Осъдени лица по глави от наказателния кодекс и някои видове престъпления и по пол и възраст


Динамичен ред: JST_3.2.xls

ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2017 Г. ПО ГЛАВИ ОТ НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС И НЯКОИ ВИДОВЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ПО ПОЛ И ВЪЗРАСТ
(Брой)
Глави от Наказателния кодекс
и някои видове престъпления
Общо Мъже Жени Възраст - години
14 - 17 18 - 24 25 - 29
мъже жени мъже жени мъже жени
Общо 25800 23662 2138 1085 67 4810 414 3819 306
Престъпления против Републиката - - - - - - - - -
Престъпления против личността 1509 1443 66 121 6 306 14 207 5
в това число:
Убийство (чл. 115, 116, 118, 119,120,121 - довършено) 76 74 2 4 - 20 2 7 -
Убийство (чл. 115, 116, 118 и 119 - опит) 26 26 - - - 8 - 5 -
Телесна повреда (чл. 128 - 134 - О.Х.) 789 759 30 58 1 189 6 131 3
Отвличане и противозаконно лишаване от свобода (чл. 142 и 142а) 46 44 2 - - 13 - 12 -
Принуда (чл. 143 - 144) 213 199 14 7 2 17 3 19 1
Обида и клевета (чл. 146 - 148а) 16 13 3 - - - - 1 1
Разврат (чл. 149 - 159) 211 210 1 47 - 45 1 17 -
от тях:
Блудство (чл. 149 и 150) 72 71 1 10 - 9 1 6 -
Изнасилване (чл. 152 - довършено и опит) 47 47 - 2 - 10 - 6 -
Сводничество и отвличане за разврат (чл. 155 - 156) 10 10 - 1 - 4 - - -
Насилствен хомосексуализъм (чл. 157) 9 9 - 1 - 2 - - -
Трафик на хора (чл. 159а - 159г) 38 34 4 - - 6 1 6 -
Престъпления против правата на гражданите 260 187 73 8 - 22 3 22 9
в това число:
Нарушаване на неприкосновеността на жилище, помещение или превозно средство (чл. 170) 69 67 2 6 - 11 - 9 -
Престъпления против интелектуалната собственост (чл. 172а - 174) 155 90 65 - - 6 3 10 8
Престъпления против брака, семейството и младежта 699 566 133 5 - 107 24 64 28
в това число:                  
Престъпления против брака и семейството (чл. 176 - 185) 520 414 106 - - 11 24 46 24
в т.ч. неплащане на издръжка (чл. 183) 514 411 103 - - 10 24 45 23
Престъпления против младежта (чл. 187 - 193) 179 152 27 5 - 96 - 18 4
Престъпления против собствеността 6427 5887 540 708 39 1608 132 951 75
в това число:
Кражба (чл. 194 - 197) 4443 4145 298 563 33 1138 100 659 43
Грабеж (чл. 198 - 200) 703 681 22 116 4 244 5 109 5
Присвояване (чл. 201 - 205) 138 78 60 - - 9 6 11 5
Обсебване (чл. 206) 145 124 21 5 - 25 4 24 2
Измама (чл. 209 - 213) 602 485 117 9 - 89 12 92 20
в т.ч. документна измама (чл. 212 и 212а) 68 41 27 - - 2 1 4 4
Изнудване (чл. 213а - 214а) 33 32 1 4 - 8 - 4 -
Вещно укривателство (чл. 215) 44 38 6 2 2 16 1 4 -
Унищожаване и повреждане на имущество (чл. 216 и 216а) 272 265 7 8 - 71 2 42 -
Престъпления против стопанството 2023 1535 488 15 6 157 46 162 45
в това число:
Общи стопански престъпления (чл. 219 - 227а) 5 5 - - - - - - -
в т.ч. безстопанственост (чл. 219) 4 4 - - - - - - -
Престъпления против кредиторите (чл. 227б - 227е) 9 9 - - - - - 1 -
Престъпления в отделни стопански отрасли (чл. 228 - 240) 1583 1182 401 7 5 97 34 118 32
Престъпления против митническия режим (чл. 242 и 242а) 106 95 11 - - 15 3 12 1
Престъпления против паричната и кредитната система (чл. 243 - 252) 320 244 76 8 1 45 9 31 12
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 136 97 39 - - 5 6 10 9
в т.ч. престъпления против данъчната система (чл. 255 -260) 116 83 33 - - 4 6 7 8
Престъпления против дейността на държавни органи и обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 1732 1497 235 32 7 420 67 247 37
в това число:
Престъпления против реда на управлението (чл. 269 - 280) 1232 1036 196 32 5 352 63 182 31
от тях:
Незаконно преминаване през граница (чл. 279) 897 724 173 27 5 310 60 133 30
Превеждане през граница (чл. 280) 143 127 16 2 - 22 1 15 1
Престъпления по служба (чл. 282 - 285) 5 4 1 - - - - - -
Престъпления против правосъдието (чл. 286 - 300) 217 192 25 - 1 18 3 25 6
Подкуп (чл. 301 - 307) 111 106 5 - - 14 1 14 -
Престъпления против спорта 1 1 - - - - - 1 -
Документни престъпления 830 728 102 3 - 108 13 153 15
Компютърни престъпления 1 1 - - - 1 - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 595 550 45 15 - 99 11 92 6
в т.ч. хулиганство (чл. 325) 355 337 18 14 - 68 5 52 2
Общоопасни престъпления 11582 11165 417 178 9 1977 98 1910 77
в това число:
Престъпления, извършени по общоопасен начин или с общоопасни средства (чл. 330 - 339б) 405 385 20 4 1 29 1 27 2
от тях:
Палеж (чл. 330 и 331) 54 50 4 1 1 9 - 6 -
Незаконно производство, притежаване и използване на оръжие, взривове и боеприпаси (чл. 337 - 339б) 351 335 16 3 - 20 1 21 2
Престъпления по транспорта и съобщенията (чл. 340 -345а) 8979 8726 253 66 3 1342 48 1389 50
Противозаконно отнемане на МПС (чл. 346 и 346а) 190 188 2 57 - 62 2 23 -
Престъпления, свързани с наркотици (чл. 354а - 354в) 1991 1849 142 50 5 541 47 467 25
Престъпления против отбранителната способност на Републиката, против информацията, представляваща държавна тайна, и против чуждестранната класифицирана информация - - - - - - - - -
Военни престъпления 5 5 - - - - - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - - - - -
ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2017 Г. ПО ГЛАВИ ОТ НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС И НЯКОИ ВИДОВЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ПО ПОЛ И ВЪЗРАСТ
(Продължение и край)
(Брой)
Глави от Наказателния кодекс
и някои видове престъпления
Възраст - години
30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 и повече
мъже жени мъже жени мъже жени мъже жени
Общо 6517 559 4117 410 2214 229 1100 153
Престъпления против Републиката - - - - - - - -
Престъпления против личността 348 13 248 17 129 8 84 3
в това число:
Убийство (чл. 115, 116, 118, 119,120,121 - довършено) 11 - 17 - 11 - 4 -
Убийство (чл. 115, 116, 118 и 119 - опит) 2 - 7 - 3 - 1 -
Телесна повреда (чл. 128 - 134 - О.Х.) 197 8 103 6 55 5 26 1
Отвличане и противозаконно лишаване от свобода (чл. 142 и 142а) 6 1 13 1 - - - -
Принуда (чл. 143 - 144) 54 2 52 4 28 1 22 1
Обида и клевета (чл. 146 - 148а) 3 - 2 2 1 - 6 -
Разврат (чл. 149 - 159) 42 - 33 - 14 - 12 -
от тях:
Блудство (чл. 149 и 150) 16 - 13 - 7 - 10 -
Изнасилване (чл. 152 - довършено и опит) 12 - 13 - 3 - 1 -
Сводничество и отвличане за разврат (чл. 155 - 156) - - 3 - 2 - - -
Насилствен хомосексуализъм (чл. 157) 3 - 1 - 1 - 1 -
Трафик на хора (чл. 159а - 159г) 13 1 6 1 3 1 - -
Престъпления против правата на гражданите 63 26 48 17 15 8 9 10
в това число:
Нарушаване на неприкосновеността на жилище, помещение или превозно средство (чл. 170) 27 1 10 1 3 - 1 -
Престъпления против интелектуалната собственост (чл. 172а - 174) 26 23 32 15 11 6 5 10
Престъпления против брака, семейството и младежта 231 65 139 14 15 2 5 -
в това число:
Престъпления против брака и семейството (чл. 176 - 185) 207 50 132 7 14 1 4 -
в т.ч. неплащане на издръжка (чл. 183) 206 49 132 6 14 1 4 -
Престъпления против младежта (чл. 187 - 193) 24 15 7 7 1 1 1 -
Престъпления против собствеността 1540 120 660 101 319 57 101 16
в това число:
Кражба (чл. 194 - 197) 1082 64 460 38 186 17 57 3
Грабеж (чл. 198 - 200) 147 3 45 2 15 2 5 1
Присвояване (чл. 201 - 205) 27 22 14 13 13 13 4 1
Обсебване (чл. 206) 37 6 21 5 9 2 3 2
Измама (чл. 209 - 213) 132 20 73 37 68 20 22 8
в т.ч. документна измама (чл. 212 и 212а) 10 7 6 5 15 6 4 4
Изнудване (чл. 213а - 214а) 13 1 2 - 1 - - -
Вещно укривателство (чл. 215) 9 2 4 1 2 - 1 -
Унищожаване и повреждане на имущество (чл. 216 и 216а) 82 2 34 2 20 1 8 -
Престъпления против стопанството 342 124 372 102 272 86 215 79
в това число:
Общи стопански престъпления (чл. 219 - 227а) 1 - 2 - 2 - - -
в т.ч. безстопанственост (чл. 219) 1 - 1 - 2 - - -
Престъпления против кредиторите (чл. 227б - 227е) 4 - 2 - 2 - - -
Престъпления в отделни стопански отрасли (чл. 228 - 240) 250 96 285 85 224 74 201 75
Престъпления против митническия режим (чл. 242 и 242а) 25 4 21 2 17 1 5 -
Престъпления против паричната и кредитната система (чл. 243 - 252) 62 24 62 15 27 11 9 4
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 46 8 26 11 7 1 3 4
в т.ч. престъпления против данъчната система (чл. 255 -260) 38 4 24 11 7 1 3 3
Престъпления против дейността на държавни органи и обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 383 56 250 39 119 21 46 8
в това число:
Престъпления против реда на управлението (чл. 269 - 280) 239 44 131 33 70 15 30 5
от тях:
Незаконно преминаване през граница (чл. 279) 157 39 53 23 34 11 10 5
Превеждане през граница (чл. 280) 42 3 28 8 14 3 4 -
Престъпления по служба (чл. 282 - 285) 2 1 2 - - - - -
Престъпления против правосъдието (чл. 286 - 300) 64 5 50 3 25 4 10 3
Подкуп (чл. 301 - 307) 23 2 37 1 12 1 6 -
Престъпления против спорта - - - - - - - -
Документни престъпления 270 36 111 18 65 12 18 8
Компютърни престъпления - - - - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 170 13 118 8 38 6 18 1
в т.ч. хулиганство (чл. 325) 102 4 69 4 21 2 11 1
Общоопасни престъпления 3119 98 2145 83 1235 28 601 24
в това число:
Престъпления, извършени по общоопасен начин или с общоопасни средства (чл. 330 - 339б) 73 5 73 4 72 5 107 2
от тях:
Палеж (чл. 330 и 331) 13 1 10 - 5 2 6 -
Незаконно производство, притежаване и използване на оръжие, взривове и боеприпаси (чл. 337 - 339б) 60 4 63 4 67 3 101 2
Престъпления по транспорта и съобщенията (чл. 340 -345а) 2461 68 1906 60 1094 18 468 6
Противозаконно отнемане на МПС (чл. 346 и 346а) 19 - 15 - 11 - 1 -
Престъпления, свързани с наркотици (чл. 354а - 354в) 562 25 147 19 57 5 25 16
Престъпления против отбранителната способност на Републиката, против информацията, представляваща държавна тайна, и против чуждестранната класифицирана информация - - - - - - - -
Военни престъпления 5 - - - - - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - - - -
16.07.2018
Престъпления, обвиняеми и осъдени лица
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на здравеопазването и правосъдието“

Лице за контакт

Адриана Тетевенска

Длъжност

държавен експерт

Адрес

1038 София, ул. „П. Волов“ № 2

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 592

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване16 юли 2018 г.
Дата на публикуване16 юли 2018 г.
Дата на последно актуализиране16 юли 2018 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Статистиката на престъпленията, обвиняемите и осъдените лица осигурява данни за извършените престъпления по изход на делата; престъпленията, завършили с осъждане; обвиняемите и осъдените лица. Данните са представени по видови престъпления (съгласно Наказателния кодекс), годината на извършване, по пол, възраст, брой извършители, брой извършени престъпления, по вида и размера на наложените наказания.

Използвани класификации
 • Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);
 • Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ).
Обхват

Обхваща аспекти от дейността на структурните звена на Министерство на вътрешните работи, Национална следствена служба, Прокуратура на Република България, Министерство на отбраната, Агенция „Митници”, Държавна агенция за национална сигурност и съдилищата на територията на страната.

Понятия и дефиниции

В броя на престъпленията и осъдените лица за дадена отчетна година се включват тези, на които присъдата е влязла в сила през същата година

Обвиняемите лица включват осъдените, условно осъдените, оправданите, освободените от наказание и лицата, на които делата са прекратени.

Осъдените лица включват всички осъдени на някакво наказание лица, включително и условно осъдените.

Престъпленията, завършили с осъждане, включват всички престъпления, завършили с осъждане, независимо дали са извършени от едно или повече лица.

При съучастие престъплението се счита за завършило с осъждане дори когато само едно от обвиняемите лица е осъдено или условно осъдено.

Престъпление, извършено при съучастие, завършва с оправдаване, когато всички лица са оправдани.

Престъплението завършва с прекратяване, когато спрямо извършителя или всички извършители делото е прекратено.

В броя на опитите за извършени престъпления са включени и приготовленията.

Когато едно лице е осъдено за няколко престъпления, лицето се отнася към най-тежкото наказуемо деяние, а всяко престъпление поотделно - към съответния вид престъпление. Ако според изхода на делата престъпленията са завършили с осъждане, условно осъждане, оправдаване или прекратяване, за всяко престъпление е отразен съответният резултат.

Например ако едно лице е извършило грабеж на собственост, кражба на собственост и измама и за първите две престъпления лицето е осъдено, а за третото - оправдано, осъденото лице се приема като осъдено за грабеж на собственост (най-тежкото наказуемо деяние), а престъпленията се отчитат съответно: първото - като грабеж на собственост, второто - като кражба на собственост, и третото - като измама, завършила с оправдателна присъда.

Когато няколко лица извършват едно престъпление, престъплението се отчита само един път, а всяко лице поотделно - в зависимост от изхода на делото.

Броят на обвиняемите и осъдените лица не съвпада с физическия брой на обвиняемите и осъдените лица, тъй като едно лице през една календарна година може да се яви няколко пъти като обвиняемо или осъдено лице.

При териториалното разпределение на осъдените лица се има предвид мястото, където е извършено най-тежкото наказуемо престъпление, или районът, в който са извършени престъпните действия.

Извършените престъпления в чужбина, подсъдни на съдилищата в Република България, се включват в общия брой на престъпленията.

Престъпленията, завършили с осъждане, и осъдените лица се отнасят по области, общини, градове и села съгласно административното деление на страната.

Всички показатели, които характеризират осъдените лица, се отнасят към момента на извършване на престъплението.

Възрастта на осъдените лица е посочена в навършени години. Непълнолетни лица са лицата, навършили 14, но ненавършили 18 години.

В случаите, когато осъденото лице е извършило повече от едно престъпление, в таблицата по наложени наказания е посочено наложеното наказание по съвкупност.

Осъдените непълнолетни лица се включват в общия брой на осъдените, независимо че данните за непълнолетните лица са обособени в самостоятелен раздел.

От данните за престъпленията и осъдените лица са изключени деянията, амнистирани със законите за амнистия, приети от Народното събрание през май, ноември и декември 1990 г. и обнародвани в „Държавен вестник“, в бр. 37, 91 и 99/1990 година.

Данните за престъпленията, завършили с осъждане и за осъдените лица с влезли в сила присъди от 2008 г. до 2016 г., са получени на база статистическа информация от Националния статистически институт и административен източник (Единна информационна система за противодействие на прастъпността).

Статистическа единица

Обект на наблюдение е дейността на районните и окръжните съдилища по наказателните дела от общ, частен и административен характер. От 1998 г. е включена и информация за дейността на военните съдилища, а от 2012 г. и дейността на Специализирания наказателен съд. Не е включена информация за резултатите от дейността на Върховния касационен съд.

Единици на наблюдение са престъпленията, завършили с осъждане и осъдените лица с влезли в сила присъди.

Статистическа съвкупност

Изчерпателно - съдилищата на територията на страната.

Географски обхват (територия)

За територия на Република България.

Времеви обхват

2010 - 2017

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Брой.

Отчетен период

Календарна година.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения
 • Закон за статистиката;
 • Наказателен кодекс.
Споделяне на данни

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика
 • Закон за статистиката;
 • Регламент 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.
Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл.25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуалните данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Данните се разпространяват 1 път годишно.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg

Достъп на потребителите

Данни за престъпления, обвиняеми и осъдени лица се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Правосъдие и престъпност в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишно.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Ежегодно на датата, обявена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Публикации
 • Електронна публикация „Престъпления и осъдени лица“;
 • „Статистически годишник“;
 • „Статистически справочник“;
 • Публикации на Евростат.
Онлайн база данни

Подробни данни за престъпления, обвиняеми и осъдени лица са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Правосъдие и престъпност - Престъпления, обвиняеми и осъдени лица: http://www.nsi.bg

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

Данните се предоставят от структурните звена на Министерство на вътрешните работи, Национална следствена служба, Прокуратура на Република България, Министерство на отбраната, Агенция "Митници", Държавна агенция за национална сигурност и съдилищата на територията на страната по установена процедура и при спазване на изискванията за качество.

Документация за качеството

Съгласно установените критерии за качество на статистическите данни.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Изпълняват се критериите за качество на статистическите данни.

Оценка на качеството

Извършва се оценка в НСИ в контекста на изпълнение на критериите за качество на статистическите данни.

Приложимост
Потребности на потребителите

Потребностите са обусловени от провеждане на политика за превенция на престъпността в страната и информираността на обществото за тенденциите в сферата на наказаната престъпност.

Удовлетвореност на потребителите

Извършват се периодични оценки за удовлетвореността на потребителите.

Пълнота

Пълен обхват на Наказателния кодекс.

Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Т+6 месеца.

Точност на представяне

Данните се обявяват в срока, предвиден в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Данните са сравними.

Сравнимост във времето

Данните са сравними.

Съгласуваност между предметни области

Данните са съгласувани.

Вътрешна съгласуваност

Данните са съгласувани.

Разходи и натовареност

Основната натовареност е на структурните звена на Министерство на вътрешните работи, Национална следствена служба, Прокуратура на Република България, Министерство на отбраната, Агенция "Митници", Държавна агенция за национална сигурност и съдилищата на територията на страната, които са източник на данните.

В НСИ - на експертите, отговарящи за провеждане на наблюдението в ТСБ и ЦУ.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Структурни звена на Министерство на вътрешните работи, Национална следствена служба, Прокуратура на Република България, Министерство на отбраната, Агенция "Митници", Държавна агенция за национална сигурност и съдилищата на територията на страната.

Честота на събиране на данни

Годишно.

Събиране на данни

Изчерпателно наблюдение чрез статистически формуляри „Карта за обвиняемо лице (1-СС), попълвана от органите на досъдебното и съдебното производство и информация от административен източник (ЕИСПП).

Валидиране на данни

На национално ниво - в ЦУ на НСИ.

Обработка на данни

Обработката на данните е централизирана, на национално ниво.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Изтегляне в SDMX 2.1 файлов формат: Престъпления, обвиняеми и осъдени лица
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Изтегляне в SDMX 2.0 файлов формат: Престъпления, обвиняеми и осъдени лица
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml

Страници

 • Статистически справочник 2019
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2019 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2015 - 2018 година.

 • Статистически годишник 2018
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2012 - 2017 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Престъпления и осъдени лица 2017
  Годишната електронна публикация на Националния статистически институт Престъпления и осъдени лица 2017 е на разположение на потребителите на статистическа информация на сайта на НСИ.
 • Статистически справочник 2018 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2018 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2014 - 2017 година.

 • Статистически годишник 2017 в инфографики
  Националният статистически институт предлага един по-различен поглед към статистическата информация, включена в 85-ото издание на Статистическия годишник на Република България.

  Публикацията е насочена към по-широк кръг потребители, като статистическите данни са поднесени по разбираем и достъпен начин.

  Актуалното състояние и промените в обществено-икономическия и културния живот в страната са представени не по традиционния начин с таблици и текст, а чрез инфографики - изображения, графики и други средства за визуализация.

 • Статистически справочник 2018
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2018 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2014 - 2017 година.

 • Статистически годишник 2017
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 85-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2012 - 2016 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • България 2018
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2018. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Престъпления и осъдени лица 2016
  Годишната електронна публикация на Националния статистически институт Престъпления и осъдени лица 2016 е на разположение на потребителите на статистическа информация на сайта на НСИ.
 • Статистически справочник 2017 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2017 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2013 - 2016 година.

Страници