Декларации по чл.12, т.2 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси