Прожектирани филми според националността им по области


Динамичен ред: Culture_3.4.xls

ПРОЖЕКТИРАНИ ФИЛМИ СПОРЕД НАЦИОНАЛНОСТТА ИМ ПО ОБЛАСТИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА
Области
Филми по националност
Филми -
бр.
Прожекции -
бр.
Зрители -
хил.
Приходи от билети -
хил.лв.
Общо за страната 6 970 305 989 5 341.2 45 514.6
Български 860 4 812 89.6 341.6
Европейски 1 680 34 555 580.7 4 332.4
Американски (САЩ) 3 651 246 603 4 372.5 38 556.0
Други 779 20 019 298.3 2 284.7
Благоевград 208 3 739 100.0 595.3
Български 3 25 0.5 2.8
Европейски 49 421 14.2 76.4
Американски (САЩ) 149 3 216 82.7 502.9
Други 7 77 2.5 13.2
Бургас 136 17 791 361.4 3 114.3
Български 5 71 0.3 2.2
Европейски 20 2 012 37.5 308.6
Американски (САЩ) 100 14 613 306.9 2 667.2
Други 11 1 095 16.8 136.3
Варна 526 27 343 560.8 4 423.2
Български 54 437 17.3 52.3
Европейски 234 2 140 61.1 293.8
Американски (САЩ) 185 22 758 450.0 3 845.1
Други 53 2 008 32.4 232.0
Велико Търново 103 5 329 109.5 887.3
Български 2 2 0.03 0.2
Европейски 21 306 6.9 55.9
Американски (САЩ) 67 4 702 97.6 792.0
Други 13 319 5.0 39.2
Видин 122 2 188 34.4 228.2
Български 6 28 0.2 1.3
Европейски 35 299 4.6 28.1
Американски (САЩ) 77 1 837 29.3 197.2
Други 4 24 0.3 1.7
Враца 138 997 9.6 65.2
Български 12 27 0.2 1.0
Европейски 18 94 0.7 3.8
Американски (САЩ) 78 643 6.1 43.0
Други 30 233 2.7 17.3
Габрово 293 3 315 43.7 303.5
Български 3 18 0.1 0.4
Европейски 26 357 3.1 20.8
Американски (САЩ) 155 2 721 38.8 272.4
Други 109 219 1.8 9.9
Добрич 229 2 008 21.7 145.4
Български 5 54 1.0 5.7
Европейски 43 445 4.3 28.9
Американски (САЩ) 172 1 436 15.5 106.6
Други 9 73 0.8 4.2
Кюстендил 109 1 673 23.8 105.2
Български 5 35 1.4 7.0
Европейски 14 266 8.0 39.5
Американски (САЩ) 82 1 224 9.2 43.1
Други 8 148 5.2 15.5
Плевен 171 7 885 129.7 1 092.5
Български 8 54 1.0 6.1
Европейски 24 375 6.9 54.9
Американски (САЩ) 109 6 863 115.5 978.0
Други 30 593 6.4 53.5
Пловдив 400 28 472 586.2 4 673.1
Български 19 228 2.7 16.5
Европейски 84 3 230 59.6 449.0
Американски (САЩ) 260 23 246 496.3 4 006.7
Други 37 1 768 27.5 200.9
Разград 30 314 3.4 25.7
Български 1 4 0.1 0.4
Европейски 3 26 0.3 1.9
Американски (САЩ) 25 262 3.0 22.9
Други 1 22 0.1 0.5
Русе 134 16 694 185.0 1 542.3
Български 12 83 0.2 1.8
Европейски 17 1 716 19.1 148.2
Американски (САЩ) 93 13 878 156.4 1 320.2
Други 12 1 017 9.3 72.1
Силистра 107 1 116 13.1 91.0
Български 1 4 0.1 0.6
Европейски 5 36 0.1 0.9
Американски (САЩ) 101 1 076 12.9 89.5
Други - - - -
Сливен 127 889 16.1 112.9
Български 2 14 0.3 2.0
Европейски 6 42 0.9 6.0
Американски (САЩ) 110 770 13.8 96.9
Други 9 63 1.2 8.1
Смолян 70 1 502 17.3 138.9
Български - - - -
Европейски 10 79 0.8 6.2
Американски (САЩ) 57 1 338 15.8 126.4
Други 3 85 0.8 6.2
София 122 1 314 14.4 106.8
Български 3 9 0.1 0.4
Европейски 20 167 1.3 9.1
Американски (САЩ) 93 1 058 12.5 93.0
Други 6 80 0.6 4.3
София (столица) 3 045 158 118 2 802.1 25 369.4
Български 690 3 435 59.2 209.2
Европейски 950 20 118 317.8 2 539.1
Американски (САЩ) 1 035 123 880 2 258.9 21 276.2
Други 370 10 685 166.2 1 344.9
Стара Загора 310 18 973 216.0 1 845.3
Български 10 128 1.2 7.9
Европейски 40 1 826 20.4 166.5
Американски (САЩ) 220 15 757 184.3 1 590.0
Други 40 1 262 10.1 80.9
Търговище 153 2 067 29.9 198.4
Български 9 43 0.4 2.2
Европейски 19 373 9.6 71.9
Американски (САЩ) 116 1 484 13.7 96.4
Други 9 167 6.2 28.0
Хасково 185 1 244 25.0 164.3
Български 6 51 1.5 9.4
Европейски 29 127 2.3 14.2
Американски (САЩ) 136 996 18.7 125.7
Други 14 70 2.5 15.0
Шумен 128 1 403 24.2 181.0
Български 2 18 0.4 2.1
Европейски 10 76 1.2 7.4
Американски (САЩ) 112 1 298 22.4 170.5
Други 4 11 0.1 0.9
Ямбол 124 1 615 13.8 105.2
Български 2 44 1.3 9.9
Европейски 3 24 0.2 1.3
Американски (САЩ) 119 1 547 12.3 94.0
Други - - - -
20.05.2016
Кина - кина и прожектирани филми според националността им
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на образованието и културата“

Лице за контакт

Давид Миланов                        

Длъжност

главен експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

DMilanov@nsi.bg

Телефон

+ 359 2 9857 602

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване20 май 2016 г.
Дата на публикуване20 май 2016 г.
Дата на последно актуализиране20 май 2016 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Данните се отнасят за броя на кината, екраните, местата. Тук се включват показатели за броят на прожектираните филмите според националността им, броя на прожекциите, зрителите и приходите от билети.

Използвани класификации

· Вид на киното;

· Националност на филма;

· Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS).

Обхват

Включва дейността на кината в градовете и селата.

Понятия и дефиниции

Действащи постоянни места (киносалони) от всякакъв вид където се осъществява прожекцията на филм (кинематографични филми), на широката общественост, от следните видове: стационарни кино-театри - на закрито и на открито;

· Стационарни кино-театри:

- на закрито (с постоянно фиксиран покрив над по-голяма част от местата за настаняване;

- на открито (открити кино-театри).

 

Статистическа единица

Единици на наблюдение са кината.

Статистическа съвкупност

Целевата съвкупност са всички кина.

Географски обхват (територия)

За територията на Република България.

Времеви обхват

2003 - 2015 година

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Брой; хил. лв.

Отчетен период

Годишно.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

· Закон за статистиката;

· Закон за филмовата индустрия.

Споделяне на данни

Съществуват споразумения за обмен на данни с:

· Евростат (Въпросник за аудио-визуалната статистика (Audiovisual statistics questionnaire) - попълва се на основата на джентълменско споразумение;

· Министерството на културата.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват (подтискат се), спазвайки член 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно член 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данните се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Култура в съответствие със Закона за статистиката и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишно.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Регулярно прессъобщение, свързано с данните.

Публикации

· Статистически годишник;

· Статистически справочник;

· Брошура „България“;

· Районите, областите и общините в република България.

Онлайн база данни

Подробни резултати са достъпни до всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Култура - Кина: http://www.nsi.bg/bg/node/3619

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

Методология на изследването: http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/metadata/Culture_3_Methodology.pdf

Документация за качеството

Документите за качество са в процес на подготовка.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Не се прилага.

Оценка на качеството

Не се прилага.

Приложимост
Потребности на потребителите

Основни потребители на статистическа информация от наблюдението на дейността на кината са:

· Министерството на културата;

· Националния филмов център;

· Потребители (вкл. медиите), които проявяват интерес към дейността на кината в

Република България.

Удовлетвореност на потребителите

Не се прилага.

Пълнота

Осигурена е висока степен на пълнота съгласно методологията.

Точност и надеждност
Обща точност

Изследването е изчерпателно. Направени са няколко предварителни оценки за непълни или липсващи данни, като се използват окончателни методи, когато това е възможно.

Извадкови грешки

Не се прилага.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Данните за кината са на разположение под формата на таблици съответно 5 месеца след края на процеса на събиране на данните.

Точност на представяне

Сроковете от предишната позиция стриктно се спазват.

Съгласуваност и сравнимост

Географска сравнимост

Не се прилага.

Сравнимост във времето

Данните са сравними.

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Разходи и натовареност

Средната продължителност за попълване на статистическия отчет от респондентите е около 45 минути.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Не се прилага (не се публикуват предварителни данни).

Ревизия на данните - практика

Не се прилага (не се публикуват предварителни данни).

Статистическа обработка
Източници на данни

Всяко отделно кино.

Честота на събиране на данни

Годишно.

Събиране на данни

Данните се събират със статистически формуляр КИ - Кина - „Отчет за дейността на кината“. Респондентите изпращат формуляра по пощата.

Валидиране на данни

В централно управление на НСИ се извършва:

· Логически контрол при въвеждане на данни;

· Логически контрол на микро данни;

· Логически контрол на агрегираните данни.

Обработка на данни

Обработката на данните се извършва със статистически софтуер.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml

Страници

 • Книгоиздаване и печат 2015
  Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация новото електронно издание на публикацията Книгоиздаване и печат 2015.
 • Статистически справочник 2016 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2016 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2012 - 2015 година.

 • Статистически справочник 2016
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2016 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2012 - 2015 година.

 • Статистически годишник 2015
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 83-тото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2010 - 2014 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Книгоиздаване и печат 2014
  Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация новото електронно издание на публикацията Книгоиздаване и печат 2014.
 • Статистически справочник 2015 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2015 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2010 - 2014 година.

 • Статистически справочник 2015
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2015 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2010 - 2014 година.

 • Статистически годишник 2014
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 82-рото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2009 - 2013 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Книгоиздаване и печат 2013

  Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация новото електронно издание на публикацията Книгоиздаване и печат 2013.

 • Статистически справочник 2014 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2014 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2009 - 2013 година.

Страници