Кражба - общо 38 10 9 1 28 28 -
в това число:
взломна 16 - - - 16 16 -
джебчийска - - - - - - -
домова 8 2 1 1 6 6 -
от магазини или други търговски обекти 7 5 5 - 2 2 -
на части и вещи от МПС 2 2 2 - - - -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици - - - - - - -
Противозаконно отнемане на МПС 2 - - - 2 2 -
Хулиганство 2 - - - 2 2 -
Престъпления, свързани с наркотици 9 - - - 9 8 1
Други 19 - - - 19 18 1
СОФИЯ
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 249 42 23 19 207 159 48
в това число за:
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 68 16 2 14 52 26 26
Прояви на насилие и агресия 29 5 4 1 24 17 7
Тормоз 8 4 4 - 4 3 1
в т.ч. Училищен тормоз 8 4 4 - 4 3 1
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 10 - - - 10 8 2
Повреждане на обществена и/или частна собственост 7 5 5 - 2 2 -
Употреба на психоактивни вещества 14 - - - 14 14 -
Проституиране - - - - - - -
Скитничество 4 - - - 4 4 -
Просия - - - - - - -
Други 109 12 8 4 97 85 12
Лица, извършители на престъпления - общо 170 34 29 5 136 126 10
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 3 1 1 - 2 2 -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 21 6 6 - 15 15 -
Грабеж 10 - - - 10 10 -
Кражба - общо 85 20 18 2 65 56 9
в това число:
взломна 3 - - - 3 2 1
джебчийска 6 1 - 1 5 3 2
домова 16 - - - 16 16 -
от магазини или други търговски обекти 36 12 11 1 24 20 4
на части и вещи от МПС 2 - - - 2 2 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 2 1 1 - 1 1 -
Противозаконно отнемане на МПС 1 - - - 1 1 -
Хулиганство 11 3 1 2 8 8 -
Престъпления, свързани с наркотици 14 - - - 14 13 1
Други 25 4 3 1 21 21 -
СОФИЯ-СТОЛИЦА
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 1 281 195 134 61 1 086 675 411
в това число за:
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 234 20 13 7 214 105 109
Прояви на насилие и агресия 74 13 10 3 61 45 16
Тормоз 152 31 26 5 121 71 50
в т.ч. Училищен тормоз 83 20 17 3 63 39 24
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 58 5 1 4 53 37 16
Повреждане на обществена и/или частна собственост 62 15 13 2 47 39 8
Употреба на психоактивни вещества 138 - - - 138 95 43
Проституиране - - - - - - -
Скитничество 8 - - - 8 6 2
Просия - - - - - - -
Други 555 111 71 40 444 277 167
Лица, извършители на престъпления - общо 897 111 67 44 786 548 238
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 71 4 4 - 67 59 8
Блудство 2 2 2 - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 60 10 9 1 50 43 7
Грабеж 40 1 1 - 39 37 2
Кражба - общо 477 91 48 43 386 224 162
в това число:
взломна 11 2 2 - 9 9 -
джебчийска 6 2 - 2 4 - 4
домова 31 6 6 - 25 20 5
от магазини или други търговски обекти 341 63 25 38 278 161 117
на части и вещи от МПС 11 1 1 - 10 10 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 2 2 2 - - - -
Противозаконно отнемане на МПС 6 - - - 6 5 1
Хулиганство 71 1 1 - 70 56 14
Престъпления, свързани с наркотици 150 - - - 150 112 38
Други 20 2 2 - 18 12 6
Южен централен район
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 1 445 299 210 89 1 146 815 331
Лица, извършители на престъпления - общо 699 212 170 42 487 424 63
КЪРДЖАЛИ
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 354 35 33 2 319 259 60
в това число за:
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 49 3 3 - 46 27 19
Прояви на насилие и агресия 2 - - - 2 2 -
Тормоз - - - - - - -
в т.ч. Училищен тормоз - - - - - - -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 1 - - - 1 1 -
Повреждане на обществена и/или частна собственост 6 1 1 - 5 5 -
Употреба на психоактивни вещества 11 - - - 11 9 2
Проституиране - - - - - - -
Скитничество 7 - - - 7 7 -
Просия - - - - - - -
Други 278 31 29 2 247 208 39
Лица, извършители на престъпления - общо 52 17 14 3 35 29 6
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) 1 - - - 1 1 -
Телесна повреда - - - - - - -
Блудство 6 4 3 1 2 2 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 6 1 1 - 5 5 -
Грабеж 1 - - - 1 1 -
Кражба - общо 35 11 9 2 24 19 5
в това число:
взломна 13 2 2 - 11 11 -
джебчийска - - - - - - -
домова - - - - - - -
от магазини или други търговски обекти 12 5 3 2 7 4 3
на части и вещи от МПС - - - - - - -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици - - - - - - -
Противозаконно отнемане на МПС - - - - - - -
Хулиганство 1 - - - 1 1 -
Престъпления, свързани с наркотици 1 - - - 1 - 1
Други 1 1 1 - - - -
ПАЗАРДЖИК
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 111 25 19 6 86 44 42
в това число за:
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 42 6 4 2 36 3 33
Прояви на насилие и агресия 10 3 3 - 7 6 1
Тормоз 5 2 1 1 3 3 -
в т.ч. Училищен тормоз 3 1 1 - 2 2 -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 6 2 2 - 4 3 1
Повреждане на обществена и/или частна собственост 10 4 4 - 6 6 -
Употреба на психоактивни вещества 1 - - - 1 1 -
Проституиране - - - - - - -
Скитничество - - - - - - -
Просия 2 2 1 1 - - -
Други 35 6 4 2 29 22 7
Лица, извършители на престъпления - общо 161 32 21 11 129 116 13
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 2 1 1 - 1 1 -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 21 7 7 - 14 14 -
Грабеж 4 - - - 4 4 -
Кражба - общо 99 23 12 11 76 68 8
в това число:
взломна 23 11 4 7 12 12 -
джебчийска 7 5 1 4 2 2 -
домова 16 2 2 - 14 14 -
от магазини или други търговски обекти 14 4 4 - 10 7 3
на части и вещи от МПС 6 - - - 6 6 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 3 1 1 - 2 2 -
Противозаконно отнемане на МПС - - - - - - -
Хулиганство 1 - - - 1 - 1
Престъпления, свързани с наркотици 9 - - - 9 9 -
Други 25 1 1 - 24 20 4
ПЛОВДИВ
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 480 141 103 38 339 251 88
в това число за:
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 86 19 6 13 67 23 44
Прояви на насилие и агресия 81 21 18 3 60 54 6
Тормоз 17 8 6 2 9 9 -
в т.ч. Училищен тормоз 17 8 6 2 9 9 -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 39 16 14 2 23 21 2
Повреждане на обществена и/или частна собственост 47 21 19 2 26 22 4
Употреба на психоактивни вещества 33 - - - 33 29 4
Проституиране - - - - - - -
Скитничество 3 1 1 - 2 2 -
Просия 16 3 2 1 13 10 3
Други 158 52 37 15 106 81 25
Лица, извършители на престъпления - общо 283 94 78 16 189 171 18
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 10 - - - 10 10 -
Блудство 1 - - - 1 - 1
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 33 13 12 1 20 20 -
Грабеж 17 6 4 2 11 11 -
Кражба - общо 149 65 53 12 84 73 11
в това число:
взломна 18 5 5 - 13 13 -
джебчийска 19 7 3 4 12 9 3
домова 25 19 15 4 6 6 -
от магазини или други търговски обекти 29 8 6 2 21 16 5
на части и вещи от МПС 22 11 11 - 11 10 1
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 5 2 2 - 3 3 -
Противозаконно отнемане на МПС 8 1 1 - 7 7 -
Хулиганство 20 7 7 - 13 12 1
Престъпления, свързани с наркотици 23 - - - 23 18 5
Други 22 2 1 1 20 20 -
СМОЛЯН
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 166 37 28 9 129 90 39
в това число за:
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 18 1 - 1 17 15 2
Прояви на насилие и агресия 7 4 2 2 3 3 -
Тормоз 6 3 3 - 3 3 -
в т.ч. Училищен тормоз 6 3 3 - 3 3 -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 18 - - - 18 18 -
Повреждане на обществена и/или частна собственост 10 1 1 - 9 7 2
Употреба на психоактивни вещества 2 - - - 2 2 -
Проституиране - - - - - - -
Скитничество - - - - - - -
Просия - - - - - - -
Други 105 28 22 6 77 42 35
Лица, извършители на престъпления - общо 71 19 17 2 52 42 10
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 1 1 1 - - - -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) 1 - - - 1 1 -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 5 2 2 - 3 3 -
Грабеж - - - - - - -
Кражба - общо 27 16 14 2 11 11 -
в това число:
взломна 3 1 1 - 2 2 -
джебчийска - - - - - - -
домова 12 11 11 - 1 1 -
от магазини или други търговски обекти 2 - - - 2 2 -
на части и вещи от МПС 1 - - - 1 1 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 1 - - - 1 1 -
Противозаконно отнемане на МПС - - - - - - -
Хулиганство 2 - - - 2 2 -
Престъпления, свързани с наркотици 17 - - - 17 14 3
Други 18 - - - 18 11 7
ХАСКОВО
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 334 61 27 34 273 171 102
в това число за:
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 78 10 4 6 68 24 44
Прояви на насилие и агресия 27 5 5 - 22 19 3
Тормоз 12 4 3 1 8 6 2
в т.ч. Училищен тормоз 9 3 2 1 6 4 2
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 4 - - - 4 4 -
Повреждане на обществена и/или частна собственост 8 3 3 - 5 4 1
Употреба на психоактивни вещества 24 - - - 24 23 1
Проституиране - - - - - - -
Скитничество 1 - - - 1 - 1
Просия 4 4 1 3 - - -
Други 176 35 11 24 141 91 50
Лица, извършители на престъпления - общо 132 50 40 10 82 66 16
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 2 - - - 2 2 -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) 1 - - - 1 1 -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 9 - - - 9 9 -
Грабеж 8 - - - 8 8 -
Кражба - общо 69 39 29 10 30 25 5
в това число:
взломна - - - - - - -
джебчийска 4 2 2 - 2 2 -
домова 23 10 10 - 13 11 2
от магазини или други търговски обекти 36 22 12 10 14 11 3
на части и вещи от МПС 3 2 2 - 1 1 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици - - - - - - -
Противозаконно отнемане на МПС 9 2 2 - 7 3 4
Хулиганство 2 - - - 2 - 2
Престъпления, свързани с наркотици 16 6 6 - 10 7 3
Други 16 3 3 - 13 11 2
20.04.2018
Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на здравеопазването и правосъдието“

Лице за контакт

Адриана Тетевенска

Длъжност

Държавен експерт

Адрес

1038 София, ул. „П. Волов“ № 2

Електронна поща

atetevenska@nsi.bg

Телефон

+359 2 9857 592

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване20 април 2018 г.
Дата на публикуване20 април 2018 г.
Дата на последно актуализиране20 април 2018 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Статистиката на противообществените прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните осигурява данни за броя на лицата, преминали, водени на отчет или снети от отчет в детските педагогически стаи, броя на извършените противообществени прояви и извършените престъпления от малолетни и непълнолетни лица, броя на лицата с наложени възпитателни мерки, както и за броя на лицата, пострадали от престъпления.

Използвани класификации
 • Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);
 • Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ).
Обхват

Обхваща дейността на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Понятия и дефиниции

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните е компетентен орган, който организира социално-превантивната дейност на територията на общината; разглежда възпитателни дела за противообществените прояви, извършени от малолетни и непълнолетни, и престъпления, извършени от непълнолетни, освободени от наказателна отговорност по чл. 61 от Наказателния кодекс (НК) и делото е изпратено за разглеждане от местната комисия, непълнолетни са извършили деяния, за които по друг нормативен акт, се предвижда налагане на възпитателна мярка по Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН); превежда в изпълнение наложените мерки съгласно ЗБППМН и осъществява контрол по изпълнението им.

Малолетни лица са лицата на възраст от 8 навършени до 14 ненавършени години.

Непълнолетни лица са лицата на възраст от 14 навършени до 18 ненавършени години.

Детските педагогически стаи (ДПС) са специализирани заведения, които издирват и установяват малолетните и непълнолетните правонарушители, както и причините и условията за техните противообществени прояви или престъпления; издирват и установяват малолетните и непълнолетните – обект на престъпно посегателство, на малтретиране или оставени без надзор; уведомяват съда и прокуратурата и другите компетентни органи, когато получат сигнали за виновно поведение по отношение на малолетните и непълнолетните от страна на родителите, на лицата, които ги заместват, или на трети лица; участват в превенцията на престъпността и противообществените прояви, извършвани от малолетните и непълнолетните; водят на отчет малолетни и непълнолетни, които са извършили престъпления и противообществени прояви, осъдени непълнолетни за престъпления от общ характер, освободени от поправителните домове, освободени от възпитателни училища интернати и освободените от социално-педагогическите интернати, настанени в тях по реда на ЗБППМН.

Социално-педагогическите интернати (СПИ) са специализирани заведения, в които се настаняват малолетни и непълнолетни, които са извършили или съществуват предпоставки за извършване на противообществени прояви.

Възпитателните училища интернати (ВУИ) са специализирани заведения, в които се настаняват малолетни и непълнолетни, извършили противообществените прояви, към които възпитателните мерки по ЗБППМН не са се оказали достатъчни и за нормалното им възпитание няма подходяща социална среда. Във ВУИ се настаняват и непълнолетни, спрямо които съдът е наложил такава мярка по реда на чл. 61 и 64 от Наказателния кодекс.

Противообществената проява е деяние, което е общественоопасно и противоправно или противоречи на морала и добрите нрави. На извършителите на противообществени прояви се налагат възпитателни мерки съгласно ЗБППМН.

Възпитателната мярка е алтернативна на наказанието мярка за възпитателно въздействие спрямо малолетен или непълнолетен, извършил противообществена проява, и непълнолетен, освободен от наказателна отговорност по чл. 61 от НК, и се налага с цел преодоляване на отклоненията в поведението, предотвратяване на бъдещи нарушения и интеграция в обществото.

Безнадзорно дете е лице, ненавършило 18-годишна възраст и оставено без грижата на родителите, или на лицата, които ги заместват.

Лицата, които ги заместват са настойниците, попечителите и лицата, които полагат грижи по отглеждането и възпитанието на малолетния или непълнолетния.

Статистическа единица

Обект на наблюдението е дейността на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Единици на наблюдение са малолетните и непълнолетните, извършители на противообществени прояви и престъпления.

Статистическа съвкупност

Изчерпателно - местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на територията на страната.

Географски обхват (територия)

За територия на Република България.

Времеви обхват

2010 – 2017

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Брой.

Отчетен период

Година.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения
 • Закон за статистиката;
 • Наказателен кодекс;
 • Закон за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
Споделяне на данни

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика
 • Закон за статистиката
 • Регламент 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.
Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл.25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуалните данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Данните се разпространяват 1 път годишно.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488.

Достъп на потребителите

Данни за противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Правосъдие и престъпност в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишно.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Ежегодно на датата, обявена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Публикации

Не се прилага.

Онлайн база данни

Подробни данни за противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Правосъдие и престъпност - Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните: http://www.nsi.bg/bg/node/3794.

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

Данните се предоставят от местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните по установена процедура и при спазване изисванията за достоверност и качество на данните.

НСИ осъществява контрол за качеството на получаваната от респондентите информация.

Документация за качеството

Не са налични.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Изпълняват се критериите за качество на статистическите данни.

Оценка на качеството

Извършва се оценка в НСИ в контекста на изпълнение на критериите за качество на статистическите данни.

Приложимост
Потребности на потребителите

Потребностите са обусловени от провеждане на политика за превенция на детската престъпност.

Удовлетвореност на потребителите

Периодично се извършва оценка на потребностите от данни и начините за обезпечаването им.

Пълнота

Обхваща цялостната дейност на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

T+4 месеца.

Точност на представяне

Данните се обявяват в срока, предвиден в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Данните са сравними.

Сравнимост във времето

Данните са сравними.

Съгласуваност между предметни области

Данните са съгласувани.

Вътрешна съгласуваност

Данните са съгласувани.

Разходи и натовареност

Основна натовареност – на респондентите от местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и инспекторите от ДПС.

В НСИ – експертите от ТСБ и ЦУ, отговарящи за провеждането на наблюдението.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на територията на страната и структурни звена на МВР.

Честота на събиране на данни

Годишно

Събиране на данни

Изчерпателно наблюдение чрез статистически формуляр "Отчет за дейността на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните", попълван от местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на територията на страната с участието на представители на структурни звена на МВР.

Валидиране на данни

На ниво ЦУ на НСИ.

Обработка на данни

Обработката на данните е централизирана, на национално ниво.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml

Страници

 • Престъпления и осъдени лица 2017
  Годишната електронна публикация на Националния статистически институт Престъпления и осъдени лица 2017 е на разположение на потребителите на статистическа информация на сайта на НСИ.
 • Статистически справочник 2018 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2018 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2014 - 2017 година.

 • Статистически годишник 2017 в инфографики
  Националният статистически институт предлага един по-различен поглед към статистическата информация, включена в 85-ото издание на Статистическия годишник на Република България.

  Публикацията е насочена към по-широк кръг потребители, като статистическите данни са поднесени по разбираем и достъпен начин.

  Актуалното състояние и промените в обществено-икономическия и културния живот в страната са представени не по традиционния начин с таблици и текст, а чрез инфографики - изображения, графики и други средства за визуализация.

 • Статистически справочник 2018
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2018 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2014 - 2017 година.

 • Статистически годишник 2017
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 85-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2012 - 2016 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • България 2018
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2018. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Престъпления и осъдени лица 2016
  Годишната електронна публикация на Националния статистически институт Престъпления и осъдени лица 2016 е на разположение на потребителите на статистическа информация на сайта на НСИ.
 • Статистически справочник 2017 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2017 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2013 - 2016 година.

 • Статистически справочник 2017
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2017 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2013 - 2016 година.

 • България 2017
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2017. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.

Страници