Издадени книги и брошури по десетична класификация и език на издаване


Динамичен ред: Culture_1.07.xls

ИЗДАДЕНИ КНИГИ И БРОШУРИ ПО ДЕСЕТИЧНА КЛАСИФИКАЦИЯ И ЕЗИК НА ИЗДАВАНЕ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА
Десетична класификация Общо Език на издаване
заглавия -
бр.
тираж -
хил.
български английски
заглавия -
бр.
тираж -
хил.
заглавия -
бр.
тираж -
хил.
Общо 9 320 4 904 8 857 4 730 304 112
Общ отдел 583 644 564 640 12 3
Философия, психология 452 304 432 300 6 1
Религия 228 187 220 185 5 2
Обществени науки 1 749 815 1 627 744 93 48
Социология, статистика 154 52 132 39 11 5
Политика, икономически науки, икономика 591 210 557 201 31 8
Право, публична администрация 291 96 279 88 12 8
Военно дело, военни науки 69 21 67 18 2 3
Социални проблеми, социална помощ 31 7 24 5 4 1
Възпитание, образование 555 411 513 375 30 23
Търговия, комуникации, транспорт 1 1 1 1 - -
Етнография, културна антропология (нрави, обичаи, традиции, бит, фолклор) 57 17 54 17 3 1
Езикознание 207 90 150 64 28 16
Филология, лингвистика 207 90 150 64 28 16
Естествени науки и математика 247 57 218 52 25 5
Математика 67 16 60 15 6 1
Естествени науки 179 41 157 36 19 4
Техника. Медицина. Приложни науки 1 200 440 1 112 421 81 18
Медицина, здравеопазване 406 199 372 189 34 10
Техника, технология, промишленост, занаяти, строителство 379 78 358 72 19 5
Селско стопанство, ветеринарна медицина 111 49 106 49 5 1
Домакинство и комунални услуги 41 43 38 43 - -
Управление, администрация и организация на промишлеността, търговията и комуникациите 263 71 238 68 23 3
Изкуство и развлечения 407 184 390 176 9 3
Планиране на населени места, регионално, градско и селско планиране, архитектура 35 9 32 8 1 0
Пластични и графични изкуства, фотография 128 62 121 59 6 2
Музика, изпълнителско изкуство, театър, филми, кино 151 64 146 62 2 1
Игри и спорт 93 48 91 47 - -
Литература 3 654 1 953 3 584 1 935 30 9
История на литературата и литературна критика 163 42 157 40 1 0
Художествена литература 3 491 1 911 3 427 1 895 29 9
География/История 593 231 560 215 15 8
География и пътешествия 48 39 46 38 1 1
История, биографии, генеалогия, хералдика 545 192 514 177 14 8
ИЗДАДЕНИ КНИГИ И БРОШУРИ ПО ДЕСЕТИЧНА КЛАСИФИКАЦИЯ И ЕЗИК НА ИЗДАВАНЕ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА
(Продължение)
Десетична класификация Език на издаване
испански немски руски
заглавия -
бр.
тираж -
хил.
заглавия -
бр.
тираж -
хил.
заглавия -
бр.
тираж -
хил.
Общо 15 8 23 13 52 14
Общ отдел - - 3 0 1 0
Философия, психология 2 1 3 1 2 0
Религия - - - - 1 0
Обществени науки - - 3 6 7 5
Социология, статистика - - - - 2 0
Политика, икономически науки, икономика - - 1 0 1 0
Право, публична администрация - - - - - -
Военно дело, военни науки - - - - - -
Социални проблеми, социална помощ - - - - - -
Възпитание, образование - - 2 6 4 4
Търговия, комуникации, транспорт - - - - - -
Етнография, културна антропология (нрави, обичаи, традиции, бит, фолклор) - - - - - -
Езикознание 4 3 7 3 11 2
Филология, лингвистика 4 3 7 3 11 2
Естествени науки и математика 1 0 - - 2 0
Математика - - - - - -
Естествени науки 1 0 - - 2 0
Техника. Медицина. Приложни науки - - 1 0 5 1
Медицина, здравеопазване - - - - - -
Техника, технология, промишленост, занаяти, строителство - - - - 1 0
Селско стопанство, ветеринарна медицина - - - - - -
Домакинство и комунални услуги - - 1 0 2 0
Управление, администрация и организация на промишлеността, търговията и комуникациите - - - - 2 1
Изкуство и развлечения 1 1 1 0 - -
Планиране на населени места, регионално, градско и селско планиране, архитектура - - - - - -
Пластични и графични изкуства, фотография - - - - - -
Музика, изпълнителско изкуство, театър, филми, кино - - 1 0 - -
Игри и спорт 1 1 - - - -
Литература 4 2 4 2 17 3
История на литературата и литературна критика 1 0 - - 4 1
Художествена литература 3 1 4 2 13 2
География/История 3 1 1 1 6 3
География и пътешествия 1 0 - - - -
История, биографии, генеалогия, хералдика 2 1 1 1 6 3
ИЗДАДЕНИ КНИГИ И БРОШУРИ ПО ДЕСЕТИЧНА КЛАСИФИКАЦИЯ И ЕЗИК НА ИЗДАВАНЕ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА
(Продължение и край)
Десетична класификация Език на издаване
турски френски други
заглавия -
бр.
тираж -
хил.
заглавия -
бр.
тираж -
хил.
заглавия -
бр.
тираж -
хил.
Общо 19 5 18 7 32 15
Общ отдел - - 1 0 2 0
Философия, психология - - 1 0 6 1
Религия - - 1 0 1 0
Обществени науки 2 1 4 2 13 9
Социология, статистика - - - - 9 8
Политика, икономически науки, икономика - - - - 1 0
Право, публична администрация - - - - - -
Военно дело, военни науки - - - - - -
Социални проблеми, социална помощ - - - - 3 1
Възпитание, образование 2 1 4 2 - -
Търговия, комуникации, транспорт - - - - - -
Етнография, културна антропология (нрави, обичаи, традиции, бит, фолклор) - - - - - -
Езикознание 1 0 2 1 4 1
Филология, лингвистика 1 0 2 1 4 1
Естествени науки и математика - - 1 0 - -
Математика - - 1 0 - -
Естествени науки - - - - - -
Техника. Медицина. Приложни науки - - 1 1 - -
Медицина, здравеопазване - - - - - -
Техника, технология, промишленост, занаяти, строителство - - 1 1 - -
Селско стопанство, ветеринарна медицина - - - - - -
Домакинство и комунални услуги - - - - - -
Управление, администрация и организация на промишлеността, търговията и комуникациите - - - - - -
Изкуство и развлечения 3 2 2 1 1 0
Планиране на населени места, регионално, градско и селско планиране, архитектура 2 1 - - - -
Пластични и графични изкуства, фотография - - 1 1 - -
Музика, изпълнителско изкуство, театър, филми, кино 1 1 - - 1 0
Игри и спорт - - 1 1 - -
Литература 13 2 1 1 1 1
История на литературата и литературна критика - - - - - -
Художествена литература 13 2 1 1 1 1
География/История - - 4 2 4 1
География и пътешествия - - - - - -
История, биографии, генеалогия, хералдика - - 4 2 4 1
20.06.2016
ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ - КНИГИ, ВЕСТНИЦИ И СПИСАНИЯ - издадени книги и брошури (поотделно книгите и брошурите), издадени книги и брошури (общо), дигитални издания, вестници, списания и бюлетини, периодични сборници и други продължаващи издания (включват док
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на образованието и културата“

Лице за контакт

Давид Миланов                        

Длъжност

главен експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

DMilanov@nsi.bg

Телефон

+ 359 2 9857 602

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване20 юни 2016 г.
Дата на публикуване20 юни 2016 г.
Дата на последно актуализиране20 юни 2016 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Данните се отнасят за издадените книги, брошури и електронни издания, продължаващите издания (вестници, списания, бюлетини и периодични сборници) и други продължаващи издания (включват доклади, отчети, справочници). Тук са включени показатели за броя на заглавията - общо и поотделно за книгите и брошурите, техният годишен тираж и годишният и еднократният тираж на вестниците, списанията, бюлетините и периодичните сборници. Средният тираж на една книга и брошура поотделно.

Използвани класификации

· Универсална десетична класификация (УДК) - Международна класификационна схема, която обхваща всички области на знанието;

· Предназначение;

· Издателства по форма на собственост;

· Вестници по тип;

· Вестници по периодичност;

· Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS).

Обхват

Включва дейността на държавните и частните издателства и редакции.

Понятия и дефиниции

Книга е непериодично издание с най- малко 49 страници, издадено в страната и направено общодостъпно.

Брошура е непериодично печатно издание с най-малко пет, но с не повече от 48 страници, издадено в страната и направено общодостъпно.

Тираж е общият брой на екземплярите, отпечатани от едно заглавие. Тираж „0” – означава, величина, по-малка от половината на употребената единица мярка.

Вестник е листово издание, което съдържа новини за текущи събития от специален или общ интерес, чиито отделни части излизат в хронологична или цифрова последователност, обикновено най-малко веднъж в седмицата.

Списание е продължаващо издание, което се публикува под едно и също заглавие на редовни или нередовни интервали, за неограничено време; отделните броеве са последователно номерирани или датирани.

Бюлетин е издание (във вид на брошура или листовка), което съдържа кратки официални и служебни материали (нормативни, информационни), отнасящи се до дейността на издаващото учреждение или организация.

Периодичен сборник е издание, което съдържа научни статии, научни съобщения и други, публикувано обикновено от името на научна институция.

Заглавие е всяко издание, публикувано в един или няколко тома, които представляват единно цяло и чийто брой е установен предварително.

Годишен тираж на периодично издание е общото количество на екземплярите на всички излизания на едно заглавие за една година.

Еднократен тираж е средният тираж от тиражите на всички излизания на едно заглавие за годината

Статистическа единица

Единици на наблюдение са издателства и редакции осъществяващи дейност на територията на Република България.

Статистическа съвкупност

Целевата съвкупност са всички издателства, редакциите на вестниците и списанията.

Географски обхват (територия)

За територията на Република България.

Времеви обхват

2005 - 2015 година

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Брой; хил.

Отчетен период

Годишно.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

· Закон за статистиката;

· ISO/CD 9707 - ЮНЕСКО;

· Информация и документация; Международна библиотечна система - БДС EN ISO 2789.

Споделяне на данни

Съществуват споразумения за обмен на данни с:

· Министерството на културата;

· Националната библиотека „Св. Св. - Кирил и Методий“.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват (подтискат се), спазвайки член 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно член 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данните се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Култура в съответствие със Закона за статистиката и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишно.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Регулярно прессъобщение, свързано с данните.

Публикации

· Книгоиздаване и печат;

· Статистически годишник;

· Статистически справочник;

· Брошура „България“;

· Районите, областите и общините в Република България.

Онлайн база данни

Подробни резултати са достъпни до всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Култура - Издателска дейност - книги, вестници и списания: http://www.nsi.bg/bg/node/3567

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

Методология на изследването: http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/metadata/Culture_1_Methodology.pdf

Документация за качеството

Документите за качество са в процес на подготовка.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Не се прилага.

Оценка на качеството

Не се прилага.

Приложимост
Потребности на потребителите

Основни потребители на статистическа информация от наблюдението на Издателската дейност са:

· Министерството на културата;

· Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”;

· Потребители (вкл. медиите), които проявяват интерес към книгоиздаването и печата в Република България.

Удовлетвореност на потребителите

Не се прилага.

Пълнота

Осигурена е висока степен на пълнота съгласно методологията.

Точност и надеждност
Обща точност

Изследването е изчерпателно. Направени са няколко предварителни оценки за непълни или липсващи данни, като се използват окончателни методи, когато това е възможно. Приблизителните оценки се считат за правдоподобни.

Извадкови грешки

Не се прилага.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Данните за книгоиздаването и печата са на разположение под формата на таблици съответно 6 месеца след края на процеса на събиране на данните.

Точност на представяне

Сроковете от предишната позиция стриктно се спазват.

Съгласуваност и сравнимост

Географска сравнимост

Не се прилага.

Сравнимост във времето

Не се прилага.

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Разходи и натовареност

Няма информация.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Не се прилага (не се публикуват предварителни данни).

Ревизия на данните - практика

Не се прилага (не се публикуват предварителни данни).

Статистическа обработка
Източници на данни

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“.

Честота на събиране на данни

Годишно.

Събиране на данни

Данните са от административен източник.

Валидиране на данни

В централно управление на НСИ се извършва:

· Логически контрол на микро данни;

· Логически контрол на агрегираните данни.

Обработка на данни

Обработката на данните се извършва със статистически софтуер SPSS.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml

Страници

 • Книгоиздаване и печат 2015
  Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация новото електронно издание на публикацията Книгоиздаване и печат 2015.
 • Статистически справочник 2016 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2016 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2012 - 2015 година.

 • Статистически справочник 2016
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2016 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2012 - 2015 година.

 • Статистически годишник 2015
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 83-тото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2010 - 2014 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Книгоиздаване и печат 2014
  Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация новото електронно издание на публикацията Книгоиздаване и печат 2014.
 • Статистически справочник 2015 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2015 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2010 - 2014 година.

 • Статистически справочник 2015
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2015 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2010 - 2014 година.

 • Статистически годишник 2014
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 82-рото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2009 - 2013 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Книгоиздаване и печат 2013

  Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация новото електронно издание на публикацията Книгоиздаване и печат 2013.

 • Статистически справочник 2014 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2014 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2009 - 2013 година.

Страници