Малолетни и непълнолетни лица, водени на отчет в детските педагогически стаи по пол и възраст и по статистически зони, статистически райони и области


Динамичен ред: PRP_1.xls

МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА, ВОДЕНИ НА ОТЧЕТ В ДЕТСКИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СТАИ ПРЕЗ 2017 Г. ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ
(Брой)
Статистически зони
Статистически райони
Области
Общо Възраст
8 - 13 г. 14 - 17 г.
всичко мъже жени всичко мъже жени
Общо за страната
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 9 146 1 993 1 556 437 7 153 5 786 1 367
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 3 170 826 648 178 2 344 1 919 425
Северна и Югоизточна България
Северозападен
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 1 270 276 206 70 994 804 190
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 458 117 91 26 341 295 46
Видин
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 183 46 30 16 137 99 38
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 37 13 7 6 24 19 5
Враца
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 312 71 51 20 241 191 50
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 72 17 14 3 55 50 5
Ловеч
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 243 57 46 11 186 160 26
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 99 30 26 4 69 63 6
Монтана
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 162 24 18 6 138 120 18
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 61 10 6 4 51 46 5
Плевен
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 370 78 61 17 292 234 58
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 189 47 38 9 142 117 25
Северен централен
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 1 137 250 197 53 887 748 139
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 251 85 77 8 166 143 23
Велико Търново
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 370 65 55 10 305 254 51
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 83 20 20 - 63 53 10
Габрово
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 167 30 21 9 137 125 12
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 41 16 14 2 25 25 -
Разград
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 215 27 26 1 188 170 18
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 39 13 13 - 26 18 8
Русе
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 291 120 87 33 171 120 51
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 70 35 29 6 35 30 5
Силистра
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 94 8 8 - 86 79 7
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 18 1 1 - 17 17 -
Североизточен
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 1 126 304 248 56 822 663 159
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 377 96 75 21 281 231 50
Варна
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 596 151 117 34 445 355 90
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 190 52 40 12 138 111 27
Добрич
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 255 69 64 5 186 158 28
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 98 20 18 2 78 68 10
Търговище
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 122 38 32 6 84 70 14
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 40 11 10 1 29 26 3
Шумен
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 153 46 35 11 107 80 27
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 49 13 7 6 36 26 10
Югоизточен
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 1 246 258 216 42 988 808 180
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 332 90 74 16 242 190 52
Бургас
Деца, водени на отчет в ДПС за годината - общо 265 46 34 12 219 167 52
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 61 13 8 5 48 30 18
Сливен
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 312 63 56 7 249 221 28
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 122 34 29 5 88 76 12
Стара Загора
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 474 104 92 12 370 288 82
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 109 33 28 5 76 57 19
Ямбол
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 195 45 34 11 150 132 18
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 40 10 9 1 30 27 3
Югозападна и Южна Централна България
Югозападен
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 2 563 451 319 132 2 112 1 628 484
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 1 075 229 160 69 846 654 192
Благоевград
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 393 110 80 30 283 237 46
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 183 57 42 15 126 107 19
Кюстендил
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 99 15 13 2 84 75 9
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 28 6 5 1 22 21 1
Перник
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 178 39 28 11 139 96 43
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 67 21 14 7 46 34 12
София
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 280 47 38 9 233 199 34
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 134 23 21 2 111 100 11
София - столица
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 1 613 240 160 80 1 373 1 021 352
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 663 122 78 44 541 392 149
Южен централен
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 1 804 454 370 84 1 350 1 135 215
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 677 209 171 38 468 406 62
Кърджали
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 121 17 15 2 104 96 8
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 35 3 3 - 32 28 4
Пазарджик
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 356 63 47 16 293 262 31
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 190 43 32 11 147 138 9
Пловдив
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 818 235 195 40 583 445 138
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 280 107 86 21 173 139 34
Смолян
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 122 26 22 4 96 85 11
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 36 17 16 1 19 13 6
Хасково
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 387 113 91 22 274 247 27
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 136 39 34 5 97 88 9
20.04.2018
Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на здравеопазването и правосъдието“

Лице за контакт

Адриана Тетевенска

Длъжност

Държавен експерт

Адрес

1038 София, ул. „П. Волов“ № 2

Електронна поща

atetevenska@nsi.bg

Телефон

+359 2 9857 592

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване20 април 2018 г.
Дата на публикуване20 април 2018 г.
Дата на последно актуализиране20 април 2018 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Статистиката на противообществените прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните осигурява данни за броя на лицата, преминали, водени на отчет или снети от отчет в детските педагогически стаи, броя на извършените противообществени прояви и извършените престъпления от малолетни и непълнолетни лица, броя на лицата с наложени възпитателни мерки, както и за броя на лицата, пострадали от престъпления.

Използвани класификации
 • Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);
 • Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ).
Обхват

Обхваща дейността на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Понятия и дефиниции

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните е компетентен орган, който организира социално-превантивната дейност на територията на общината; разглежда възпитателни дела за противообществените прояви, извършени от малолетни и непълнолетни, и престъпления, извършени от непълнолетни, освободени от наказателна отговорност по чл. 61 от Наказателния кодекс (НК) и делото е изпратено за разглеждане от местната комисия, непълнолетни са извършили деяния, за които по друг нормативен акт, се предвижда налагане на възпитателна мярка по Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН); превежда в изпълнение наложените мерки съгласно ЗБППМН и осъществява контрол по изпълнението им.

Малолетни лица са лицата на възраст от 8 навършени до 14 ненавършени години.

Непълнолетни лица са лицата на възраст от 14 навършени до 18 ненавършени години.

Детските педагогически стаи (ДПС) са специализирани заведения, които издирват и установяват малолетните и непълнолетните правонарушители, както и причините и условията за техните противообществени прояви или престъпления; издирват и установяват малолетните и непълнолетните – обект на престъпно посегателство, на малтретиране или оставени без надзор; уведомяват съда и прокуратурата и другите компетентни органи, когато получат сигнали за виновно поведение по отношение на малолетните и непълнолетните от страна на родителите, на лицата, които ги заместват, или на трети лица; участват в превенцията на престъпността и противообществените прояви, извършвани от малолетните и непълнолетните; водят на отчет малолетни и непълнолетни, които са извършили престъпления и противообществени прояви, осъдени непълнолетни за престъпления от общ характер, освободени от поправителните домове, освободени от възпитателни училища интернати и освободените от социално-педагогическите интернати, настанени в тях по реда на ЗБППМН.

Социално-педагогическите интернати (СПИ) са специализирани заведения, в които се настаняват малолетни и непълнолетни, които са извършили или съществуват предпоставки за извършване на противообществени прояви.

Възпитателните училища интернати (ВУИ) са специализирани заведения, в които се настаняват малолетни и непълнолетни, извършили противообществените прояви, към които възпитателните мерки по ЗБППМН не са се оказали достатъчни и за нормалното им възпитание няма подходяща социална среда. Във ВУИ се настаняват и непълнолетни, спрямо които съдът е наложил такава мярка по реда на чл. 61 и 64 от Наказателния кодекс.

Противообществената проява е деяние, което е общественоопасно и противоправно или противоречи на морала и добрите нрави. На извършителите на противообществени прояви се налагат възпитателни мерки съгласно ЗБППМН.

Възпитателната мярка е алтернативна на наказанието мярка за възпитателно въздействие спрямо малолетен или непълнолетен, извършил противообществена проява, и непълнолетен, освободен от наказателна отговорност по чл. 61 от НК, и се налага с цел преодоляване на отклоненията в поведението, предотвратяване на бъдещи нарушения и интеграция в обществото.

Безнадзорно дете е лице, ненавършило 18-годишна възраст и оставено без грижата на родителите, или на лицата, които ги заместват.

Лицата, които ги заместват са настойниците, попечителите и лицата, които полагат грижи по отглеждането и възпитанието на малолетния или непълнолетния.

Статистическа единица

Обект на наблюдението е дейността на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Единици на наблюдение са малолетните и непълнолетните, извършители на противообществени прояви и престъпления.

Статистическа съвкупност

Изчерпателно - местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на територията на страната.

Географски обхват (територия)

За територия на Република България.

Времеви обхват

2010 – 2017

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Брой.

Отчетен период

Година.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения
 • Закон за статистиката;
 • Наказателен кодекс;
 • Закон за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
Споделяне на данни

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика
 • Закон за статистиката
 • Регламент 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.
Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл.25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуалните данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Данните се разпространяват 1 път годишно.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488.

Достъп на потребителите

Данни за противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Правосъдие и престъпност в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишно.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Ежегодно на датата, обявена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Публикации

Не се прилага.

Онлайн база данни

Подробни данни за противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Правосъдие и престъпност - Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните: http://www.nsi.bg/bg/node/3794.

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

Данните се предоставят от местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните по установена процедура и при спазване изисванията за достоверност и качество на данните.

НСИ осъществява контрол за качеството на получаваната от респондентите информация.

Документация за качеството

Не са налични.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Изпълняват се критериите за качество на статистическите данни.

Оценка на качеството

Извършва се оценка в НСИ в контекста на изпълнение на критериите за качество на статистическите данни.

Приложимост
Потребности на потребителите

Потребностите са обусловени от провеждане на политика за превенция на детската престъпност.

Удовлетвореност на потребителите

Периодично се извършва оценка на потребностите от данни и начините за обезпечаването им.

Пълнота

Обхваща цялостната дейност на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

T+4 месеца.

Точност на представяне

Данните се обявяват в срока, предвиден в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Данните са сравними.

Сравнимост във времето

Данните са сравними.

Съгласуваност между предметни области

Данните са съгласувани.

Вътрешна съгласуваност

Данните са съгласувани.

Разходи и натовареност

Основна натовареност – на респондентите от местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и инспекторите от ДПС.

В НСИ – експертите от ТСБ и ЦУ, отговарящи за провеждането на наблюдението.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на територията на страната и структурни звена на МВР.

Честота на събиране на данни

Годишно

Събиране на данни

Изчерпателно наблюдение чрез статистически формуляр "Отчет за дейността на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните", попълван от местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на територията на страната с участието на представители на структурни звена на МВР.

Валидиране на данни

На ниво ЦУ на НСИ.

Обработка на данни

Обработката на данните е централизирана, на национално ниво.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml

Страници

 • Престъпления и осъдени лица 2017
  Годишната електронна публикация на Националния статистически институт Престъпления и осъдени лица 2017 е на разположение на потребителите на статистическа информация на сайта на НСИ.
 • Статистически справочник 2018 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2018 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2014 - 2017 година.

 • Статистически годишник 2017 в инфографики
  Националният статистически институт предлага един по-различен поглед към статистическата информация, включена в 85-ото издание на Статистическия годишник на Република България.

  Публикацията е насочена към по-широк кръг потребители, като статистическите данни са поднесени по разбираем и достъпен начин.

  Актуалното състояние и промените в обществено-икономическия и културния живот в страната са представени не по традиционния начин с таблици и текст, а чрез инфографики - изображения, графики и други средства за визуализация.

 • Статистически справочник 2018
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2018 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2014 - 2017 година.

 • Статистически годишник 2017
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 85-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2012 - 2016 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • България 2018
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2018. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Престъпления и осъдени лица 2016
  Годишната електронна публикация на Националния статистически институт Престъпления и осъдени лица 2016 е на разположение на потребителите на статистическа информация на сайта на НСИ.
 • Статистически справочник 2017 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2017 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2013 - 2016 година.

 • Статистически справочник 2017
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2017 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2013 - 2016 година.

 • България 2017
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2017. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.

Страници