Участници в мероприятия за ППОУЧАСТНИЦИ В КУРСОВЕ ПРЕЗ 2015 Г. ПО ПОЛ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ1)
Група по КИД - 2008 Икономически дейности Общо Мъже Жени
брой брой отн. дял % брой отн. дял %
Общо 386 858 227 510 58.8 159 348 41.2
B, C, D, E Добивна промишленост;
Преработваща промишленост;
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива;
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъците и възстановяване
134 194 89 862 67.0 44 332 33.0
F Строителство 24 033 21 172 88.1 2 860 11.9
G, H, I Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети;
Транспорт, складиране и пощи;
Хотелиерство и ресторантьорство
121 135 58 916 48.6 62 219 51.4
J, K Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения;
Финансови и застрахователни дейности
59 460 28 654 48.2 30 807 51.8
L, M, N, R, S Операции с недвижими имоти;
Професионални дейности и научни изследвания;
Административни и спомагателни дейности;
Култура, спорт и развлечения;
Други дейности
48 036 28 906 60.2 19 130 39.8
УЧАСТНИЦИ В КУРСОВЕ ПРЕЗ 2015 Г. ПО ПОЛ И ГРУПИ ПРЕДПРИЯТИЯ СПОРЕД БРОЯ НА ЗАЕТИТЕ В ТЯХ (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ1)
Групи предприятия според броя на заетите в тях Общо Мъже Жени
брой брой отн. дял % брой отн. дял %
Общо 386 858 227 510 58.8 159 348 41.2
10 - 49 73 604 42 668 58.0 30 936 42.0
50 - 249 100 178 60 152 60.0 40 026 40.0
над 250 заети 213 076 124 690 58.5 88 386 41.5
УЧАСТНИЦИ В КУРСОВЕ ПРЕЗ 2015 Г. ПО ПОЛ И ФОРМА НА СОБСТВЕНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ1)
Форма на собственост Общо Мъже Жени
брой брой отн. дял % брой отн. дял %
Общо 386 858 227 510 58.8 159 348 41.2
Обществен сектор 44 803 25 856 57.7 18 947 42.3
Частен сектор 342 055 201 654 59.0 140 400 41.0

1 Окончателните данни ще бъдат публикувани след процедура по валидация от Евростат, съгласно Регламент на Комисията (ЕС) N153/2014
30.06.2017


Европейска SDMX структура за метаданни (ESMS)

Продължаващо професионално обучение на заетите лица в предприятията
Контакт
Организация

Национален Статистически Институт

Отдел

„Статистика на образованието и културата“

Лице за контакт

Свилен Кателиев

Длъжност

началник на отдел

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

SKateliev@nsi.bg

Телефон

+359 2 9857 469

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване20 ноември 2013 г.
Дата на публикуване20 ноември 2013 г.
Дата на последно актуализиране16 май 2017 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Наблюдението на продължаващото професионално обучение (ППО) осигурява данни за предприятията, организирали различни мероприятия за ППО, вида на мероприятията, участниците, времето, прекарано в обучение и разходите за обучение. Данните се групират по икономически дейности, групи предприятия според броя на заетите лица и форма на собственост. Участниците в мероприятия за ППО се наблюдават по пол. Времето за обучение - по пол на участниците и видове курсове, а разходите за обучение - по вид.

Използвани класификации

· Национална класификация на икономическите дейности (НКИД-2003) до 31.12.2007 г.;

· Класификация на икономическите дейности (КИД-2008) от 01.01.2008 г.;

· Международна стандартна класификация на образованието (МСКО '97).

Обхват

Изследването обхваща предприятията от определени икономически дейности и с 10 или повече заети лица.

· Икономическите сектори и раздели за ППО 4 (2010) са: B, C (10-12, 13-15, 17-18, 19-23, 24-25, 26-28 и 33, 29-30, 16+31-32), D-E, F, G(45, 46, 47), I, H, J, K(64,65), K(66), L+M+N+R+S (КИД-2008).

· За ППО 2 и 3 (2000, 2005) - C, D (15-16, 17-19, 21-22, 23-26, 27-28, 29-33, 34-35, 20+36+37), E, F, G (50, 51, 52), H, I (60-63, 64), J (65-66, 67), K+O (НКИД-2003).

Понятия и дефиниции

Продължаващо професионално обучение (ППО) са обучаващи мероприятия или дейности, които имат за цел развитието или усъвършенстването на съществуващите знания и придобиването на нови квалификации. ППО се финансира изцяло или частично от предприятията за техните служители, които са на трудов договор или имат придобивки (печелят) от работата си за предприятието (например семейни или случайни работници). Към мероприятията и дейностите по ППО се отнасят курсовете по ППО и други форми на обучение. Курсовете са вътрешни, ако са организирани и провеждани от самото предприятие, и външни, ако се организират и провеждат от външни организации.

Другите форми на обучение включват:

· планирани периоди за обучение, инструктажи или практическо обучение, като се използват обичайните средства за работа, директно на работното място или в работна ситуация;

· планирано обучение чрез ротация на работни места, заместване или асистиране;

· участие в обучаващи/квалификационни курсове (кръжоци);

· самообучение чрез отворено и/или дистанционно обучение (присъствено и задочно) – използваните методи за този вид обучение могат да включват използване на видео и аудиокасети, задочни курсове, компютърни методи, вкл. Интернет или посещение на информационен център;

· теоретично обучение на конференции, работни срещи, лекции и семинари, предназначени да опреснят и детайлизират знанията и да образоват работниците и служителите от предприятието.

Статистическа единица

Предприятия.

Статистическа съвкупност

Предприятия с 10 и повече заети лица от определени икономически групи.

Географски обхват (територия)

Цялата страна (пълен териториален обхват).

Времеви обхват

2000, 2005, 2010

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Брой и процент.

Отчетен период

2000, 2005, 2010

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

Регламент (ЕО) № 1552/2005 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката, свързана с професионалното обучение в предприятията.

Споделяне на данни

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Съгласно Закона за статистиката (чл. 25 и 26).

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Съгласно датите за публикуване определени в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

В съответствие с Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги.

Честота на разпространение

Веднъж на 5 години.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Прессъобщение на интернет сайта на НСИ.

Публикации

Не е налично.

Онлайн база данни

Данни за продължаващо професионално обучение на заетите лица в предприятията са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Образование и учене през целия живот: http://www.nsi.bg/bg/node/3518 и в Информационна система "Инфостат": https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=167

Достъп до микроданни

Съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

Методологически наръчник на Евростат.

Документация за качеството

Доклад за качество съгласно Регламент на Комисията N 822/2010.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Въведен е набор от критерии за качество в съответствие с Регламент на Комисията N 822/2010.

Оценка на качеството

Докладът за качество на НСИ предоставя основна информация за качеството на национално ниво.

Приложимост
Потребности на потребителите

Министерството на труда и социалната политика и Министерството на образованието и науката използват данните от изследването за оценка и развитие на политиките в областта на ученето през целия живот.

Налице е също интерес от страна на организациите на работодателите.

Удовлетвореност на потребителите

Не е налична.

Пълнота

Не е налична.

Точност и надеждност
Обща точност

Стратифицирана случайна извадка.

Извадкови грешки

За всички изчисления на грешките е използван SPSS, модул Complex Sample Analysis.

Неизвадкови грешки

При последното изследване равнището на отговаряемост е 88.2%.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Година на изследване

Работа на терен

Обработка

Предоставяне на данните на Евростат

2010

06-07/2011

03-06/2012

07-11/2012

 

Точност на представяне

Всички резултати са представени навреме.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Пълна сравнимост с всички страни-членки на ЕС.

Сравнимост във времето

Частична сравнимост поради промени в общата методология и икономическите дейности на изследваните предприятия.

Съгласуваност между предметни области

Резултатите от изследването са съпоставими с резултатите от изследването „Образование и обучени на възрастни“ като равнищата на участие в обучение на работното място са сходни.

Вътрешна съгласуваност

Проведени са тестове за качеството основно върху съгласуваността на събраната информация.

Разходи и натовареност

Не са налични.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Не се прилага (публикуват се само окончателни данни).

Ревизия на данните - практика

Не се прилага (публикуват се само окончателни данни).

Статистическа обработка
Източници на данни

Продължаващо професионално обучение на заетите лица в предприятията.

Честота на събиране на данни

Веднъж на 5 години.

Събиране на данни

Анкетиране Лице-в-лице (PAPI) и по пощата.

Валидиране на данни

Валидирането на данните е извършено от Националния Статистически Институт, а Евростат провежда тестове за качество.

Обработка на данни

Не се прилага.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml


Европейска стандартна структура за доклади по качество (ESQRS)

Продължаващо професионално обучение на заетите лица в предприятията
Контакт
Организация

Национален Статистически Институт

Отдел

„Статистика на образованието и културата“

Лице за контакт

Свилен Кателиев

Длъжност

началник на отдел

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

SKateliev@nsi.bg

Телефон

+359 2 9857 469

Факс
Статистическо представяне
Описание на данните

Наблюдението на продължаващото професионално обучение (ППО) осигурява данни за предприятията, организирали различни мероприятия за ППО, вида на мероприятията, участниците, времето, прекарано в обучение и разходите за обучение. Данните се групират по икономически дейности, групи предприятия според броя на заетите лица и форма на собственост. Участниците в мероприятия за ППО се наблюдават по пол. Времето за обучение - по пол на участниците и видове курсове, а разходите за обучение - по вид.

Използвани класификации

· Национална класификация на икономическите дейности (НКИД-2003) до 31.12.2007 г.;

· Класификация на икономическите дейности (КИД-2008) от 01.01.2008 г.;

· Международна стандартна класификация на образованието (МСКО '97).

Обхват

Изследването обхваща предприятията от определени икономически дейности и с 10 или повече заети лица.

· Икономическите сектори и раздели за ППО 4 (2010) са: B, C (10-12, 13-15, 17-18, 19-23, 24-25, 26-28 и 33, 29-30, 16+31-32), D-E, F, G(45, 46, 47), I, H, J, K(64,65), K(66), L+M+N+R+S (КИД-2008).

· За ППО 2 и 3 (2000, 2005) - C, D (15-16, 17-19, 21-22, 23-26, 27-28, 29-33, 34-35, 20+36+37), E, F, G (50, 51, 52), H, I (60-63, 64), J (65-66, 67), K+O (НКИД-2003).

Понятия и дефиниции

Продължаващо професионално обучение (ППО) са обучаващи мероприятия или дейности, които имат за цел развитието или усъвършенстването на съществуващите знания и придобиването на нови квалификации. ППО се финансира изцяло или частично от предприятията за техните служители, които са на трудов договор или имат придобивки (печелят) от работата си за предприятието (например семейни или случайни работници). Към мероприятията и дейностите по ППО се отнасят курсовете по ППО и други форми на обучение. Курсовете са вътрешни, ако са организирани и провеждани от самото предприятие, и външни, ако се организират и провеждат от външни организации.

Другите форми на обучение включват:

· планирани периоди за обучение, инструктажи или практическо обучение, като се използват обичайните средства за работа, директно на работното място или в работна ситуация;

· планирано обучение чрез ротация на работни места, заместване или асистиране;

· участие в обучаващи/квалификационни курсове (кръжоци);

· самообучение чрез отворено и/или дистанционно обучение (присъствено и задочно) – използваните методи за този вид обучение могат да включват използване на видео и аудиокасети, задочни курсове, компютърни методи, вкл. Интернет или посещение на информационен център;

· теоретично обучение на конференции, работни срещи, лекции и семинари, предназначени да опреснят и детайлизират знанията и да образоват работниците и служителите от предприятието.

Статистическа единица

Предприятия.

Статистическа съвкупност

Предприятия с 10 и повече заети лица от определени икономически групи.

Географски обхват (територия)

Цялата страна (пълен териториален обхват).

Времеви обхват

2000, 2005, 2010

Базисен период

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Продължаващо професионално обучение на заетите лица в предприятията.

Честота на събиране на данни

Веднъж на 5 години.

Събиране на данни

Анкетиране Лице-в-лице (PAPI) и по пощата.

Валидиране на данни

Валидирането на данните е извършено от Националния Статистически Институт, а Евростат провежда тестове за качество.

Обработка на данни

Не се прилага.

Изглаждане

Не се прилага.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Въведен е набор от критерии за качество в съответствие с Регламент на Комисията N 822/2010.

Оценка на качеството

Докладът за качество на НСИ предоставя основна информация за качеството на национално ниво.

Приложимост
Потребности на потребителите

Министерството на труда и социалната политика и Министерството на образованието и науката използват данните от изследването за оценка и развитие на политиките в областта на ученето през целия живот.

Налице е също интерес от страна на организациите на работодателите.

Удовлетвореност на потребителите

Не е налична.

Пълнота

Не е налична.

Степен на пълнота на данните

100%

Точност и надеждност
Обща точност

Стратифицирана случайна извадка.

Извадкови грешки

За всички изчисления на грешките е използван SPSS, модул Complex Sample Analysis.

Показатели за извадкови грешки

 

Стандартна грешка за основните резултати

Съотношение на общия брой на участниците в курсове за ППО към общия брой на заетите лица

Съотношение на общия брой на участниците в курсове за ППО към общия брой на заетите в предприятията, които са предоставили ППО

Общо разходи за курсове за ППО

Общ брой на предприятията, предоставящи начално професионално обучение

Общ брой на участниците в  начално професионално обучение

Съотношение на общия брой на предприятията, предоставящи  начално професионално обучение към общия брой на предприятията

 
 

Оценка

Коефициент на вариация

Оценка

Коефициент на вариация

Оценка

Коефициент на вариация

Оценка

Коефициент на вариация

Оценка

Коефициент на вариация

Оценка

Коефициент на вариация

 

Всички предприятия

0.22

0.07893

0.493

0.05568

66295707

0.14812

2077

0.05645

33788

0.17075

0.064

0.05624

 

размер 1

0.085

0.05444

0.462

0.03624

12859976

0.27305

1298

0.07456

6852

0.13056

0.048

0.07445

 

размер 2

0.159

0.07566

0.386

0.05973

21740504

0.18559

538

0.09913

8246

0.19657

0.115

0.09752

 

размер 3

0.436

0.09695

0.557

0.08162

31695228

0.26026

241

0.17617

18690

0.29325

0.328

0.14494

 

КИД B, C, D, E

0.199

0.12333

0.437

0.10393

17516849

0.2272

762

0.09137

12790

0.22163

0.084

0.09

 

КИД F

0.17

0.15461

0.401

0.14252

2098580

0.30647

299

0.14803

4335

0.34603

0.065

0.14819

 

КИД G, H, I

0.166

0.19953

0.47

0.12309

11808142

0.14916

680

0.09878

11731

0.37432

0.052

0.09876

 

КИД J, K

0.557

0.11582

0.691

0.08621

27772969

0.31091

137

0.21865

4031

0.47464

0.104

0.21977

 

КИД  L, M, N, R, S

0.23

0.1783

0.551

0.08311

7099167

0.22333

200

0.19669

902

0.2658

0.047

0.19666

 

 

Неизвадкови грешки

При последното изследване равнището на отговаряемост е 88.2%.

Грешки на обхвата
Степен на свръхобхват

ППО2010: 17.9% предприятия.

Дял на общите единици

ППО2010: 82.1% предприятия.

Грешки при измерването

Самостоятелно проучване Анкетиране Лице-в-лице (PAPI) и по пощата Частично пилотно тестване.

Грешки поради липса на отговор

Липса на отговор ППО4: 504 предприятия

Степен на неотговорили единици от съвкупността
Разпределение на неотговорилите по категории
Дял на неотговорилите (%)11.79
Липса на контакт (%)7.13
Отказ (%)1.89
Отхвърлени записи (%)0.23
Други причини (%)2.53

 

Степен на неотговаряне на отделни променливи във въпросника

ППО2010: Няма променливи с по-малко от 90% отговоряемост.

Грешки при обработката

Кодирането, първоначална проверка и въвежданете на данни се извършва в Териториалните статистически бюра (ТСБ). Програмата за въвеждане на данни е проектирана с допълнителни мерки за контрол и филтри, както и допълнителни правила за проверка чрез сравняване на въведената информация между различните свързани въпроси. По време на работата на терен, експертите ТСБ, срещнали трудности или проблеми се свързваха с ЦУ за методологична помощ. След приключване на работата на регионално ниво, данните бяха проверени и потвърдени отново в ЦУ. Допълнителни проверки бяха направени на ниво запис. Инструмент за валидиране на данни, предоставен от Евростат, бе използван финално за проверка на ниво масив от данни.

Степен на импутация

ППО4: Средно ниво на импутация 0.42%.

Грешки, свързани с допусканията на модела

Не се прилага. Ефектът от дизайна на извадката е включен в изчисляването на извадковите грешки.

Сезонно изглаждане

Не се прилага (липсва сезонно изглаждане).

Ревизия на данните - политика

Не се прилага (публикуват се само окончателни данни).

Ревизия на данните - практика

Не се прилага (публикуват се само окончателни данни).

Ревизия на данните - средна стойност

Не се прилага (публикуват се само окончателни данни).

Навременност и точност на представяне
Навременност

Година на изследване

Работа на терен

Обработка

Предоставяне на данните на Евростат

2010

06-07/2011

03-06/2012

07-11/2012

 

Лаг във времето - първи резултати

15 месеца.

Лаг във времето - окончателни резултати

Не се прилага (не се публикуват предварителни данни).

Точност на представяне

Всички резултати са представени навреме.

Точност на представяне - предоставяне и публикуване

Не се прилага (данните се предоставени и публикувани на точната дата).

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Пълна сравнимост с всички страни-членки на ЕС.

Коефициент на асиметрия за статистическите огледални потоци

Не се прилага (липсват потоци).

Сравнимост във времето

Частична сравнимост поради промени в общата методология и икономическите дейности на изследваните предприятия.

Дължина на съпоставимите динамични редове

3 вълни на излседването.

Съгласуваност между предметни области

Резултатите от изследването са съпоставими с резултатите от изследването „Образование и обучени на възрастни“ като равнищата на участие в обучение на работното място са сходни.

Съгласуваност между статистически данни с годишна и с по-малка периодичност

Не се прилага (годишно изследване).

Съгласуваност с националните сметки

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Проведени са тестове за качеството основно върху съгласуваността на събраната информация.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Прессъобщение на интернет сайта на НСИ.

Публикации

Не е налично.

Онлайн база данни

Данни за продължаващо професионално обучение на заетите лица в предприятията са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Образование и учене през целия живот: http://www.nsi.bg/bg/node/3518 и в Информационна система "Инфостат": https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=167

Таблици с данни - консултации

Не е налично.

Достъп до микроданни

Съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Метаданни - консултации

Не е налично.

Методологични документи

Методологически наръчник на Евростат.

Степен на пълнота на метаданните

Не е налично.

Документи за качеството

Доклад за качество съгласно Регламент на Комисията N 822/2010.

Разходи и натовареност

Не са налични.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Съгласно Закона за статистиката (чл. 25 и 26).

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
 • петък, 15 септември 2017 - 11:10

  Изследването на образованието и обучението на възрастни се провежда веднъж на 5 години във всички държави - членки на ЕС, по единна методология и чрез хармонизиран инструментариум, което осигурява съпоставими данни за оценка на  ученето през целия живот.

  Националният статистически институт представя окончателни резултати от проведеното в края на 2016 г. изследване.

 • четвъртък, 27 април 2017 - 11:00
   
  Основните резултати от проведените от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че:
   През учебната 2016/2017 година в детски градини са записани 224.4 хил. деца, или с 3.3% по-малко в сравнение с предходната година.
   Завършилите средно образование през 2016 г. в общообразователни и професионални училища са съответно 24.4 и 20.6 хил. ученици.
   Записаните в различните степени на висшето образование за академичната 2016/2017 година са 249.9 хиляди.
   Към 31.12.2016 г. за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ у нас се обучават 6 738 лица, от които 503 чужди граждани.
   
 • четвъртък, 28 април 2016 - 11:00
  Основните резултати от проведените от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, са:
  • През учебната 2015/2016 година в детски градини са записани 232.0 хил. деца, или с 3.8% по-малко в сравнение с предходната година.
  • В началното образование (I - IV клас) се обучават 262.0 хил. ученици, а в прогимназиалното (V - VIII клас) - 216.4 хиляди.
  • Завършилите средно образование през 2015 г. в общообразователни и професионални училища са съответно 27.0 и 23.3 хил. ученици.
  • Записаните в различните степени на висшето образование за 2015/2016 академична година са 266.7 хиляди.
  • Продължава тенденцията за увеличаване на броя на докторантите, като към 31.12.2015 г. за придобиване на образователна и научна степен „доктор” у нас се обучават 6 750 лица.
   
 • вторник, 28 април 2015 - 11:00
  Основните резултати от провежданите от Националния статистически институт (НСИ) ежегодни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, са:
  През учебната 2014/2015 година в детските градини са записани 241.1 хил. деца, като се наблюдава увеличение от 0.2% на техния брой в сравнение с предходната година. 
  През 2014 година завършилите средно образование в общообразователни и професионални училища са съответно 27.3 и 26.2 хил. ученици.
  Броят на записаните в различните степени на висшето образование за 2014/2015 академична година e 279.0 хил. лица, като се наблюдава спад с 1.5% в сравнение с предходната година.
  Значително се увеличава броят на докторантите, като към 31.12.2014 г. в образователна и научна степен „доктор” у нас се обучават 6 671 лица, или с 9.3% повече в сравнение с предходната година.
   
 • сряда, 30 април 2014 - 11:00
  Основните резултати от провежданите от Националния статистически институт  ежегодни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, са следните:
  • През учебната 2013/2014 година в детските градини са записани 240.6 хил. деца, като се наблюдава увеличение от 2.4% в техния брой в сравнение с предходната година. 
  • През 2013 г. завършилите средно образование в общообразователни и професионални училища са съответно 28.9 и 27.4 хил. ученици.
  • Броят на записаните в различните степени на висшето образование за 2013/2014 учебна година остава почти без промяна в сравнение с предходната учебна година - 277.2 хил., като се наблюдава спад в броя на студентите в частните университети.
  • Значително се увеличава броят на докторантите, като към 31.12.2013 г. в образователна и научна степен „доктор” у нас се обучават 6 055 лица, или с 12.7% повече в сравнение с предходната учебна година.
   
 • вторник, 30 април 2013 - 11:00

  Основните резултати от провежданите от Националния статистически институт ежегодни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, са следните:
  • През учебната 2012/2013 година в детските градини са записани 235.0 хил. деца, като е регистрирано увеличение от 3.1% в сравнение с предходната учебна година.
  • През 2012 г. завършилите средно образование в общообразователни и професионални училища са съответно 30.3 и 29.4 хил. ученици.
  • Броят на записаните в различните степени на висшето образование за учебната 2012/2013 година остава почти без промяна в сравнение с предходната учебна година - 278.6 хил., като се наблюдава спад в броя на студентите в колежите (образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър”) и в частните университети.
  • Значително се увеличава броят на докторантите, като към 31.12.2012 г. в образователна и научна степен „доктор” у нас се обучават 5 371 лица, или с 14.2% повече в сравнение с предходната учебна година.

 • сряда, 26 септември 2012 - 11:00

  Изследването на образованието и обучението за възрастни обхваща широк кръг актуални теми: участието в различните форми на Учене през целия живот (формално, неформално и самостоятелно образование и обучение), причини за неучастие в образование и обучение, достъп до информация относно възможностите за образование и обучение, използване на компютри, езикови умения, участие в културни и обществени събития.

 • сряда, 2 май 2012 - 11:00

  Образователната структура на населението на 7 и повече навършени години значително се подобрява през 2011 в сравнение с предходните години, следвайки ясно изразената тенденция на увеличение на броя и дела на населението с висше и средно образование при същевременно намаляване на броя на хората с основно и по-ниско образование.

  По данни от проведеното преброяване на населението и жилищния фонд към 1.02.2011 г. броят на лицата с висше образование е 1 348.7 хил., или всеки пети (19.6%) е висшист, a лицата, завършили средно образование, са 2 990.4 хиляди (43.4%). Делът на лицата с начално и по-ниско образование е 13.9% (или всяко седмо на 100 лица).

 • петък, 29 април 2011 - 11:00

  През периода 2006 - 2010 г. образователната структура на населението на възраст 25 - 64 години продължава да се подобрява, като следва ясно изразената тенденция на увеличение на броя и дела на населението с висше и средно образование при същевременно намаляване на броя и дела на хората с основно и по-ниско образование. Относителният дял на населението с висше образование (колеж и университет) се увеличава от 21.9% през 2006 г. на 23.2% през 2010 г., или с 1.3 процентни пункта, а на тези със средно образование се увеличава от 52.5 на 56.2%, или с 3.7 процентни пункта. Същевременно относителният дял на лицата с основно и по-ниско образование намалява с 5.0 процентни пункта - от 25.6 на 20.6%. Това означава, че понастоящем 79.4% от населението в най-активната възраст за трудова дейност (25 - 64 г.) е със средно или висше образование.

 • петък, 30 април 2010 - 11:00

  Образователната структура на населението на възраст 25 - 64 години през последните години продължава да се подобрява, като следва ясно изразената тенденция на увеличение на броя и дела на населението с висше и средно образование при същевременно намаляване на броя и дела на хората с основно и по-ниско образование. Относителният дял на населението с висше образование (колеж и университет) се увеличава от 21.6% през 2005 г. на 22.8% през 2008 г. и достига 23.0% през 2009 г.

Страници

 • Образование в Република България 2017
  Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация годишната двуезична (на български и английски език) електронна публикация Образование в Република България 2017.

  Публикацията съдържа основни данни от провежданите пет ежегодни изчерпателни статистически изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции в България за периода 2012/2013 - 2016/2017 учебна година.

 • Статистически справочник 2017 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2017 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2013 - 2016 година.

 • Статистически справочник 2017
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2017 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2013 - 2016 година.

 • Статистически годишник 2016
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 84-тото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2011 - 2015 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Образование в Република България 2016
  Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация годишната двуезична (на български и английски език) електронна публикация Образование в Република България 2016.

  Публикацията съдържа основни данни от провежданите пет ежегодни изчерпателни статистически изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции в България за периода 2011/2012 - 2015/2016 учебна година.

 • Статистически справочник 2016 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2016 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2012 - 2015 година.

 • Статистически справочник 2016
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2016 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2012 - 2015 година.

 • Статистически годишник 2015
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 83-тото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2010 - 2014 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Образование в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация годишната двуезична (на български и английски език) електронна публикация Образование в Република България 2015.

  Публикацията съдържа основни данни от провежданите пет ежегодни изчерпателни статистически изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции в България за периода 2010/2011 - 2014/2015 учебна година.

 • Статистически справочник 2015 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2015 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2010 - 2014 година.

Страници