Европейско здравно интервю


Европейско здравно интервю
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на здравеопазването и правосъдието“

Лице за контакт

Евелин Йорданова

Длъжност

началник на отдел

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

ejordanova@nsi.bg

Телефон

+359 2 9857 459

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване13 ноември 2015 г.
Дата на публикуване13 ноември 2015 г.
Дата на последно актуализиране13 ноември 2015 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Изследването е част от Европейската система на здравни изследвания в рамките на Европейската статистическа система. Целта му е при използването на хармонизиран инструментариум, осигурявящ в голяма степен сравнимост на данните между страните от ЕС, да се оцени здравният статус, начинът на живот (здравни детерминанти) и ползването на здравни услуги от населението на ЕС.

Първа вълна - 2008 година

Националният статистически институт проведе изследването Здравно интервю, базирано на хармонизираният инструментариум през 2008 година.

Инструментариумът за първият цикъл изследвания 2007 – 2008 е приет от Работната група по обществено здравеопазване към Евростат през ноември 2006 година. Тематичните области в него са разработени така, че произведената информация да е в отговор на нуждите както за управлението на системите на здравеопазване, така и в областта на науката. В рамките на тези нужди въпросите в EHIS са насочени към задоволяване на основните потребности от информация на ниво ЕС, като не се обхващат всички аспекти на здравето в детайли, което би могло да стане чрез специфични изследвания на национално ниво.

Въпросникът е структуриран в четири модула:

· Здравен статус;

· Здравни грижи;

· Здравни детерминанти (начин на живот);

· Основни социално-икономически характеристики.

В допълнение, за задоволяване на информационните потребности на ГД „Здравеопазване и потребители” (SANCO) и „Трудова заетост, социални въпроси и социално приобщаване (EMPL) на Европейската комисия ,са изчислени 26 индикатора, които бхващат и трите области – Здравен статус, Здравни грижи и Здравни детерминанти. Индикаторите са изчислени на база отговорите на анкетираните лица по време на интервюто. Не са изисквани документи, удостоверяващи верността на отговорите и не са правени измервания. Всички индикатори се отнасят за лицата на 15 и повече години, освен в случаите, в които е указана специфична възраст.

Втора вълна - 2014 година

В изпълнение на Регламент (ЕС) № 141/2013 на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 1338/2008 Националният статистически институт участва във втората вълна на изследването Европейско здравно интервю през 2014 година. Изследването се проведе във всички страни-членки при използване на хармонизиран инструментариум. Въпросникът включва същите четири основни модула, използвани и през 2008 година. С оглед намаляване на натовареността на респондентите обаче въпросникът като цяло е съкратен, а част от въпросите са изменени или се задават на лица на определена възраст. При публикуване на окончателните данни и индикаторите от изследването ще бъде добавена допълнителна информация по отношение на съпоставимостта на данните. 

Използвани класификации

Първа вълна - 2008 година

· Национална класификация на професиите и длъжностите - 2005 - съвместима с Международната стандартна класификация на професиите ISCO'88;

· Класификация на икономическите дейности (КИД - 2008) в сила от 1.01.2008 г. - съвместима със Статистическата класификация на икономическите дейности на Европейската общност NACE, Rev.2;

· Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);

· Международна стандартна класификация на образованието, ревизия 1997 г. (ISCED - 97).

Втора вълна - 2014 година

· Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 - съвместима с Международната стандартна класификация на професиите ISCO'08;

· Класификация на икономическите дейности (КИД - 2008) в сила от 1.01.2008 г. - съвместима със Статистическата класификация на икономическите дейности на Европейската общност NACE, Rev.2;

· Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);

· Международна стандартна класификация на образованието, ревизия 2011 г. (ISCED 2011).

Обхват

Изследването обхваща всички лицата на възраст 15 и повече навършени години, живеещи в обикновените домакинства, попаднали в извадката. В съответствие с методологията на изследването от генералната съвкупност са изключени институционализираните домакинства, като пансиони и общежития, институции за предоставяне на социални услуги, затвори и т.н.

Понятия и дефиниции

Индекс на телесна маса - Относителен дял на лицата на 18 и повече години с индекс на телесна маса в определени граници. Показателят се изчислява като отношение на теглото в килограми и квадрата на ръста в метри - кг/м2. Използвано е следното разпределение:

Тегло под нормалното (под 18.5 кг/м2)

Нормално тегло (18.5 - 24.99 кг/м2)

Наднормено тегло (25.00 - 29.99 кг/м2)

Затлъстяване (30.00 + кг/м2).

Заболявания – разпространение (самодекларирано) - Относителен дял на лицата, декларирали, че:

- имат съответното заболяване,

- заболяването е диагностицирано от лекар,

- заболяването се е проявявало през последните 12 месеца

Индикаторът е изчеслен за пет заболявания: диабет; депресия; хроничен бронхит, хронична обструктивна белодробна болест, емфизем; астма, вкл. алергична; високо кръвно налягане (хипертония).

Травми вследствие на инцидент - у дома, през свободното време и/или по време на училище, след пътнотранспортно произшествие - Относителен дял на лицата, декларирали наличие на травма, вследствие на инцидент през последните 12 месеца.

Ежедневно пушещи - Относителен дял на ежедневно пушещите цигари (вкл. саморъчно навити).

Опасна консумация на алкохол - Относителен дял на лицата употребявали 6 и повече питиета по един повод през последните 12 месеца, по честота на употребата (едно питие се приема за 50 мл. концентрат, за бирата се има предвид типичната бутилка от 500мл., за виното – чаша от 150 мл.).

Профилактика за рак на гърдата - Относителен дял на жените на възраст 50 - 69 години, на които е правена мамография (рентгенова снимка на гърдите).

Профилактика за рак на маточната шийка - Относителен дял на жените на възраст 20 - 69 години, на които е правена цитонамазка.

Обръщаемост към личен лекар, към лекар по дентална медицина или ортодонт, към лекар специалист - Относителен дял на лицата, консултирали се с медицински специалист за себе си, през последните 4 седмици.

Употреба на медикаменти - Относителен дял на лицата, използвали предписани или препоръчани от лекар медикаменти през последните 2 седмици, за избрано заболяване (диабет; депресия; хроничен бронхит, хронична обструктивна белодробна болест, емфизем; астма, вкл. алергична; високо кръвно налягане (хипертония).

Статистическа единица

Лицата на възраст 15 и повече навършени години, живеещи в обикновени домакинства.

Статистическа съвкупност

Всички лицата на възраст 15 и повече навършени години, живеещи в обикновени домакинства, попаднали в извадката. В съответствие с методологията на изследването от генералната съвкупност са изключени институционализираните домакинства, като пансиони и общежития, институции за предоставяне на социални услуги, затвори и т.н.

Географски обхват (територия)

За територията на Република България.

Времеви обхват

Първа вълна - 2008 година

Втора вълна - 2014 година

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Относителен дял

Отчетен период

Първа вълна - 2008

Изследването е проведено през м. октомври и ноември 2008 г. В зависимост от естеството, периодът, за който се отнасят въпросите е различен – две или четири седмици, шест или дванадесет месеца.

Втора вълна - 2014 

Изследването е проведено през периода октомври 2014 - януари 2015 година. В зависимост от естеството, периодът, за който се отнасят въпросите е различен – две или четири седмици, шест или дванадесет месеца, делничен ден или уикенд.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

Първа вълна - 2008

· Регламент (ЕО) №1338/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно статистиката на Общността в областта на общественото здраве и здравословните и безопасни условия на труд;

· Закон за статистиката.

Втора вълна - 2014

· Регламент (ЕО) №1338/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно статистиката на Общността в областта на общественото здраве и здравословните и безопасни условия на труд;

· Регламент (ЕС) № 141/2013 на Комисията от 19 февруари 2013 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1338/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността в областта на общественото здраве и здравословните и безопасни условия на труд по отношение на статистиката, основаваща се на Европейската система за здравни интервюта (EHIS);

· Закон за статистиката.

Споделяне на данни
Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите е едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл.25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуалните данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данни за европейско здравно интервю се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Здравеопазване в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Окончателни данни от втората вълна на изследването ще бъдат публикувани след приключване на процедурата по валидиране от Евростат.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Прессъобщение

Публикации

България - Статистическа панорама

Онлайн база данни

Подробни данни за европейско здравно интервю са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика - Здравеопазване: http://www.nsi.bg/bg/node/3364

Онлайн база данни на Евростат: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/health/public_health/data_public_health/database

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

Първа вълна - 2008

· Хармонизиран въпросник на Евростат за провеждане на Европейско здравно интервю (2007 - 2009);

· Концептуални карти и указания за адаптиране на хармонизирания въпросник - Евростат;

· Указания и критерии за качество на данните от здравни изследвания сред населението – Евростат;

· Доклад за формиране на извадката при здравни изследвания сред населението - Task force III report;

· Указания за изчисляване на индикаторите от изследването Европейско здравно интервю - Евростат.

Втора вълна - 2014

· Европейско здравно интервю - методологическо ръководство, Евростат, 2013.

Документация за качеството

Първа вална - 2008

Обобщаващ доклад за приложението на критериите за оценка на качеството на Европейското здравно интервю - Евростат.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Не се прилага.

Оценка на качеството

Приложен е хармонизиран инструментариум. Основна цел при създаването му е постигането на единен стандарт (въпроси, отговори, филтри и т.н.) чрез концептуалното му адаптиране на всички езици. Всеки един от въпросите и категориите за отговор са съпроводени с детайлно описание, така че смисълът им да е идентичен във всички страни-членки. Приложен е стандартния протокол за адаптиране на въпросника и „Концептуални карти и указания за адаптиране на хармонизирания въпросник”. Въпросникът е тестван.

Приложимост
Потребности на потребителите

Произведената информация е в отговор на нуждите както за управлението на системите на здравеопазване, така и в областта на науката. В рамките на тези нужди въпросите в EHIS са насочени към задоволяване на основните потребности от информация на ниво ЕС, като не се обхващат всички аспекти на здравето в детайли, което би могло да стане чрез специфични изследвания на национално ниво.

Удовлетвореност на потребителите

Не се прилага.

Пълнота

Изследването обхваща лицата на възраст 15 и повече навършени години, живеещи в обикновените домакинства. От генералната съвкупност са изключени институционализираните домакинства, като пансиони и общежития, институции за предоставяне на социални услуги, затвори и т.н.

Точност и надеждност
Обща точност
Извадкови грешки

Първа вълна - 2008

Изчислена е стандартната грешка на оценката за три показателя:

· Относителен дял на респондентите в добро и много добро здраве;

· Относителен дял на респондентите, които имат продължително (хронично) заболяване или здравен проблем;

· Относителен дял на респондентите, които през последните 6 и повече месеца са били силно ограничени при извършване на обичайните за хората дейности в личния живот или в работата си, поради здравословен проблем.

Не са прилагани техники за импутиране на липсващи стойности и техники за калибриране.

Втора вълна - 2014

Информацията ще бъде допълнена при публикуване на окончателните данни.

Неизвадкови грешки

Грешки на обема и обхвата на извадката

За провеждане на изследването е използвана двустепенна гнездова извадка, районирана по административни области и местоживеене (град, село). В резултат на това са формирани 56 страти. На първата степен са избрани гнезда, с вероятност, пропорционална на размера им, поотделно за 28 – те области, и за градското и селското население. На втората степен – чрез систематичен подбор са избрани по пет домакинства. Анкетирани са всички лица на възраст 15 и повече навършени години в избраните домакинства.

Първа вълна - 2008

Изследването е проведено на принципа на доброволното участие, като ненамерените и/ или отказали да участват лица не се подменят. Чрез пряко интервю са анкетирани 5 661 от избраните 8 393 лица. Процентът на отговорилите е 73,8%.

Втора вълна - 2014

Изследването е проведено на принципа на доброволното участие, като ненамерените и/ или отказали да участват лица не се подменят. Чрез пряко интервю са анкетирани 6 410 от избраните 8 839 лица. Процентът на отговорилите е 72,5%.

С оглед осигуряване на максимални възможности за анализ на данните от изследването разполагаме с информация за:

·         Общ брой единици попаднали в извадката;

·         Действителен брой единици в извадката (подлежат на анкетиране + не подлежат на анкетиране);

·         Анкетирани – изцяло или частично попълнени карти;

·         Неанкетирани - не е осъществен контакт, отказ (по причини);

· Не подлежат на анкетиране – починали, не живее на посочения адрес, несъществуващ адрес/сграда/жилище.

Грешки на измерване и обработване

Това са грешките при провеждане на интервюто на етапа на събиране на информацията, дължащи се на неразбиране на въпросите от респондентите, неточни или понякога дори грешни отговори, както и грешки при кодиране на данни.

С цел минимизиране на този тип грешки програмата за вход на данните е така разработена, че да се гарантира коректност и съгласуваност на данните (логически контроли, допустими стойности и т.н.). След фазата на въвеждането на данни се извършват допълнителни проверки и редактиране със SPSS скриптове.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Т + 12 мес.

Точност на представяне

Данните се обявяват в срока, предвиден в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Поради извадковия характер на изследването данните са представителни на ниво област само за част от показателите.

За международни сравнения – Целта е постигане на „хармонизация на входа” - единен стандарт (въпроси, отговори, филтри и т.н.) чрез концептуалното адаптиране на въпросника на всички езици. Всеки един от въпросите и категориите за отговор са съпроводени с детайлно описание, така че смисълът им да е идентичен във всички страни-членки. Трябва да се има предвид, че не всички страни са приложили изцяло предложения въпросник. В допълнение някои въпроси са модифицирани.

Сравнимост във времето

Предвид промените във въпросника, приложен през 2014 г., разпределенията по част от въпросите не са или са частично съпоставими. 

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Източник на данни е анкетната карта за провеждане на Европейското здравно интервю. Въпросникът за изследването е условно разделен в три части - въпроси, които се отнасят за цялото домакинство; част за интервю с лицето от анкетьор и част за самопопълване от анкетираното лице. Разработени са и пет помощни карти с цел улесняване интервюто при някои от въпросите.

Изследването се провежда на принципа на доброволното участие, като ненамерените и/или отказали участие лица не се подменят. Анкетираните лица отговарят лично на въпросите. Интервю с упълномощено лице (друго лице от домакинството отговаря вместо респондента) се допуска само по здравословни причини. Съществуват две възможности – ако лицето има физически или психически проблеми или ако в момента на интервюто лицето е на болнично лечение.

Честота на събиране на данни

Петгодишна периодичност

Събиране на данни

Интервю „лице в лице” с въпросник на хартия и част за самопопълване.

Валидиране на данни

Първа вълна - 2008

Данните са валидирани от Евростат. Приложени са единни правила за проверка и съответствие.

Втора вълна - 2014

Данните са в процес на валидация от Евростат.

Обработка на данни

Не са прилагани техники за импутиране или калибриране.

Изглаждане

Данните са претеглени.

Коментар
Изтегляне в SDMX файлов формат: Европейско здравно интервю
Дефиниция за структурата на метаданните: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
 • понеделник, 5 декември 2016 - 11:00

  Европейското здравно интервю е част от Европейската система на здравни изследвания, чиято цел е чрез използването на хармонизиран инструментариум, осигуряващ в голяма степен сравнимост на данните между държавите членки, да се оценят здравният статус, начинът на живот (здравни детерминанти) и ползването на здравни услуги от населението на ЕС.

  НСИ представя окончателни резултати от проведеното през 2014 г. Европейско здравно интервю.

 • петък, 17 юни 2016 - 11:00

  По предварителни данни на НСИ към 31.12.2015 г. в страната функционират 348 заведения за болнична помощ с 51 933 легла, от които 322 болници с 49 028 легла.

  Заведенията за извънболнична помощ са 1 915 с 1 044 легла, а другите лечебни и здравни заведения - 136 с 2 394 легла.

  В края на 2015 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в страната практикуват 29 093 лекари, 7 513 лекари по дентална медицина и 47 349 медицински специалисти по здравни грижи.

 • четвъртък, 12 май 2016 - 11:00

  Към 31.12.2015 г. в страната функционират 812 самостоятелни детски ясли и яслени групи към обединените детски заведения (ОДЗ) с общо 32 040 места в тях, като в сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в страната се увеличава с 1 516, или с 5.0%.

  Децата в детски ясли в края на 2015 г. са 32 124, като 16 497 от тях са момчета, а 15 627 - момичета. 

 • петък, 19 юни 2015 - 11:00
  Към 31.12.2014 г. в страната функционират 349 заведения за болнична помощ с 51 505 легла, от които 323 болници с 48 680 легла. 
  Заведенията за извънболнична помощ са 1 931 с 956 легла, а другите лечебни и здравни заведения - 145 с 3 160 легла.
  В края на 2014 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в страната практикуват 28 842 лекари. 
  За първи път Националният статистически институт публикува данни за разпределението на практикуващите лекари по пол и възраст, което към 31.12.2014 г. е следното: 
  Мъже са 12 827 (44.5%), жени - 16 015 (55.5%).
  Най-голям е делът на лекарите във възрастовата група 45 - 54 години - 10 301, или 35.7%.
  Младите практикуващи лекари на възраст до 35 години са 2 356, или 8.2%, а най-възрастните (на 65 и повече години) - 3 557, или 12.3%.
   
 • вторник, 12 май 2015 - 11:00
  Към 31.12.2014 г. в страната функционират 794 самостоятелни детски ясли и яслени групи към обединените детски заведения (ОДЗ) с общо 30 524 места в тях. В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в страната се увеличава с 404, или с 1.3%.
  В края на годината децата са 31 489, като 16 167 от тях са момчета, а 15 322 - момичета. 
  Обхватът на децата, отглеждани в детски ясли, общо за страната е 15.8%.
   
 • петък, 3 април 2015 - 11:00
  В края на 2014 г. домовете за медико-социални грижи за деца в България са 29 с капацитет 2 199 легла. Настанените в тях деца са 975, от които 537 са момчета (55.1%) и 438 - момичета (44.9%).
   
 • петък, 30 май 2014 - 11:00

  По предварителни данни на НСИ към 31.12.2013 г. в страната има 342 заведения за болнична помощ с 49 522 легла. От тях 316 са болници с 46 804 легла. Заведенията за извънболнична помощ са 1 885 с 980 легла, а другите лечебни и здравни заведения - 145 с 3 132 легла. 

 • петък, 9 май 2014 - 11:00
  Към 31.12.2013 г. в страната функционират 770 самостоятелни детски ясли и яслени групи към обединените детски заведения (ОДЗ) с общо 30 120 места в тях. 
  Децата в детските ясли в края на 2013 г. са 31 199, от които момчета са 16 122, а момичета - 15 077.
   
 • петък, 4 април 2014 - 11:00
  В края на 2013 г. домовете за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) в страната са 29 с капацитет 2 258 легла. Продължава процесът на деинституционализация на децата, настанени в тези лечебни заведения. Към 31.12.2013 г. настанените за институционална грижа в ДМСГД деца са 1 204, от които 670 са момчета и 534 - момичета.
   
 • четвъртък, 30 май 2013 - 11:00

  В края на 2012 г. заведенията за болнична помощ са 339 с 48 308 легла, като 312 от тях са болници с 45 726 легла. Заведенията за извънболнична помощ са 1 804 с 838 легла, а другите лечебни и здравни заведения - 141 с 4 426 легла.

Страници

 • България 2016
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2016. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Статистически годишник 2015
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 83-тото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2010 - 2014 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Здравеопазване 2015
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация от областта на социалните статистики, че вече е в продажба годишната електронна публикация Здравеопазване 2015 (на български език), която е съвместно издание на Националния статистически институт и Националния център по обществено здраве и анализи към Министерството на здравеопазването.

  Източник на данните са статистическите изследвания, провеждани от двете ведомства.

  Публикуваните данни са систематизирани, както следва:

 • България 2015
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2015. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.                                                                                                    
 • Статистически годишник 2014
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 82-рото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2009 - 2013 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Здравеопазване 2014
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация от областта на социалните статистики, че вече е в продажба годишната електронна публикация Здравеопазване 2014 (на български език), която е съвместно издание на Националния статистически институт и Националния център по обществено здраве и анализи към Министерството на здравеопазването.
  Източник на данните са статистическите изследвания, провеждани от двете ведомства.
   
  Публикуваните данни са систематизирани, както следва:
 • България 2014

  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2014. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.

 • Статистически годишник 2013

  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 81-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2008 - 2012 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Здравеопазване 2013
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация от областта на социалните статистики, че вече е в продажба годишната електронна публикация „Здравеопазване 2013” (на български език), която е съвместно издание на Националния статистически институт и Националния център по обществено здраве и анализи към Министерството на здравеопазването.
  Източник на данните са статистическите изследвания, провеждани от двете ведомства.
   
  Публикуваните данни са систематизирани, както следва:
 • България 2013
  България 2013
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура „България 2013”. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.

Страници