Осъдени лица по глави от наказателния кодекс и някои видове престъпления и по наложени наказания


Динамичен ред: JST_3.3.xls

ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2017 Г. ПО ГЛАВИ ОТ НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС И НЯКОИ ВИДОВЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ПО НАЛОЖЕНИ НАКАЗАНИЯ
(Брой)
Глави от Наказателния кодекс
и някои видове престъпления
Осъдени лица - общо Наложени наказания
лишаване от свобода
общо до 6 месеца от 6 месеца до 1 година от 1 до 3 години от 3 до 4 години от 4 до 5 години от 5 до 10 години от 10 до 15 години от 15 до 20 години от 20 до 30 години
Общо 25 800 20 918 10 869 6 074 3 427 232 87 166 39 19 5
Престъпления против Републиката - - - - - - - - - - -
Престъпления против личността 1 509 1 031 291 256 316 44 10 64 28 17 5
в това число:
Убийство (чл. 115, 116, 118, 119,120,121 - довършено) 76 71 - - 3 3 5 18 21 16 5
Убийство (чл. 115, 116, 118 и 119 - опит) 26 26 - - 2 3 - 18 2 1 -
Телесна повреда (чл. 128 - 134 - О.Х.) 789 478 197 140 134 5 1 1 - - -
Отвличане и противозаконно лишаване от свобода (чл. 142 и 142а) 46 45 1 11 21 7 - 4 1 - -
Принуда (чл. 143 - 144) 213 124 60 48 16 - - - - - -
Обида и клевета (чл. 146 - 148а) 16 - - - - - - - - - -
Разврат (чл. 149 - 159) 211 192 25 37 85 18 4 19 4 - -
от тях:
Блудство (чл. 149 и 150) 72 70 4 13 36 9 2 5 1 - -
Изнасилване (чл. 152 - довършено и опит) 47 47 2 2 22 5 2 11 3 - -
Сводничество и отвличане за разврат (чл. 155 - 156) 10 10 1 2 4 2 - 1 - - -
Насилствен хомосексуализъм (чл. 157) 9 9 - - 6 2 - 1 - - -
Трафик на хора (чл. 159а - 159г) 38 38 - 4 32 2 - - - - -
Престъпления против правата на гражданите 260 165 85 53 27 - - - - - -
в това число:
Нарушаване на неприкосновеността на жилище, помещение или превозно средство (чл. 170) 69 65 39 16 10 - - - - - -
Престъпления против интелектуалната собственост (чл. 172а - 174) 155 73 34 23 16 - - - - - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 699 239 182 46 11 - - - - - -
в това число:
Престъпления против брака и семейството (чл. 176 - 185) 520 126 114 11 1 - - - - - -
в т.ч. неплащане на издръжка (чл. 183) 514 125 113 11 1 - - - - - -
Престъпления против младежта (чл. 187 - 193) 179 113 68 35 10 - - - - - -
Престъпления против собствеността 6 427 5 189 1 751 1 811 1 385 122 44 68 6 2 -
в това число:
Кражба (чл. 194 - 197) 4 443 3 529 1 369 1 279 801 61 9 10 - - -
Грабеж (чл. 198 - 200) 703 660 83 177 281 37 25 51 5 1 -
Присвояване (чл. 201 - 205) 138 113 53 32 25 1 - 2 - - -
Обсебване (чл. 206) 145 124 39 56 26 1 1 1 - - -
Измама (чл. 209 - 213) 602 557 108 207 216 19 6 1 - - -
в т.ч. документна измама (чл. 212 и 212а) 68 64 14 12 37 - 1 - - - -
Изнудване (чл. 213а - 214а) 33 33 5 11 12 2 2 1 - - -
Вещно укривателство (чл. 215) 44 43 18 16 8 1 - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество (чл. 216 и 216а) 272 126 75 31 15 - 1 2 1 1 -
Престъпления против стопанството 2 023 1 460 680 495 251 9 7 14 4 - -
в това число:
Общи стопански престъпления (чл. 219 - 227а) 5 4 2 - 2 - - - - - -
в т.ч. безстопанственост (чл. 219) 4 3 1 - 2 - - - - - -
Престъпления против кредиторите (чл. 227б - 227е) 9 1 1 - - - - - - - -
Престъпления в отделни стопански отрасли (чл. 228 - 240) 1 583 1 050 577 384 89 - - - - - -
Престъпления против митническия режим (чл. 242 и 242а) 106 106 14 12 50 7 5 14 4 - -
Престъпления против паричната и кредитната система (чл. 243 - 252) 320 299 86 99 110 2 2 - - - -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 136 127 10 27 82 5 2 1 - - -
в т.ч. престъпления против данъчната система (чл. 255 -260) 116 107 7 22 70 5 2 1 - - -
Престъпления против дейността на държавни органи и обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 1 732 1 478 963 431 80 4 - - - - -
в това число:
Престъпления против реда на управлението (чл. 269 - 280) 1 232 1 109 800 266 39 4 - - - - -
от тях:
Незаконно преминаване през граница (чл. 279) 897 877 734 143 - - - - - - -
Превеждане през граница (чл. 280) 143 142 27 92 21 2 - - - - -
Престъпления по служба (чл. 282 - 285) 5 4 1 3 - - - - - - -
Престъпления против правосъдието (чл. 286 - 300) 217 111 69 33 9 - - - - - -
Подкуп (чл. 301 - 307) 111 89 43 33 13 - - - - - -
Престъпления против спорта 1 1 - - 1 - - - - - -
Документни престъпления 830 498 321 161 15 - 1 - - - -
Компютърни престъпления 1 1 - 1 - - - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 595 385 142 93 145 4 - 1 - - -
в т.ч. хулиганство (чл. 325) 355 194 121 50 23 - - - - - -
Общоопасни престъпления 11 582 10 339 6 441 2 700 1 112 44 23 18 1 - -
в това число:
Престъпления, извършени по общоопасен начин или с общоопасни средства (чл. 330 - 339б) 405 380 177 124 76 1 - 1 1 - -
от тях:
Палеж (чл. 330 и 331) 54 43 7 20 13 1 - 1 1 - -
Незаконно производство, притежаване и използване на оръжие, взривове и боеприпаси (чл. 337 - 339б) 351 337 170 104 63 - - - - - -
Престъпления по транспорта и съобщенията (чл. 340 -345а) 8 979 8 205 5 719 1 983 474 13 8 8 - - -
Противозаконно отнемане на МПС (чл. 346 и 346а) 190 157 67 60 28 1 1 - - - -
Престъпления, свързани с наркотици (чл. 354а - 354в) 1 991 1 587 472 530 533 29 14 9 - - -
Престъпления против отбранителната способност на Републиката, против информацията, представляваща държавна тайна, и против чуждестранната класифицирана информация - - - - - - - - - - -
Военни престъпления 5 5 3 - 2 - - - - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - - - - - - -
ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2017 Г. ПО ГЛАВИ ОТ НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС И НЯКОИ ВИДОВЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ПО НАЛОЖЕНИ НАКАЗАНИЯ
(Продължение и край)
(Брой)
Глави от Наказателния кодекс
и някои видове престъпления
Наложени наказания
доживотен затвор доживотен затвор без замяна глоба пробация други
Общо 2 3 1174 3509 194
Престъпления против Републиката - - - - -
Престъпления против личността 2 3 37 418 18
в това число:
Убийство (чл. 115, 116, 118, 119,120,121 - довършено) 2 3 - - -
Убийство (чл. 115, 116, 118 и 119 - опит) - - - - -
Телесна повреда (чл. 128 - 134 - О.Х.) - - 7 290 14
Отвличане и противозаконно лишаване от свобода (чл. 142 и 142а) - - - 1 -
Принуда (чл. 143 - 144) - - - 89 -
Обида и клевета (чл. 146 - 148а) - - 16 - -
Разврат (чл. 149 - 159) - - - 16 3
от тях:
Блудство (чл. 149 и 150) - - - - 2
Изнасилване (чл. 152 - довършено и опит) - - - - -
Сводничество и отвличане за разврат (чл. 155 - 156) - - - - -
Насилствен хомосексуализъм (чл. 157) - - - - -
Трафик на хора (чл. 159а - 159г) - - - - -
Престъпления против правата на гражданите - - 3 90 2
в това число:
Нарушаване на неприкосновеността на жилище, помещение или превозно средство (чл. 170) - - - 2 2
Престъпления против интелектуалната собственост (чл. 172а - 174) - - - 82 -
Престъпления против брака, семейството и младежта - - 48 412 -
в това число:
Престъпления против брака и семейството (чл. 176 - 185) - - 40 354 -
в т.ч. неплащане на издръжка (чл. 183) - - 38 351 -
Престъпления против младежта (чл. 187 - 193) - - 8 58 -
Престъпления против собствеността - - 125 1001 112
в това число:
Кражба (чл. 194 - 197) - - 69 758 87
Грабеж (чл. 198 - 200) - - - 25 18
Присвояване (чл. 201 - 205) - - - 25 -
Обсебване (чл. 206) - - 3 16 2
Измама (чл. 209 - 213) - - 1 40 4
в т.ч. документна измама (чл. 212 и 212а) - - - 4 -
Изнудване (чл. 213а - 214а) - - - - -
Вещно укривателство (чл. 215) - - - 1 -
Унищожаване и повреждане на имущество (чл. 216 и 216а) - - 11 135 -
Престъпления против стопанството - - 54 504 5
в това число:
Общи стопански престъпления (чл. 219 - 227а) - - - 1 -
в т.ч. безстопанственост (чл. 219) - - - 1 -
Престъпления против кредиторите (чл. 227б - 227е) - - 6 2 -
Престъпления в отделни стопански отрасли (чл. 228 - 240) - - 48 482 3
Престъпления против митническия режим (чл. 242 и 242а) - - - - -
Престъпления против паричната и кредитната система (чл. 243 - 252) - - - 19 2
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система - - - 9 -
в т.ч. престъпления против данъчната система (чл. 255 -260) - - - 9 -
Престъпления против дейността на държавни органи и обществени организации и лица, изпълняващи публични функции - - 76 173 5
в това число:
Престъпления против реда на управлението (чл. 269 - 280) - - 46 72 5
от тях:
Незаконно преминаване през граница (чл. 279) - - 1 15 4
Превеждане през граница (чл. 280) - - - 1 -
Престъпления по служба (чл. 282 - 285) - - 1 - -
Престъпления против правосъдието (чл. 286 - 300) - - 27 79 -
Подкуп (чл. 301 - 307) - - - 22 -
Престъпления против спорта - - - - -
Документни престъпления - - 31 301 -
Компютърни престъпления - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие - - 27 177 6
в т.ч. хулиганство (чл. 325) - - 5 150 6
Общоопасни престъпления - - 773 424 46
в това число:
Престъпления, извършени по общоопасен начин или с общоопасни средства (чл. 330 - 339б) - - 13 10 2
от тях:
Палеж (чл. 330 и 331) - - - 10 1
Незаконно производство, притежаване и използване на оръжие, взривове и боеприпаси (чл. 337 - 339б) - - 13 - 1
Престъпления по транспорта и съобщенията (чл. 340 -345а) - - 400 350 24
Противозаконно отнемане на МПС (чл. 346 и 346а) - - - 23 10
Престъпления, свързани с наркотици (чл. 354а - 354в) - - 358 36 10
Престъпления против отбранителната способност на Републиката, против информацията, представляваща държавна тайна, и против чуждестранната класифицирана информация - - - - -
Военни престъпления - - - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - -
16.07.2018
Престъпления, обвиняеми и осъдени лица
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на здравеопазването и правосъдието“

Лице за контакт

Адриана Тетевенска

Длъжност

държавен експерт

Адрес

1038 София, ул. „П. Волов“ № 2

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 592

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване16 юли 2018 г.
Дата на публикуване16 юли 2018 г.
Дата на последно актуализиране16 юли 2018 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Статистиката на престъпленията, обвиняемите и осъдените лица осигурява данни за извършените престъпления по изход на делата; престъпленията, завършили с осъждане; обвиняемите и осъдените лица. Данните са представени по видови престъпления (съгласно Наказателния кодекс), годината на извършване, по пол, възраст, брой извършители, брой извършени престъпления, по вида и размера на наложените наказания.

Използвани класификации
 • Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);
 • Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ).
Обхват

Обхваща аспекти от дейността на структурните звена на Министерство на вътрешните работи, Национална следствена служба, Прокуратура на Република България, Министерство на отбраната, Агенция „Митници”, Държавна агенция за национална сигурност и съдилищата на територията на страната.

Понятия и дефиниции

В броя на престъпленията и осъдените лица за дадена отчетна година се включват тези, на които присъдата е влязла в сила през същата година

Обвиняемите лица включват осъдените, условно осъдените, оправданите, освободените от наказание и лицата, на които делата са прекратени.

Осъдените лица включват всички осъдени на някакво наказание лица, включително и условно осъдените.

Престъпленията, завършили с осъждане, включват всички престъпления, завършили с осъждане, независимо дали са извършени от едно или повече лица.

При съучастие престъплението се счита за завършило с осъждане дори когато само едно от обвиняемите лица е осъдено или условно осъдено.

Престъпление, извършено при съучастие, завършва с оправдаване, когато всички лица са оправдани.

Престъплението завършва с прекратяване, когато спрямо извършителя или всички извършители делото е прекратено.

В броя на опитите за извършени престъпления са включени и приготовленията.

Когато едно лице е осъдено за няколко престъпления, лицето се отнася към най-тежкото наказуемо деяние, а всяко престъпление поотделно - към съответния вид престъпление. Ако според изхода на делата престъпленията са завършили с осъждане, условно осъждане, оправдаване или прекратяване, за всяко престъпление е отразен съответният резултат.

Например ако едно лице е извършило грабеж на собственост, кражба на собственост и измама и за първите две престъпления лицето е осъдено, а за третото - оправдано, осъденото лице се приема като осъдено за грабеж на собственост (най-тежкото наказуемо деяние), а престъпленията се отчитат съответно: първото - като грабеж на собственост, второто - като кражба на собственост, и третото - като измама, завършила с оправдателна присъда.

Когато няколко лица извършват едно престъпление, престъплението се отчита само един път, а всяко лице поотделно - в зависимост от изхода на делото.

Броят на обвиняемите и осъдените лица не съвпада с физическия брой на обвиняемите и осъдените лица, тъй като едно лице през една календарна година може да се яви няколко пъти като обвиняемо или осъдено лице.

При териториалното разпределение на осъдените лица се има предвид мястото, където е извършено най-тежкото наказуемо престъпление, или районът, в който са извършени престъпните действия.

Извършените престъпления в чужбина, подсъдни на съдилищата в Република България, се включват в общия брой на престъпленията.

Престъпленията, завършили с осъждане, и осъдените лица се отнасят по области, общини, градове и села съгласно административното деление на страната.

Всички показатели, които характеризират осъдените лица, се отнасят към момента на извършване на престъплението.

Възрастта на осъдените лица е посочена в навършени години. Непълнолетни лица са лицата, навършили 14, но ненавършили 18 години.

В случаите, когато осъденото лице е извършило повече от едно престъпление, в таблицата по наложени наказания е посочено наложеното наказание по съвкупност.

Осъдените непълнолетни лица се включват в общия брой на осъдените, независимо че данните за непълнолетните лица са обособени в самостоятелен раздел.

От данните за престъпленията и осъдените лица са изключени деянията, амнистирани със законите за амнистия, приети от Народното събрание през май, ноември и декември 1990 г. и обнародвани в „Държавен вестник“, в бр. 37, 91 и 99/1990 година.

Данните за престъпленията, завършили с осъждане и за осъдените лица с влезли в сила присъди от 2008 г. до 2016 г., са получени на база статистическа информация от Националния статистически институт и административен източник (Единна информационна система за противодействие на прастъпността).

Статистическа единица

Обект на наблюдение е дейността на районните и окръжните съдилища по наказателните дела от общ, частен и административен характер. От 1998 г. е включена и информация за дейността на военните съдилища, а от 2012 г. и дейността на Специализирания наказателен съд. Не е включена информация за резултатите от дейността на Върховния касационен съд.

Единици на наблюдение са престъпленията, завършили с осъждане и осъдените лица с влезли в сила присъди.

Статистическа съвкупност

Изчерпателно - съдилищата на територията на страната.

Географски обхват (територия)

За територия на Република България.

Времеви обхват

2010 - 2017

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Брой.

Отчетен период

Календарна година.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения
 • Закон за статистиката;
 • Наказателен кодекс.
Споделяне на данни

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика
 • Закон за статистиката;
 • Регламент 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.
Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл.25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуалните данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Данните се разпространяват 1 път годишно.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg

Достъп на потребителите

Данни за престъпления, обвиняеми и осъдени лица се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Правосъдие и престъпност в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишно.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Ежегодно на датата, обявена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Публикации
 • Електронна публикация „Престъпления и осъдени лица“;
 • „Статистически годишник“;
 • „Статистически справочник“;
 • Публикации на Евростат.
Онлайн база данни

Подробни данни за престъпления, обвиняеми и осъдени лица са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Правосъдие и престъпност - Престъпления, обвиняеми и осъдени лица: http://www.nsi.bg

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

Данните се предоставят от структурните звена на Министерство на вътрешните работи, Национална следствена служба, Прокуратура на Република България, Министерство на отбраната, Агенция "Митници", Държавна агенция за национална сигурност и съдилищата на територията на страната по установена процедура и при спазване на изискванията за качество.

Документация за качеството

Съгласно установените критерии за качество на статистическите данни.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Изпълняват се критериите за качество на статистическите данни.

Оценка на качеството

Извършва се оценка в НСИ в контекста на изпълнение на критериите за качество на статистическите данни.

Приложимост
Потребности на потребителите

Потребностите са обусловени от провеждане на политика за превенция на престъпността в страната и информираността на обществото за тенденциите в сферата на наказаната престъпност.

Удовлетвореност на потребителите

Извършват се периодични оценки за удовлетвореността на потребителите.

Пълнота

Пълен обхват на Наказателния кодекс.

Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Т+6 месеца.

Точност на представяне

Данните се обявяват в срока, предвиден в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Данните са сравними.

Сравнимост във времето

Данните са сравними.

Съгласуваност между предметни области

Данните са съгласувани.

Вътрешна съгласуваност

Данните са съгласувани.

Разходи и натовареност

Основната натовареност е на структурните звена на Министерство на вътрешните работи, Национална следствена служба, Прокуратура на Република България, Министерство на отбраната, Агенция "Митници", Държавна агенция за национална сигурност и съдилищата на територията на страната, които са източник на данните.

В НСИ - на експертите, отговарящи за провеждане на наблюдението в ТСБ и ЦУ.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Структурни звена на Министерство на вътрешните работи, Национална следствена служба, Прокуратура на Република България, Министерство на отбраната, Агенция "Митници", Държавна агенция за национална сигурност и съдилищата на територията на страната.

Честота на събиране на данни

Годишно.

Събиране на данни

Изчерпателно наблюдение чрез статистически формуляри „Карта за обвиняемо лице (1-СС), попълвана от органите на досъдебното и съдебното производство и информация от административен източник (ЕИСПП).

Валидиране на данни

На национално ниво - в ЦУ на НСИ.

Обработка на данни

Обработката на данните е централизирана, на национално ниво.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Изтегляне в SDMX 2.1 файлов формат: Престъпления, обвиняеми и осъдени лица
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Изтегляне в SDMX 2.0 файлов формат: Престъпления, обвиняеми и осъдени лица
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml

Страници

 • Статистически справочник 2019
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2019 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2015 - 2018 година.

 • Статистически годишник 2018
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2012 - 2017 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Престъпления и осъдени лица 2017
  Годишната електронна публикация на Националния статистически институт Престъпления и осъдени лица 2017 е на разположение на потребителите на статистическа информация на сайта на НСИ.
 • Статистически справочник 2018 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2018 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2014 - 2017 година.

 • Статистически годишник 2017 в инфографики
  Националният статистически институт предлага един по-различен поглед към статистическата информация, включена в 85-ото издание на Статистическия годишник на Република България.

  Публикацията е насочена към по-широк кръг потребители, като статистическите данни са поднесени по разбираем и достъпен начин.

  Актуалното състояние и промените в обществено-икономическия и културния живот в страната са представени не по традиционния начин с таблици и текст, а чрез инфографики - изображения, графики и други средства за визуализация.

 • Статистически справочник 2018
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2018 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2014 - 2017 година.

 • Статистически годишник 2017
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 85-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2012 - 2016 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • България 2018
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2018. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Престъпления и осъдени лица 2016
  Годишната електронна публикация на Националния статистически институт Престъпления и осъдени лица 2016 е на разположение на потребителите на статистическа информация на сайта на НСИ.
 • Статистически справочник 2017 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2017 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2013 - 2016 година.

Страници