Малолетни и непълнолетни лица, водени на отчет в детските педагогически стаи по пол и възраст и по статистически зони, статистически райони и области


Динамичен ред: PRP_1.xls

МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА, ВОДЕНИ НА ОТЧЕТ В ДЕТСКИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СТАИ ПРЕЗ 2015 Г. ПО ПОЛ И ВЪЗРАСТ И ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ
(Брой)
Статистически зони
Статистически райони
Области
Общо Възраст
8 - 13 г. 14 - 17 г.
всичко мъже жени всичко мъже жени
Общо за страната
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 9 596 2 128 1 665 463 7 468 5 886 1 582
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 2 849 867 681 186 1 982 1 569 413
Северна и Югоизточна България
Северозападен
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 1 289 306 238 68 983 779 204
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 358 117 97 20 241 200 41
Видин
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 224 46 32 14 178 119 59
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 34 9 9 - 25 17 8
Враца
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 274 63 45 18 211 178 33
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 68 24 21 3 44 37 7
Ловеч
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 209 57 43 14 152 118 34
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 58 29 21 8 29 25 4
Монтана
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 179 29 26 3 150 128 22
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 12 - - - 12 12 -
Плевен
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 403 111 92 19 292 236 56
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 186 55 46 9 131 109 22
Северен централен
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 1 249 268 204 64 981 798 183
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 339 120 99 21 219 165 54
Велико Търново
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 534 141 106 35 393 311 82
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 130 62 50 12 68 48 20
Габрово
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 137 19 14 5 118 107 11
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 32 9 6 3 23 19 4
Разград
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 178 37 33 4 141 123 18
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 50 20 19 1 30 29 1
Русе
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 310 53 34 19 257 193 64
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 98 22 17 5 76 50 26
Силистра
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 90 18 17 1 72 64 8
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 29 7 7 - 22 19 3
Североизточен
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 1 273 352 290 62 921 728 193
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 375 135 111 24 240 201 39
Варна
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 602 122 99 23 480 385 95
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 203 65 50 15 138 115 23
Добрич
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 296 108 87 21 188 148 40
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 70 30 26 4 40 36 4
Търговище
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 137 38 33 5 99 79 20
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 24 6 6 - 18 16 2
Шумен
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 238 84 71 13 154 116 38
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 78 34 29 5 44 34 10
Югоизточен
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 1 378 292 253 39 1 086 922 164
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 330 111 92 19 219 188 31
Бургас
Деца, водени на отчет в ДПС за годината - общо 410 90 78 12 320 290 30
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 106 35 28 7 71 62 9
Сливен
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 244 45 35 10 199 171 28
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 41 7 5 2 34 32 2
Стара Загора
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 553 109 100 9 444 355 89
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 129 44 39 5 85 67 18
Ямбол
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 171 48 40 8 123 106 17
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 54 25 20 5 29 27 2
Югозападна и Южна Централна България
Югозападен
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 2 718 550 380 170 2 168 1 598 570
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 1 003 242 162 80 761 569 192
Благоевград
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 336 94 68 26 242 210 32
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 117 34 21 13 83 74 9
Кюстендил
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 109 11 9 2 98 87 11
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 32 1 1 - 31 28 3
Перник
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 186 60 46 14 126 95 31
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 58 12 11 1 46 31 15
София
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 195 23 19 4 172 134 38
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 62 5 2 3 57 48 9
София - столица
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 1 892 362 238 124 1 530 1 072 458
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 734 190 127 63 544 388 156
Южен централен
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 1 689 360 300 60 1 329 1 061 268
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 444 142 120 22 302 246 56
Кърджали
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 139 28 23 5 111 94 17
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 39 7 7 - 32 30 2
Пазарджик
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 306 42 36 6 264 218 46
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 76 18 13 5 58 52 6
Пловдив
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 828 198 164 34 630 478 152
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 243 95 85 10 148 118 30
Смолян
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 99 16 14 2 83 74 9
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 21 3 1 2 18 15 3
Хасково
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 317 76 63 13 241 197 44
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 65 19 14 5 46 31 15
20.04.2016
Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на здравеопазването и правосъдието“

Лице за контакт

Адриана Тетевенска

Длъжност

главен експерт

Адрес

1038 София, ул. „П. Волов“ № 2

Електронна поща

atetevenska@nsi.bg

Телефон

+359 2 9857 592

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване20 април 2016 г.
Дата на публикуване20 април 2016 г.
Дата на последно актуализиране20 април 2016 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Статистиката на противообществените прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните осигурява данни за броя на лицата, преминали, водени на отчет или снети от отчет в детските педагогически стаи, броя на извършените противообществени прояви и извършените престъпления от малолетни и непълнолетни лица, броя на лицата с наложени възпитателни мерки, както и за броя на лицата, пострадали от престъпления.

Използвани класификации
 • Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);
 • Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ).
Обхват

Обхваща дейността на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Понятия и дефиниции

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните е компетентен орган, който организира социално-превантивната дейност на територията на общината; разглежда възпитателни дела за противообществените прояви, извършени от малолетни и непълнолетни, и престъпления, извършени от непълнолетни, освободени от наказателна отговорност по чл. 61 от Наказателния кодекс (НК) и делото е изпратено за разглеждане от местната комисия, непълнолетни са извършили деяния, за които по друг нормативен акт, се предвижда налагане на възпитателна мярка по Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН); превежда в изпълнение наложените мерки съгласно ЗБППМН и осъществява контрол по изпълнението им.

Малолетни лица са лицата на възраст от 8 навършени до 14 ненавършени години.

Непълнолетни лица са лицата на възраст от 14 навършени до 18 ненавършени години.

Детските педагогически стаи (ДПС) са специализирани заведения, които издирват и установяват малолетните и непълнолетните правонарушители, както и причините и условията за техните противообществени прояви или престъпления; издирват и установяват малолетните и непълнолетните – обект на престъпно посегателство, на малтретиране или оставени без надзор; уведомяват съда и прокуратурата и другите компетентни органи, когато получат сигнали за виновно поведение по отношение на малолетните и непълнолетните от страна на родителите, на лицата, които ги заместват, или на трети лица; участват в превенцията на престъпността и противообществените прояви, извършвани от малолетните и непълнолетните; водят на отчет малолетни и непълнолетни, които са извършили престъпления и противообществени прояви, осъдени непълнолетни за престъпления от общ характер, освободени от поправителните домове, освободени от възпитателни училища интернати и освободените от социално-педагогическите интернати, настанени в тях по реда на ЗБППМН.

Социално-педагогическите интернати (СПИ) са специализирани заведения, в които се настаняват малолетни и непълнолетни, които са извършили или съществуват предпоставки за извършване на противообществени прояви.

Възпитателните училища интернати (ВУИ) са специализирани заведения, в които се настаняват малолетни и непълнолетни, извършили противообществените прояви, към които възпитателните мерки по ЗБППМН не са се оказали достатъчни и за нормалното им възпитание няма подходяща социална среда. Във ВУИ се настаняват и непълнолетни, спрямо които съдът е наложил такава мярка по реда на чл. 61 и 64 от Наказателния кодекс.

Противообществената проява е деяние, което е общественоопасно и противоправно или противоречи на морала и добрите нрави. На извършителите на противообществени прояви се налагат възпитателни мерки съгласно ЗБППМН.

Възпитателната мярка е алтернативна на наказанието мярка за възпитателно въздействие спрямо малолетен или непълнолетен, извършил противообществена проява, и непълнолетен, освободен от наказателна отговорност по чл. 61 от НК, и се налага с цел преодоляване на отклоненията в поведението, предотвратяване на бъдещи нарушения и интеграция в обществото.

Безнадзорно дете е лице, ненавършило 18-годишна възраст и оставено без грижата на родителите, или на лицата, които ги заместват.

Лицата, които ги заместват са настойниците, попечителите и лицата, които полагат грижи по отглеждането и възпитанието на малолетния или непълнолетния.

Статистическа единица

Обект на наблюдението е дейността на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Единици на наблюдение са малолетните и непълнолетните, извършители на противообществени прояви и престъпления.

Статистическа съвкупност

Изчерпателно - местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на територията на страната.

Географски обхват (територия)

За територия на Република България.

Времеви обхват

2004 – 2015

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Брой.

Отчетен период

Година.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения
 • Закон за статистиката;
 • Наказателен кодекс;
 • Закон за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
Споделяне на данни

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика
 • Закон за статистиката
 • Регламент 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.
Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл.25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуалните данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Данните се разпространяват 1 път годишно.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488.

Достъп на потребителите

Данни за противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Правосъдие и престъпност в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишно.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Ежегодно на датата, обявена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Публикации

Не се прилага.

Онлайн база данни

Подробни данни за противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Правосъдие и престъпност - Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните: http://www.nsi.bg/bg/node/3794.

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

Данните се предоставят от местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните по установена процедура и при спазване изисванията за достоверност и качество на данните.

НСИ осъществява контрол за качеството на получаваната от респондентите информация.

Документация за качеството

Не са налични.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Изпълняват се критериите за качество на статистическите данни.

Оценка на качеството

Извършва се оценка в НСИ в контекста на изпълнение на критериите за качество на статистическите данни.

Приложимост
Потребности на потребителите

Потребностите са обусловени от провеждане на политика за превенция на детската престъпност.

Удовлетвореност на потребителите

Периодично се извършва оценка на потребностите от данни и начините за обезпечаването им.

Пълнота

Обхваща цялостната дейност на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

T+4 месеца.

Точност на представяне

Данните се обявяват в срока, предвиден в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Данните са сравними.

Сравнимост във времето

Данните са сравними.

Съгласуваност между предметни области

Данните са съгласувани.

Вътрешна съгласуваност

Данните са съгласувани.

Разходи и натовареност

Основна натовареност – на респондентите от местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и инспекторите от ДПС.

В НСИ – експертите от ТСБ и ЦУ, отговарящи за провеждането на наблюдението.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на територията на страната и структурни звена на МВР.

Честота на събиране на данни

Годишно

Събиране на данни

Изчерпателно наблюдение чрез статистически формуляр "Отчет за дейността на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните", попълван от местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на територията на страната с участието на представители на структурни звена на МВР.

Валидиране на данни

На ниво ЦУ на НСИ.

Обработка на данни

Обработката на данните е централизирана, на национално ниво.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml

Страници

 • Престъпления и осъдени лица 2015
  Годишната електронна публикация на Националния статистически институт Престъпления и осъдени лица 2015 е на разположение на потребителите на статистическа информация на интернет страницата на НСИ.
 • Статистически справочник 2016 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2016 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2012 - 2015 година.

 • Статистически справочник 2016
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2016 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2012 - 2015 година.

 • България 2016
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2016. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Статистически годишник 2015
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 83-тото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2010 - 2014 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Престъпления и осъдени лица 2014
  Годишната електронна публикация на Националния статистически институт Престъпления и осъдени лица 2014 е на разположение на потребителите на статистическа информация на интернет страницата на НСИ.
 • Статистически справочник 2015 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2015 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2010 - 2014 година.

 • Статистически справочник 2015
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2015 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2010 - 2014 година.

 • България 2015
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2015. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.                                                                                                    
 • Статистически годишник 2014
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 82-рото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2009 - 2013 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

Страници